Pressmeddelande 20.4.2006

Konsumentbarometern efter landskap: Konsumenternas finansiella situation och sparmöjligheter mycket goda

Konsumenternas allmänna förtroende för ekonomin var fortfarande starkt under årets första kvartal. Värdet för förtroendeindikatorn var 14,4. Värdet sjönk med en halv poäng från föregående kvartal, men var en poäng över det långvariga medeltalet. Förväntningarna på utvecklingen av Finlands ekonomiska situation har blivit positivare under det senaste året, men ligger omkring fyra poäng under sitt långvariga medeltal. Förväntningarna på arbetslöshetssituationen har blivit positivare jämfört med de dystra utsikterna för ett par år sedan. Konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den egna ekonomin var dock goda och konsumenterna ansåg att deras penningsituation och möjligheter att spara var bättre än någonsin. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades i januari, februari och mars 4 630 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas goda ekonomiska situation sätter fart på köpplanerna

Konsumenternas syn på utvecklingen av den egna ekonomin under de senaste 12 månaderna, liksom förväntningarna på den ekonomiska utvecklingen under de 12 följande månaderna, låg något över det långvariga medeltalet. Konsumenternas uppskattningar om hur fördelaktigt det är att köpa kapitalvaror var mycket positiva. Hälften av de intervjuade personerna ansåg att tidpunkten för köp var mycket fördelaktig och bara en femtedel tyckte att den var ofördelaktig.

Planerna på att köpa bostad och göra anskaffningar till hemmet låg totalt sett på rekordnivå. Av hushållen planerade 9 procent att köpa bostad. När det gäller planerna på anskaffningar till hemmet var heminredning populärast. Vartannat hushåll ämnade satsa pengar på det. Fyra hushåll av tio ämnade köpa hemelektronik och ungefär lika många planerade att renovera bostaden. Tre av tio hade för avsikt att skaffa fritidsartiklar och två av tio hushållsmaskiner. Planer på att köpa fritidsartiklar hade hälften fler hushåll än för drygt ett år sedan. Antalet hushåll som planerar att skaffa hushållsmaskiner har under de senaste åren sjunkit något.

Hushållens planer på att använda pengar på hemmet under de följande sex månaderna, 1:a kvartalet 2006

* Inkl. digitalbox och digital-tv
** Under det följande året

Högre tjänstemän och studerande hade flest köpplaner

Hushåll som består av högre tjänstemän och studerande hade flest planer på göra anskaffningar med anknytning till heminredning, fritidsartiklar, hemelektronik och digital-tv. Pensionärshushållen hade vanligen minst planer på att göra sådana anskaffningar. Flest planer på att reparera bostaden hade lantbruksföretagare och andra företagare, minst studerandehushållen. Planerna på att skaffa hushållsmaskiner fördelas ganska jämnt på de olika befolkningsgrupperna. Av de olika hushållstyperna hade barnfamiljerna ett större antal köpplaner än enpersonshushåll eller övriga vuxenhushåll. Nyland låg vanligen i täten bland de områden som hade flest köpplaner. Den relativa andelen hushåll som består av högre tjänstemän och av studerande är högre i Nyland än i övriga Finland.

Hushållens planer på att använda pengar för anskaffningar till hemmet efter landskap och befolkningsgrupp under de följande sex månaderna, procent av hushållen

Hemindred-ning Hemelektronik** Renovering av bostaden Fritids-artiklar Digitalbox
eller digital-tv
Hushållsmaskiner Bostad
Landskap
Nyland 52 47 34 32 25 23 12
Egentliga Finland 50 43 37 22 22 22 8
Satakunta 41 40 40 25 22 21 11
Egentliga Tavastland 44 36 43 28 22 19 4
Birkaland 44 41 34 27 19 20 8
Päijänne-Tavastland 42 41 38 25 16 14 10
Kymmenedalen 43 43 35 23 25 16 7
Södra Karelen 36 44 47 24 27 15 5
Södra Savolax 37 42 37 25 22 16 11
Norra Savola 41 42 46 21 22 15 9
Norra Karelen 39 29 35 22 11 12 4
Mellersta Finland 47 39 34 23 20 18 8
Södra Österbotten 45 44 46 31 24 25 6
Österbotten 49 41 44 33 21 23 7
Mellersta Österbotten 50 41 33 30 17 23 7
Norra Österbotten 53 38 28 30 22 16 8
Kajanaland 46 31 41 28 21 14 9
Lappland 44 37 31 27 18 16 7
Östra Nyland 47 27 40 20 11 22 13
Hela landet 47 42 37 27 22 20 9
Hemindred-ning Hemelektronik** Renovering av bostaden Fritids-artiklar Digitalbox
eller digital-tv
Hushållsmaskiner Bostad
Beolkningsgrupp *)
Lantbruksföretagare 45 28 57 22 20 20 1
Övriga företagare 48 41 51 30 21 22 10
Högre tjänstemän 60 49 43 40 27 23 14
Lägre tjänstemän 58 45 41 29 21 24 12
Arbetare 47 45 40 29 21 24 10
Arbetslösa 39 37 29 21 20 15 6
Studerande 60 58 20 42 24 21 7
Pensionärer 25 28 33 10 19 11 3
Personer som sköter eget hushåll o.d. 57 39 45 34 23 25 18
Ensamstående 42 42 24 24 21 19 7
Barnfamiljer 58 47 47 41 23 21 12
Övriga (vuxen)hushåll 44 39 43 21 21 19 8
Alla totalt 47 42 37 27 22 20 9

*) Befolkningsgruppen definieras här enligt egenskapen hos uppgiftslämnaren eller uppgiftslämnarens hushåll.
**) Inkl. också digitaldekoder och digital-tv

På grund av der ringa antalet intervjuer är uppgifterna om Östra Nyland, Kajanaland, Mellersta Österbotten och speciellt Åland inte lika tillförlitliga som uppgifterna om de övriga landskapen. Uppgifterna om Åland anges inte på grund av den stora slumpmässiga variationen.

Den nya hemelektroniken blir snabbt allt vanligare

För närvarande har omkring hälften av hushållen tillgång till bredbandsanslutning, dvd-spelare eller digitalkamera. Ungefär fyra av tio har digitalboxar eller -teveapparater eller kameratelefoner. Vart tredje hushåll har bredbilds-tv. Under det senaste året har dessa apparater snabbt blivit allt vanligare.

Den nya hemelektroniken i hushållen, februari 2005 och 2006.

 

Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100.

Källa: Konsumentbarometern efter landskap 2006, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Offentliggörande i samband med meddelandet