Pressmeddelande 27.11.2006

Priset per arbetstimme steg i Finland med 4,2 procent år 2005

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg kostnaden per arbetad timme inom den privata och kommunala sektorn med 4,2 procent år 2005. Omkring två tredjedelar av bruttoökningen av kostnaderna berodde på avtalshöjningar och nästan 40 procent på glidningar och strukturfaktorer.

Enligt Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat steg kostnader per utförd arbetstimme inom näringsgrenarna industri och service inom euroområdet med i genomsnitt 2,2 procent år 2005. Kostnaderna per arbetad timme steg i Finland inom motsvarande näringsgrenar med 4,1 procent, dvs. något under 2 procentenheter snabbare än inom euroområdet. Bland länderna inom euroområdet steg kostnaderna snabbast i Österrike, 5,8 procent. Den lägsta ökningstakten hade Tyskland, 0,7 procent.

Förändring av kostnaderna per arbetad timme i Finland och euroområdet jämfört med motsvarande kvartal året innan, I/2000-II/2006, procent

Kostnaden per arbetstimme steg med nästan 24 procent åren 2000-2005

Kostnaden per arbetad timme var i genomsnitt 23,6 procent högre år 2005 än år 2000 inom den privata sektorn. Kostnaderna ökade mest inom finansiering och företagstjänster, dvs. 29,4 procent, och minst inom byggverksamhet, dvs. 19,9 procent. Inom den kommunala sektorn steg priset på arbetad timme med 23,3 procent under motsvarande period.

Förändringen av de genomsnittliga timkostnaderna blev långsammare under åren 2000-2005. När kostnaderna ökade med 6,5 procent från år 2000 till år 2001, dämpades ökningen från år 2004 till år 2005 till omkring 4 procent.

En arbetstimme kostade i fjol 28,00 euro inom industrin

En arbetstimme som en heltidsanställd löntagare utförde inom industrin kostade i genomsnitt 28,00 euro år 2005. Lönekostnadernas andel var 22,50 euro och socialkostnadernas 5,40 euro.

Arbetskraftskostnadsindex täcker nästa alla industri- och servicenäringar inom den privata och kommunala sektorn. Siffrorna är preliminära och kan således ännu preciseras. Uppskattningen av förändringen av kostnader år 2005 baserar sig på medelinkomsten, eftersom uppgifter om hur förändringar av socialkostnadstariffen och arbetsinsatsen inverkar på kostnaden per arbetstimme ännu inte är tillgängliga. Kalkyleringsmetoderna och indexets täckning varierar från land till land.

Källa: Kostnaden per arbetstimme 2000-2005. Arbetskraftskostnadsindex 2003-100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Haapala (09) 1734 3460

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Länkar: Offentliggörande i samband med meddelandet