Ansiotasoindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ati/
Aihealue: Palkat ja työvoimakustannukset
Sivuavat aihealueet: Työmarkkinat
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Palkansaajien säännölliseltä työajalta maksettavien ansioiden kehitystä mittaava indeksi, joka sisältää tulospalkkiot ja sopimuksiin perustuvat kertaerät. Tulospalkkiot ja työehtosopimuksiin perustuvat kertaluonteiset erät on kirjattu kalenterivuosittaisina keskiarvoina vuoden kullekin neljännekselle. Ansiotasoindeksissä mitataan määrältään vakioidun työpanoksen kehitystä, joten siinä ei ole mukana yli- ja lisätöiden vaikutusta.

Perusaineistossa on noin kaksi kolmasosaa Suomen kokoaikaisista palkansaajista. Toimialoittaiset palkansaajaryhmät painotetaan indeksissä yhteen kiintein palkkasummapainoin. Indeksin sivutuotteena saadaan palkansaajien keskiansiota erilaisilla luokituksilla. Perusaineiston yksikkökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietosisältö

Ansiotasoindeksi kuvaa kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä neljännesvuosittain sektoreittain, toimialoittain sekä tunti- ja kuukausipalkkaisille erikseen. Keskiansioista ei ole vähennetty veroja eikä työntekijän sosiaaliturvamaksuja. Ennakolliset indeksipisteluvut perustuvat sopimusvaikutus- ja liukuma-arvioihin. Ansiotasoindeksin aineistosta lasketaan lisäksi keskiansiotietoja työnantajasektoreittain ja toimialoittain.

Käytetyt luokitukset

Ansiotasoindeksi: Työnantajasektori, toimiala, palkansaajaryhmä ja sukupuoli.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Ansiotasoindeksi: Perustuu pääosin työnantajajärjestöjen jäseniltään keräämiin ansiotietoihin. Pienyritysvaltaisilla toimialoilla hyödynnetään myös Tilastokeskuksen omaa tiedustelua.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Kaksi kertaa vuodessa yksityisen sektorin tuntipalkkaisilla ja kerran vuodessa muilla palkansaajaryhmillä.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Ansiotasoindeksi: Ennakkotiedot julkaistaan noin puolitoista kuukautta kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Tiedot tarkentuvat seuraavissa julkaisuissa vähitellen. Kunkin vuoden indeksit tulevat lopullisiksi viimeistään seuraavan vuoden syksyllä.

Aikasarja

Ansiotasoindeksi: Yhtäjaksoisia ansiotasoindeksejä on olemassa vuodesta 1948 lähtien.

Asiasanat

ammatit, ansiokehitys, ansiotaso, ansiotasoindeksi, indeksit, julkinen sektori, keskipalkka, palkansaajat, palkat, toimialat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ati/yht.html

Lisätietoja

Vanhoja ansiotasoindeksejä lasketaan uusimman indeksin avulla. Vanhoja indeksejä ovat 1938=100 ja 1964=100 sekä vuodesta 1975 lähtien viiden vuoden välein.


Päivitetty 11.10.2012

Jaa