Aikuiskoulutukseen osallistuminen

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/aku/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Aikuiskoulutustutkimuksia on tehty Tilastokeskuksessa vuodesta 1980 alkaen noin viiden vuoden välein. Vuodesta 2006 lähtien tutkimus on toteutettu osana EU:n tilastoviraston Eurostatin Adult Education Survey -projektia, johon tiedot on kerätty noin 30 Euroopan maassa. Suomessa tutkimus on toteutettu Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteishankkeena.

Aikuiskoulutustutkimuksissa on selvitetty aikuisväestön koulutukseen osallistumista, oppimista ja osaamista. Lisäksi on tuotettu tietoa aikuisten opiskelumielipiteistä ja -käsityksistä, koulutushalukkuudesta ja –tarpeesta sekä osallistumisen esteistä ja ehdoista.

Tutkimusten kohdejoukkona on ollut Suomessa asuva aikuisväestö. Aikuisväestöön on jokaisessa tutkimuksessa luettu kaikki 18-64 -vuotiaat Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Tutkimustiedot perustuvat noin 5 000 henkilön otoksella toteutettuihin käyntihaastatteluihin.

Tietosisältö

Tutkimus antaa tietoa aikuisväestön osallistumisesta yleissivistävään ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen sekä osallistumisessa tapahtuneista muutoksista. Lisäksi saadaan tietoja väestön koulutushalukkuudesta, koulutustarpeesta, koulutukseen osallistumisen esteistä ja koulutuskäsityksistä.

Aikuiskoulutusta on kuvattu niin sen järjestäjän, sisällön, laajuuden kuin koettujen vaikutustenkin suhteen. Eri tiedonkeruukierroksilla on lisäksi selvitetty erillisalueina mm. tietoteknisiä valmiuksia, vieraiden kielten taitoja ja erilaisia arkioppimisen ympäristöjä. Vuoden 1990 tiedonkeruusta lähtien on mukana ollut runsaasti aikuisten työelämää ja työhistoriaa kuvaavia tietoja.

Kerättävä perusaineisto on salassa pidettävää.

Käytetyt luokitukset

Ikä, sukupuoli, koulutusaste, sosioekonominen asema, kuntaryhmä.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedonkeruu on toteutettu käynti- ja puhelinhaastatteluna.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Aikuiskoulutustutkimus 2012 on Tilastokeskuksen kuudes aikuiskoulutukseen osallistumista kartoittava tutkimus, joka kattaa Suomessa asuvan aikuisväestön. Aikuiskoulutustutkimus 2012 on toteutettu Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Euroopan tilastoviraston Eurostatin yhteishankkeena. Tätä ennen on kansallisia aikuiskoulutustutkimuksia tehty Suomessa vuosina 1980, 1990, 1995 ja 2000. Ensimmäinen Euroopan laajuinen aikuiskoulutustutkimus, johon oma kansallinen tutkimuksemme integroitiin, tehtiin vuonna 2006.

Vuoden 2012 aikuiskoulutustutkimus on osa eurooppalaista Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin koordinoimaa Adult Education Survey -tutkimusprojektia (EU-AES). Seuraavan tutkimuksen tiedot kerätään vuonna 2017.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Aikuiskoulutustutkimuksen 2012 tuloksia on raportoitu julkaisussa Osallistuminen aikuiskoulutukseen vuonna 2012 (toukokuu 2014).

Aikasarja

Tietoja on vuosilta 1980, 1990, 1995, 2000, 2006 ja 2012.

Asiasanat

aikuiskoulutus, ammatillinen aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, henkilöstökoulutus, itseopiskelu, kielitaito, koulutus, muu kuin tutkintoon johtava koulutus, tietotekniikka, tutkintoon johtava koulutus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/aku/yht.html

Lisätietoja

Perusjoukkoa on tutkimustarpeiden pohjalta joinakin vuosina laajennettu ikärajauksen yläpäästä, esimerkiksi vuoden 2012 tutkimuksen perusjoukkona olivat 18-69 -vuotiaat. EU-AES:n perusjoukkoon kuuluivat 25-64 -vuotiaat henkilöt.


Päivitetty 15.01.2018

Jaa