Begrepp och definitioner

Arbetsställe

Med arbetsställe avses en ekonomisk enhet som under samma ägarskap eller kontroll bedriver produktion av så likartade nyttigheter som möjligt, vanligen på ett enda ställe. Arbetsställesignumet i industrins varustatistik följer i regel det arbetsställesignum som Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister tilldelat arbetsstället och tillämpar på det. Svaren beskriver det arbetsställe eller den kombination av arbetsställen som är kopplat till arbetsställesignumet i industrins varustatistik. Kombinationen av arbetsställen kan täcka företagets alla industriella arbetsställen.

Juridisk enhet

En juridisk enhet är en sammanslutning eller en organisation som har registrerats för utövande av affärsverksamhet.

En juridisk enhet identifieras med ett FO-nummer. Juridiska enheter är t.ex. aktiebolag, privata näringsidkare, andelslag, statliga affärsverk och stiftelser.

Köpta material och förnödenheter

Med köpta material och förnödenheter avses de råvaror, halvfabrikat, tillsatsvaror och förnödenheter som företaget köpt externt under kalenderåret och som är avsett att användas inom produktionen. Värde och volym efterfrågas.

Måttenhet

I tabellerna i databasen Stat-Fin visas måttenheterna för mängduppgifterna (det finns 0-2 st. / produktbenämning) inom parentes direkt produktbenämningen i form av (primär måttenhet/sekundär måttenhet), t.ex. (kg/m2) eller (kg/-).

I varuenkäten frågas antingen mängduppgifter i en eller två måttenheter eller inga mängduppgifter alls. Om två mängduppgifter frågas, bör uppgiftslämnaren svara på båda.

Totalt används något under 40 olika måttenheter. Därför finns det omfattande begränsningar vid sammanräkningen av mängduppgifterna.

Måttenheterna kan beskriva vikt eller bruttodräktighet, längd, areal, volym, antal (stycken eller par), effekt och energi, bruttovärmevärde o.d.

Primär måttenhet i produktuppgifterna är en måttenhet som krävs av EU. Detta gäller mängduppgifter för både såld produktion och totalproduktion.

Sekundär måttenhet i produktuppgifterna är en måttenhet som används för nationella behov. Ofta är motivet att uppgiftslämnarna kan ge en mängduppgift i just den måttenheten. Detta gäller mängduppgifter för både såld produktion och totalproduktion. Om en sekundär mängduppgift inte frågas, har motsvarande måttenhet angetts med ett streck (-).

Om den primära mängduppgiften anges med ett streck (-) så frågas inte mängduppgifter överhuvudtaget för den produktbenämningen. Det är då fråga om antingen en benämning på en tjänst eller en benämning som till sitt innehåll är mycket heterogen, t.ex. benämningen på en restkategori som man inte kan fråga uppgifter om bara i en måttenhet.

Den primära och/eller sekundära måttenheten för en produktbenämning byts bara i ringa mån ut jämfört med året innan. Måttenheterna kan t.ex. byta plats eller en ny måttenhet kan tillkomma där en sekundär måttenhet fattas.

Måttenhet i uppgifterna om material och förnödenheter: I dessa uppgifter används bara en måttenhet (och en mängduppgift) per benämning på nyttighet. Måttenheterna har valts utgående från Statistikcentralens egna behov. Måttenheterna i mängduppgifterna om material och förnödenheter varierar inte lika mycket som i produktuppgifterna (produktionsuppgifterna).

Nomenklaturen över material och förnödenheter
Nyttighet

Med nyttighet avses ett materiellt eller immateriellt redskap som direkt (konsumtionsvara) eller indirekt (produktionsvara) tillgodoser människans behov.

Till materiella tillgångar räknas både produkter samt material och förnödenheter. Tjänster är immateriella tillgångar. (Andra immateriella tillgångar kan vara t.ex. information i digital form eller produktionsrätten för någon materiell tillgång.)

Produktionen av nyttigheter (industriproduktion) omfattar också s.k. industriella tjänster. Industriella tjänster omfattar bearbetning, behandling, o.d. slutbehandling, underhåll och reparationer samt montering och installation. De industriella tjänsterna har sina egna PRODCOM-tjänstebenämningar i varustatistikens PRODCOM-klassificering.

En del industriella tjänster klassificeras emellertid i näringsgrensindelningen (TOL) som icke-industriella tjänster, t.ex. service och reparation av motorfordon samt service och reparation av kontorsapparater och datorer. Dessa omfattas alltså inte av enkäten för industrins varustatistik. Detsamma gäller också dataprogrammering samt konsultering o.d. databehandlingstjänster.

Produktionsnomenklatur

Produktionsnomenklaturen (produktklassificeringen) i industrins varustatistik baserar sig fr.o.m. 1997 på Europeiska unionens klassificering PRODCOM för produktionen inom industriella näringsgrenar (Classification of goods used for statistics on industrial production in the EU). Varurubrikerna är åttasiffriga och klassificeringen uppdateras årligen.

PRODCOM-klassificeringen innehåller inte alla produktgrupper, därför har den kompletterats med nationella tilläggsrubriker. Därtill är en del av rubrikerna i PRODCOM-klassificeringen indelade i nationella underrubriker. De nationella rubrikerna är tiosiffriga. De fyra första siffrorna i koderna motsvarar koderna i Europeiska gemenskapernas statistiska näringsgrensindelning (NACE Rev. 2) och därmed också de fyra första siffrorna i Statistikcentralens näringsgrensindelning TOL 2008. De sex första siffrorna i rubrikerna motsvarar Europeiska gemenskapernas statistiska varuindelning efter näringsgren (CPA, European Classification of Products by Activity).

