Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.6.2018

Medelåldern elva år för personer med utländsk bakgrund i andra generationen

Enligt Statistikcentralen var medelåldern för personer med utländsk bakgrund i andra generationen väldigt låg år 2017, dvs. 10,9 år. Medelåldern var samma 10,9 år både för flickor och för pojkar i den här gruppen. Merparten av personerna med utländsk bakgrund i andra generationen, dvs. inrikes födda, är fortfarande till största delen mycket unga. Av dem var 84 procent minderåriga och nästan hälften under skolåldern år 2017.

Åldersstrukturen för personer med utländsk bakgrund i andra generationen (inrikes födda) år 2017

Åldersstrukturen för personer med utländsk bakgrund i andra generationen (inrikes födda) år 2017

Medelåldern 38 år för personer med utländsk bakgrund i första generationen

År 2017 var medelåldern 38,0 år för personer med utländsk bakgrund i första generationen. Medelåldern för män var 37,2 år, dvs. något lägre än medelåldern för kvinnor, som var 38,8 år. År 2017 var medelåldern för hela befolkningen 42,7 år (41,3 år för män och 44,0 år för kvinnor). Personerna med utländsk bakgrund i första generationen, dvs. utrikes födda, är alltså något yngre än hela befolkningen.

Åldersstrukturen för personer med utländsk bakgrund i första generationen (utrikes födda) år 2017

Åldersstrukturen för personer med utländsk bakgrund i första generationen (utrikes födda) år 2017

Vart tionde barn under skolåldern har utländsk bakgrund

I slutet av år 2017 var andelen barn under skolåldern (0–6 år) med utländsk bakgrund 9,5 procent. I huvudstadsregionen har redan vart femte barn under skolåldern utländsk bakgrund. Av hela befolkningen var andelen personer med utländsk bakgrund 7 procent år 2017.

I slutet av år 2017 fanns det i Finland 86 000 minderåriga med utländsk bakgrund. Av dessa hörde 39 procent till dem med utländsk bakgrund i första generationen, dvs. utrikes födda, och 61 procent till dem med utländsk bakgrund i andra generationen, dvs. inrikes födda.

Av alla med utländsk bakgrund bodde över hälften i Nyland. Av personer med utländsk bakgrund i andra generationen bodde 61 procent i Nyland. Sett till kommun var andelen personer med utländsk bakgrund högst i Vanda, 18 procent, samt i Esbo och Helsingfors, 16 procent, av kommunerna i Fastlandsfinland.

Majoriteten av personer med utländsk bakgrund från länder med hög utvecklingsnivå

Bakgrundsländerna för personer med utländsk bakgrund kan indelas i fyra klasser utgående från indexet för mänsklig utveckling (HDI) . Bakgrundslandet är faderns eller moderns födelseland, eller om det är okänt, personens eget födelseland.

Av personer med utländsk bakgrund i första generationen hade över hälften ett bakgrundsland med mycket högt HDI. Andelen länder med högt, medelhögt och lågt eller okänt HDI var ungefär lika stora.

Bland personer med utländsk bakgrund i andra generationen var det mindre allmänt med ett bakgrundsland som har mycket högt HDI än i första generationen, och övriga HDI-klasser var något större än i första generationen. Särskilt andelen lågt eller okänt HDI var större i andra generationen än i första generationen.

Personer med utländsk bakgrund efter indexet för mänsklig utveckling (HDI) i bakgrundslandet 2017, %

Personer med utländsk bakgrund efter indexet för mänsklig utveckling (HDI) i bakgrundslandet 2017, %

Bland dem med thailändsk bakgrund var 86 procent kvinnor

Könsfördelningen bland personer med utländsk bakgrund i första generationen varierar efter bakgrundsland. Av de femton största bakgrundslandsgrupperna var det en kvinnlig majoritet bland dem med thailändsk, rysk, kinesisk och vietnamesisk bakgrund år 2017. Bland dem med thailändsk bakgrund var rentav 86 procent kvinnor.

Andelen män vart störst bland dem med turkisk, irakisk och indisk bakgrund. Av dem med turkisk bakgrund var 69 procent män.

De största grupperna av personer med utländsk bakgrund i första generationen efter kön 2017, %

De största grupperna av personer med utländsk bakgrund i första generationen efter kön 2017, %

Könsfördelningen efter bakgrundsland för personer med utländsk bakgrund i andra generationen är givetvis mycket jämnare, eftersom de är födda i Finland och inte valts ut på samma sätt som gruppen med utländsk bakgrund i första generationen.


Källa: Befolkningsstruktur 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (305,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Befolkning med utländsk bakgrund 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2017/02/vaerak_2017_02_2018-06-20_tie_001_sv.html