Pressmeddelande 15.2.2006

Kommunernas ekonomi alltjämt ansträngd i fjol

De ekonomiska siffrorna inom kommunsektorn visar inte några större förändringar år 2005 jämfört med föregående år. Kommunernas finansiella läge var fortsatt ansträngt, men den förväntade betydande nedgången i årsbidragen uteblev. På grund av den otillräckliga inkomstfinansieringen var skuldsättningen fortsatt snabb i kommunerna. Samkommunernas finansiella ställning förbättrades å sin sida något från år 2004. Detta framgår av de bokslutsprognoser för år 2005 som Statstikcentralen samlat in från kommunerna och samkommunerna.

Enligt bokslutsprognoserna uppgick kommunernas totala årsbidrag år 2005 till 1 047 miljoner euro. Detta är omkring 50 miljoner mindre än året innan, men drygt 200 miljoner mer än förväntningarna enligt budgeterna. Årsbidraget täckte 74 procent av avskrivningarna och nedskrivningarna, men bara 39 procent av investeringarna. Samkommunernas totala årsbidrag uppgick till 354 miljoner euro, vilket översteg avskrivningarnas totalbelopp.

Årsbidraget i sammanlagt 139 kommuner och 39 samkommuner var negativt. År 2004 var motsvarande siffror 133 och 24. Att årsbidraget var negativt innebär att kommunen måste ta lån, sälja egendom eller använda besparingar för att klara av sina verksamhets- och finansieringsutgifter.

Kommunerna och samkommunerna uppskattar att de använt 3,2 miljarder euro för investeringar, vilket är nästan lika mycket som år 2004. Något under en tredjedel av investeringsutgifterna kunde finansieras genom försäljning av anläggningstillgångar och med de finansieringsandelar som erhållits för investeringsutgifter.

Kommuner och samkommuner amorterade ifjol långfristiga lån med ett belopp av 0,8 miljarder euro och tog nya lån på 1,6 miljarder. Vid årets slut uppgick lånestocken till 7,6 miljarder euro. Det är något under en miljard mer än föregående år. Kommunerna och samkommunerna hade kassamedel på 3,2 miljarder och lånefordringar på 2,0 miljarder euro i slutet av år 2005. Förändringen av kassamedel och lånefordringar var liten jämfört med föregående år.

Utredningen baserar sig på de bokslutsprognoser som samlades in från 416 kommuner och 223 samkommuner i Fasta Finland i januari år 2006.

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 20051

  Kommuner Samkommuner
mn e Förändring, % mn e Förändring, %
Resultaträkning:
Verksamhetsbidrag -18 334 5,32 387 7,2
+ Skatteinkomster 14 185 4,2    
+ Statsandelar 5 038 6,9    
+ Ränteintäkter 138 -3,6 11 -3,8
+ Övriga finansiella intäkter 251 7,5 49 1425,5
-Räntekostnader 204 18,6 17 17,2
-Övriga finansiella kostnader 38 38,5 77 147,8
= Årsbidrag 1 047 -4,7 354 7,2
Avskrivningar och nedskrivningar 1 411 1,0 302 6,2
Investeringar:
Investeringsutgifter totalt 2 713 -4,2 530 12,8
Finansieringsandelar för investeringsutgifter 146 -17,8 24 -7,0
Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 794 25,1 12 -44,1
Kassamedel, lån och utlåning:
Ökning av utlåningen 350 85,6 29 -32,0
Minskning av utlåningen 169 10,6 30 -29,2
Ökning av långfristiga lån 1 428 -12,8 180 48,6
Minskning av långfristiga lån 721 -8,2 57 4,9
Kassamedel 31.12 2 593 -1,2 635 10,0
Lånestock 31.12 6 940 13,6 617 28,6
Lånefordringar 31.12 1 965 0,6 38 -1,3

1 Kommuner och samkommuner i landskapet Åland ingår inte i statistiken.
2 Underskottet i verksamhetsbidraget har ökat med 5,3 %.

Källa: Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2005. Statistikcentralen
(Bokslutsprognoser publiceras inte kommun- och samkommunvis.)

Förfrågningar: Erikka Peltonen (09) 1734 3547

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar:Offentliggörande av statistiken i samband med meddelandet