Publicerad: 4.3.2021

Sysselsättningen började minska år 2020

Sysselsättningen försämrades särskilt bland unga och kvinnor

Enligt arbetskraftsundersökning var det relativa sysselsättningstalet för 15–64-åringar 71,6 procent år 2020. Det relativa sysselsättningstalet sjönk med en procentenhet från år 2019. Det relativa sysselsättningstalet för män sjönk med 0,8 procentenheter till 72,5 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,1 procentenheter till 70,7 procent. (Figur 1.)

År 2020 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till i genomsnitt 2 528 000 personer, vilket är 37 000 färre än år 2019. Antalet sysselsatta män var 12 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 25 000 färre än året innan.

I arbetskraftsundersökningen anges det relativa sysselsättningstalet enligt vedertagen praxis som en procentandel av befolkningen i åldern 15–64 år. Övriga uppgifter i arbetskraftsundersökningens årspublikation gäller befolkningen i åldern 15–74 år, om inte annat anges.

Figur 1 Det relativa sysselsättningstalet efter kön åren 1996–2020, 15–64-åringar, procent

Figur 1 Det relativa sysselsättningstalet efter kön åren 1996–2020, 15–64-åringar, procent

För 15–74-åringarna var det relativa sysselsättningstalet 61,2 procent och för 20–69-åringarna 69,9 procent år 2020. De relativa sysselsättningstalen med fördelning i åldersgrupper finns tillgängliga i arbetskraftsundersökningens databastabell Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder .

Det relativa sysselsättningstalet sjönk i nästan alla åldersgrupper år 2020 jämfört med året innan, mest bland 15–24-åringar (figur 2). Det högsta relativa sysselsättningstalet (85,7%) fanns i åldersgruppen 45–54 år. Det relativa sysselsättningstalet för män steg i åldersgrupperna 55–64 år (1,8 procentenheter) och 65–74 år (0,5 procentenheter) jämfört med år 2019. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk i alla åldersgrupper.

Figur 2 Det relativa sysselsättningstalet efter åldersgrupp, åren 1996–2020, procent

Figur 2 Det relativa sysselsättningstalet efter åldersgrupp, åren 1996–2020, procent

Deltidsarbetet minskade bland kvinnor, bland män minskade heltidsarbetet

År 2020 var antalet löntagare med heltidsarbete 1 861 000, dvs. nästan lika många som året innan. Antalet löntagare som arbetade deltid uppgick till 327 000, vilket är 29 000 färre än år 2019. Antalet män med heltidsarbete var 12 000 färre och antalet kvinnor med heltidsarbete 9 000 fler än året innan. År 2020 var 20 procent av de kvinnliga löntagarna deltidsanställda, dvs. 218 000, och av de manliga 10 procent, dvs. 110 000. Bland män var andelen deltidsanställda av löntagarna nästan oförändrad jämfört med år 2019. Bland kvinnor sjönk andelen deltidsanställda av löntagarna med 2 procentenheter. Andelen deltidsanställda löntagare var störst inom hotell- och restaurangverksamhet (I), 40 procent.

Antalet sysselsätta minskade inom hotell- och restaurangverksamhet och ökade inom näringsgrenarna verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Granskat efter huvudnäringsgren minskade antalet sysselsatta mest inom hotell- och restaurangverksamhet (I), med 19 000 sysselsatta, inom handel (G), med 17 000 sysselsatta, samt inom vård och omsorg; sociala tjänster (Q), med 11 000 sysselsatta. Jämfört med året innan minskade antalet sysselsatta också inom transport och magasinering (H), med 9 000 sysselsatta, inom jordbruk, skogsbruk och fiske samt inom utvinning av mineral (A, B), med 6 000 sysselsatta, samt inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) likaså med 6 000 sysselsatta. Antalet sysselsatta minskade också inom byggverksamhet (F) och annan serviceverksamhet (R–U).

Inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) ökade antalet sysselsatta med 19 000 jämfört med år 2019. Inom offentlig förvaltning, försvar och obligatorisk socialförsäkring (O) fanns det 8 000 fler sysselsatta än året innan. Näringsgrenen informations- och kommunikationsverksamhet (J) hade en ökning på 7 000 sysselsatta. Antalet sysselsatta ökade också inom försörjning av el, gas, värme och vatten samt avfallshantering (D–E) samt inom finans- och försäkringsverksamhet och fastighetsverksamhet (K, L) och utbildning (P).

Antalet arbetslösa, dolt arbetslösa och permitterade borjade öka

År 2020 var antalet arbetslösa i genomsnitt 213 000, dvs. 29 000 fler än år 2019. Av de arbetslösa var 114 000 män och 98 000 kvinnor. Antalet arbetslösa män var 12 000 fler, antalet arbetslösa kvinnor 17 000 fler än året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet bland 15–74-åringar var i genomsnitt 7,8 procent år 2020, medan det var 6,7 procent år 2019. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg till 8,0 procent och för kvinnor till 7,5 procent.

Antalet permitterade var år 2020 i genomsnitt totalt 49 000, vilket är 41 000 fler än år 2019. Antalet permitterade män och kvinnor var 26 000 resp. 23 000.

Antalet dolt arbetslösa var 138 000 personer, vilket är 24 000 fler än år 2019. Av dem var 13 000 kvinnor och 11 000 män. Antalet dolt arbetslösa började öka år 2020, medan det minskat under de tre föregående åren. Med dolt arbetslös avses en person som vill ha och är beredd att ta emot arbete, men som inte har sökt arbete under de senaste fyra veckorna.

Arbetslösheten bland unga ökade brantast

År 2020 steg det relativa arbetslöshetstalet i alla tioårsåldersgrupper under 65 år, mest i gruppen 15–24-åringar (figur 3). Det relativa arbetslöshetstalet i denna åldersgrupp, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var 21,4 procent, vilket är 4,2 procentenheter högre än året innan. År 2020 var antalet unga arbetslösa 15–24-åringar 66 000, dvs. 31 procent av alla arbetslösa.

Andelen arbetslösa 15–24-åringar av befolkningen i samma ålder var 10,8 procent år 2020, medan den år 2019 var 9,0 procent.

Figur 3 Det relativa arbetslöshetstalen efter åldersgrupp åren 1996–2020, procent

Figur 3 Det relativa arbetslöshetstalen efter åldersgrupp åren 1996–2020, procent

Arbetskraften minskade, antalet personer utanför arbetskraften ökade

År 2020 fanns i genomsnitt 4 133 000 personer i den arbetsföra befolkningen, dvs. 15–74-åringar, vilket är 5 000 fler än år 2019. Antalet 15–74-åringar som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, minskade med 9 000 personer från år 2019. Andelen personer som hör till arbetskraften av 15–74-åringarna var 66,3 procent år 2020, jämfört med året innan var andelen nästan oförändrad.

År 2020 uppgick antalet 15–74-åringar utanför arbetskraften till 1 392 000, vilket är 14 000 fler än år 2019. Utanför arbetskraften fanns det 10 000 fler kvinnor och 4 000 fler män än året innan. I åldersgruppen 55–64 år ökade arbetskraftens storlek med 9 000 personer medan antalet personer utanför arbetskraften minskade med 12 000 personer.

På grund av revideringen av arbetskraftsundersökningen är årsöversikten kortare än vanligt. Läs mera om förnyelsen här: Hur och varför förnyas arbetskraftsundersökningen? och (på finska) här: Työvoimatutkimuksen uudistus.

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen


Källa: Arbetskraftsundersökningen 2020. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (309,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 4.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. Sysselsättning och arbetslöshet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/13/tyti_2020_13_2021-03-04_tie_001_sv.html