Statistikenhet

Statistikenhet är företag eller arbetsställe som har industri som huvudsaklig näringsgren (TOL 2008 huvudklass B eller C). På så sätt omfattar enkäten också arbetsställen inom icke-industriella företag som bedriver industriell verksamhet. De minsta industriföretagen har avgränsats från statistikens population och enkätens urvalsram. Mera om enkätramen och -populationen samt däri ingående urvalsdel finns i statistikens kvalitetsbeskrivning i punkt 2 Metodbeskrivning av statistikundersökningen.

Såld produktion

I industrins varustatistik avses med såld produktion den produktion som ett företag eller arbetsställe under kalenderåret sålt till en köpare utanför företaget, oberoende av tillverkningstidpunkten.

Såld produktion omfattar också försäljning från lager. Värdet eller volymen av den sålda produktionen omfattar inte försäljning av de varor som har sålts vidare till andra företag som sådana, utan vidareförädling (handelsvaror).

Tolling

Med tolling avses tjänste- eller arvodesbaserad smältning av anrikningar (t.ex. koppar, nickel) enligt avtal. Smältverket bearbetar råvarorna, dvs. anrikningarna, som ägs av avtalspartnern, levererar produkterna till avtalspartnern eller den slutliga kunden och fakturerar avtalspartnern för smälttjänsten.

Totalförbrukning

Totalanvändningen (totalförbrukningen) av material och förnödenheter omfattar varor som företaget köpt externt och som använts för kalenderårets produktion och produkter som tillverkats i företaget för vidareförädling. Volym efterfrågas.

Uppgiften om totalanvändning frågas som kompletterande uppgift ifråga om de benämningar på material och förnödenheter för vilka köpen inte antas beskriva den faktiska användningen av material och förnödenheter tillräckligt väl.

Volymen av totalanvändningen = volymen av material och förnödenheter som använts för produktion under statistikåret + volymen av material och förnödenheter som tillverkats för vidareförädling inom samma juridiska enhet.

Ifall totalanvändning frågas om insatsbenämningen, görs det bara för Statistikcentralens egna behov.

Totalproduktion

Med volymen av totalproduktionen avses produktionen under ett kalenderår i ett företag eller på ett arbetsställe. Den består av såld produktion eller produktion som producerats för lager och som är avsett för försäljning samt av produktion som vidareförädlas eller redan har vidareförädlats i företaget. Totalproduktionen för kalenderåret frågas, förutom för såld produktion, bara gällande särskilt specificerade varor. För totalproduktionen anges i allmänhet bara volymen, inte värdet.

Uppgiften om totalvolym frågas som kompletterande uppgift ifråga om de varubenämningar inom totalproduktionen gällande vilka man antar att uppgifterna om såld produktion (dvs. försäljning) inte beskriver den faktiska tillverkningen tillräckligt väl.

Volymen av totalproduktionen = volymen av den tillverkade produktionen under statistikåret oberoende av om den är avsedd för försäljning eller för vidareförädling inom samma juridiska enhet.

Ifall totalproduktion frågas om den aktuella produktbenämningen, görs det antingen för Eurostats behov eller Statistikcentralens egna behov.

Uppgiftslämnarenhet

I industrins varustatistik är uppgiftslämnarenheten ett företag eller ett företags arbetsställe, vars huvudsakliga näringsgren är tillverkning (B Utvinning av mineral eller C Tillverkning). På så sätt omfattar enkäten också arbetsställen inom icke-industriella företag som bedriver industriell verksamhet.

Företagen och arbetsställena i produktionsenkäten har valts med på så sätt att EU:s krav på representativitet enligt PRODCOM-förordningen uppfylls, dvs. minst 90 procent av produktionsvärdet inom varje näringsgren ska ingå i statistiken. Därför samlas produktionsuppgifterna i regel in från alla arbetsställen i företag med minst 10 anställda. Inom vissa näringsgrenar inom tillverkningen omfattar enkäten också arbetsställen i mindre företag för att representativitetskriteriet ska uppfyllas. Ramen och populationen för enkäten samt därmed förknippad urvalsdel beskrivs närmare i statistikens kvalitetsbeskrivning i punkt 2 Metodbeskrivning av statistikundersökningen (bara på finska).

Uppgifter om material och förnödenheter, köp och totalanvändning av dem, frågas på en skild enkätblankett av alla arbetsställen i företag inom tillverkning med minst 20 anställda. De uppgifter om material och förnödenheter som uppgiftslämnarna angett är inte annars heller lika omfattande som produktionsuppgifterna, eftersom det i anvisningarna för hur uppgifterna om material och förnödenheter ska anges står att åtminstone 80 procent av inköpen ska anges samt 100 procent av totalanvändningen i fråga om de benämningar för vilka totalanvändning frågas. Man frågar alltså uppgiftslämnarenheterna om åtminstone de viktigaste materialen och förnödenheterna som använts i produktionen under kalenderåret.

Uppgifterna om material och förnödenheter samlas numera in enbart för udda statistikår fr.o.m. statistikåret 2013. Det första året som uteblev från enkäten var således statistikåret 2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industriproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-6397. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tti/kas_sv.html