Pressmeddelande 27.4.2006

I Lappland återspeglas inte ökningen av industrins omsättning på personalstyrkan

Enligt Statistikcentralens uppgifter har omsättningen inom industrin ökat kraftigt i landskapet Lappland under de senaste fyra åren. Utvecklingen i Lappland har varit betydligt snabbare än ökningen av industrins omsättning i hela landet. Ökningen av omsättningen har emellertid inte återspeglats på utvecklingen av antalet anställda. Omsättningen inom industrin i Lappland började öka igen år 2002 efter nedgången i början av 2000-talet, men antalet anställda vände för sin del nedåt samma år.

Utvecklingen av trenderna för omsättningen inom industrin och antalet anställda åren
1997-2005

Metallen var motorn i utvecklingen av omsättningen inom industrin

Under åren 2002 - 2004 utvecklades omsättningen inom fabriksindustrin i landskapet Lappland mycket gynnsamt och nådde som mest upp till en ökningen på över 23 procent år 2004. Under år 2005 gick omsättningen ned med en halv procent bl.a. på grund av arbetsnedläggelsen inom pappersindustrin.

Tillverkningen av metallvaror samt elektronik och elprodukter har ökat kraftigt i landskapet Lappland under de två senaste åren. Omsättningen för tillverkningen av metallvaror ökade med över 15 procent år 2004 och ännu i januari-november år 2005 med något under 8 procent. Omsättningen för tillverkningen av elektronik och elprodukter sjönk rejält under åren 2001 - 2003, men började sedan igen öka och ökade med över 25 procent både år 2004 och i januari-november år 2005. Ökningen av omsättningen inom industrin bromsas mest av tillverkningen av livsmedel och drycker, som sedan år 2002 som mest gått ned med över 16 procent på årsnivå.

Tillväxt- och storföretag bakom den kraftiga ökningen i Lappland

Den interna marknaden i landskapet Lappland är ytterst begränsad. Regionen har under 200 000 invånare, vilket inte möjliggör en särskilt stor omsättningsökning. Av den anledningen är marknaderna utanför landskapet, i Finland och utomlands, ytterst betydelsefulla med tanke på tillväxten för regionens företag, säger forskare Sami Laakkonen vid Lapplands förbund. Enligt Laakkonen beror omsättningsutvecklingen just på de stora industriföretag i landskapet vars marknadsområden ligger utanför landskapet, både i Finland och utomlands.

Utöver de traditionella storföretagen skapas en betydande del av tillväxten i landskapet av den grupp företag som Lapplands TE-central, Finnvera, Lapplands och Västerbottens företagare samt experterna vid Lapplands handelskammare tillsammans angett som tillväxtföretag. Till gruppen hör i huvudsak sådana företag inom sme-sektorn som erhåller en betydande del av sin omsättning från områden som ligger utanför landskapets interna marknadsområde. Gemensamt för dem är också att de är antingen tillväxtföretag eller tillväxtinriktade företag, som i förhållande till sina konkurrenter har någon betydande konkurrensfördel som gör tillväxten möjlig. Tillväxtföretagen, vars antal i Lappland är något under 250, genererar omkring 8 procent av landskapets omsättning.

Gruppen tillväxtföretag i Lappland består i huvudsak av företag inom industri- och turistbranschen samt av de företag inom servicebranschen som producerar företagstjänster. Under åren 2000 - 2002 ökade tillväxtföretagens omsättning klart snabbare än den genomsnittliga utvecklingen i landskapet. Åren 2003 - 2004 var omsättningsökningen mer moderat, men i januari-november år 2005 ökade tillväxtföretagens omsättning igen med mer än 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Hela landskapets omsättning ökade samtidigt med 6 procent.

Utvecklingen av omsättningen i landskapet Lappland åren 1997-2005

Efter början av 2000-talet var exportutvecklingen i tillväxtföretagen i landskapet Lappland rentav kraftigare än omsättningsökningen. I januari-november år 2005 ökade tillväxtföretagens export med 15 procent från året innan. Också utvecklingen av antalet anställda har varit klart gynnsammare i tillväxtföretagen än utvecklingen i hela landskapet. Under 2000-talet har antalet anställda inom tillväxtföretagen ökat varje år, med undantag av år 2003, då ökningen tillfälligt stannade upp. År 2005 ökade antalet anställda inom tillväxtföretagen med 4 procent jämfört med föregående år.

De regionala uppgifterna om landskapet Lappland bygger på de konjunkturindikatorer som Statistikcentralens Konjunkturtjänster för kunder producerat för Lapplands förbund och Lapplands TE-central. Som datakälla för kalkylen har skatteförvaltningens momsuppgifter använts. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens direkta datainsamling och med uppgifterna i Företags- och arbetsställeregistret.

Den konjunkturöversikt som publicerades av Lapplands förbund i början av april finns på adressen http://www.lapinliitto.fi/julkaisut/skatsauslappi2006.pdf. Förutom ovan nämnda näringsgrenar har man i konjunkturöversikten också undersökt andra näringsgrenar i landskapet Lappland, både när det gäller omsättning och antalet anställda.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten. Konjunkturtjänster för kunder: Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Karppanen (09) 1734 2656, Antti Santaharju (09) 1734 2720,
palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar: www.tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu