Pressmeddelande 20.9.2006

Energiförbrukningen ökade med 11 procent i början av året

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi 759 petajoule under det första halvåret 2006, vilket är nästan 11 procent mer än under motsvarande period år 2005. Elförbrukningen var 46 terawattimmar (TWh), dvs. 11 procent mer än året innan. Koldioxidutsläppen från energiproduktionen och -förbrukningen gick upp med 10 procent jämfört med utsläppen året innan. Uppgången berodde till största delen på den ökade energiförbrukningen inom industrin jämfört med den låga nivån året innan.

Produktionen av kondensel fördubblades

Elförbrukningen ökade i januari-juni med 11 procent från året innan, från 42 TWh till över 46 TWh. Den största orsaken till uppgången var den betydande ökningen av förbrukningen inom industrin. Särskilt inom skogsindustrin ökade elförbrukningen kraftigt från fjolårets nivå, då förbrukningen till följd av arbetskonflikten stannade på en lägre nivå än normalt. Produktionen inom skogsindustrin ökade med 25 procent i början av året. Också inom de flesta andra branscher ökade produktionen.Elförbrukningen ökade också inom hushåll och servicenäringar. Vädret var något kallare än året innan, vilket ökade behovet av uppvärmningsenergi.

Det ökade elbehovet tillfredsställdes i huvudsak med kondensproduktion och samproduktion inom industrin. Produktionen av kondensel uppgick till 6,2 TWh, dubbelt mer än under motsvarande tid året innan. Samproduktionen inom industrin ökade med 27 procent. Den ökade kondensproduktionen inom elanskaffningen inverkade i betydande grad på ökningen av totalförbrukningen. Det beror på att det vid kondensproduktionen går åt över 2,5 gånger mer bränsle jämfört med den producerade elektriciteten.

Produktionen av vattenkraft var nästan 10 procent mindre än för ett år sedan, men nettoimporten av el ökade med 9 procent. Den sammanlagda mängden nettoimport och vattenkraft bibehölls nästan på samma nivå som året innan.

Förbrukningen av kol och träbaserat bränsle ökade med en tredjedel

Med undantag av vattenkraften var förbrukningen av alla stora energikällor i januari-juni större än under motsvarande tid föregående år. Mest ökade kolförbrukningen, med 34 procent, och förbrukningen av träbaserat bränsle, med 30 procent. Här omfattar kol också koks och masugns- och koksgas. Också användningen av torv och naturgas samt nettoimporten av el ökade klart.

Också koldioxidutsläppen från energiproduktionen och -förbrukningen ökade med 10 procent på grund av den ökade förbrukningen av fossila bränslen och torv. Utsläppen var omkring 32 miljoner ton, medan de under motsvarande period året innan var omkring 29 miljoner ton. Utsläppen var dock 3 miljoner ton mindre än för två år sedan, då totalförbrukningen av energi låg på samma nivå som i år. Skillnaden till utsläppen år 2004 beror till stor del på att man för två år sedan producerade klart mer kondensel under början av året än under motsvarande period i år.

Totalförbrukning av energi, preliminära uppgifter, petajoule

  1-6 2005* 1-6 2006* Förändring 06/05
Olja 184 184 0 %
Kol 75 101 34 %
Naturgas 77 83 8 %
Kärnenergi 120 120 0 %
Nettoimport av el 23 26 9 %
Vattenkraft och vindkraft 27 24 -10 %
Torv 38 44 13 %
Träbaserat bränsle 126 163 30 %
Övriga 15 14 -8 %
Totalt 685 759 11 %

Energipriserna steg

Konsumentpriserna på bränslen fortsatte att stiga under början av året. I juli var till exempel priset på motorbensin, som noteras den 15:e varje månad, 13 procent dyrare än i december och 9 procent dyrare än ett år innan. Också priset på dieselolja samt lätt och tung brännolja ökade. Det genomsnittliga världsmarknadspriset på råolja (Brent, Nordsjön) var i juli 29 procent högre än genomsnittet i december året innan och 28 procent högre än genomsnittet i juli året innan. I april-juli var medelpriset högre än det högsta månatliga medelvärdet i augusti i fjol. I augusti vände världsmarknadspriset nedåt, men har fortfarande bibehållits på en relativt hög nivå.

De totala elpriserna som inkluderar skatter (listpriser statistikförda den 1:a ) ökade i början av året. Priserna för småkonsumenterna gick klart uppåt i januari. Efter det var ökningen liten till dess en ny klar höjning skedde i juli. I juli var småkonsumenternas totalpriser 3,4-5,3 procent högre än i december året innan. Priserna på den nordiska elbörsen ökade under årets första kvartal. Efter nedgången i april-maj började de igen stiga i juni. Börspriserna har varit mer än 50 procent högre än året innan med undantag av maj. Medelpriset för augusti steg nästan till den rekordnivå som uppnåddes vintern 2002-2003.

Källor: Energianskaffning, -förbrukning och -priser 2006, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Saku Slioor (09) 1734 2685, Leena Timonen (09) 1734 2518
Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: Offentliggörande i samband med meddelandet