Pressmeddelande 4.9.2012

Småföretag klarade sig bättre än stora bara inom tillverkning

Omsättningen inom huvudnäringsgrenarna ökade under januari–mars 2012 med omkring 6 procent från året innan. Av huvudnäringsgrenarna ökade byggverksamhet snabbast, långsammast tillverkning. Småföretagens omsättning ökade inom alla huvudnäringsgrenar, men med undantag av tillverkning var tillväxttakten för småföretagen långsammare än för de större aktörerna.

Inom handel avstannade utvecklingen av de små aktörernas omsättning klart jämfört med ökningen i handelns alla företag, som var 10,1 procent. Under januari–mars fick den gynnsamma utvecklingen för aktörerna inom handeln extra fart av den livliga bilhandeln.

Omsättningen inom byggverksamhet ökade under januari–mars till och med snabbare än inom handeln, med nästan 13 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. De små aktörerna inom byggverksamhet visade också de en god ökning på 8 procent. Av huvudnäringsgrenarna utvecklades tillverkningen långsammast. Där var omsättningsökningen bara en procentenhet. Tillverkning var den enda näringsgrenen där omsättningen inom småföretagen ökade snabbare än inom näringsgrenens alla företag.

Utvecklingen av småföretagens omsättning under januari–mars 2012 jämfört med alla företag

Årsförändringen jämför januari–mars år 2012 med motsvarande period året innan.

Som småföretag definierades företag med högst tio arbetstagare och med en omsättning på högst två miljoner euro per år.

Småföretagen växte måttligt i landskapen

Under januari–mars ökade småföretagens omsättning i alla landskap, om än ganska återhållsamt. Mest gynnsam var utvecklingen av småföretagens omsättning i Lappland, Norra Österbotten och Birkaland. Svagast genererades omsättning i småföretag i Kajanaland. I Lappland var de små aktörernas ökning av omsättning 3 procentenheter större än för alla företag i landskapet.

I hela landet ökade småföretagens omsättning under januari–mars med 4,7 procent, vilket var omkring två procent mindre än för hela landets företag av alla storlekar.

Utvecklingen av småföretagens omsättning i landskapen under januari–mars 2012

Årsförändring av omsättningen I/2012 / I/2011, alla näringsgrenar totalt (TOL A-X).

Uppgifter om småföretag från konjunkturtjänsten

Uppgifterna grundar sig på den senaste specialutredningen för Statistikcentralens konjunkturtjänst samt på en ny specialutredning. Konjunkturtjänsten producerar konjunkturuppgifter om småföretag gällande hela ekonomin samt huvudnäringsgrenarna tillverkning, byggande, handel och tjänster i form av specialutredningar. Också utvecklingen inom en kommun eller ekonomisk region kan beskrivas på områdesnivå.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten, Konjunkturtjänsten för kunder. Statistikcentralen

Förfrågningar om småföretag: Satu Elho 09 1734 2994, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar: www.stat.fi/suhdannepalvelu