Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 förändrar bara i mindre grad publiceringen av industrins orderingång

Publiceringsnivåerna enligt TOL 2008

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över industrins orderingång i mars 2009, då uppgifterna för januari 2009 publiceras.

Mera information ges av Jukka Appelqvist, (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

I statistiken över industrins orderingång publiceras följande kombinationer enligt TOL 2008:

Fabriksindustri (13-14, 17, 20-21, 24-30)
Textilindustri (13-14)
Pappersindustri (17)
Kemisk industri (20-21)
Metallindustri (24-30)

Kombinationerna består av följande tvåsiffernivåer i huvudgruppen C Tillverkning enligt TOL 2008:

13 Textilvarutillverkning
14 Tillverkning av kläder
17 Pappers- och pappersvarutillverkning
20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel
24 Stål- och metallframställning
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
27 Tillverkning av elapparatur
28 Tillverkning av övriga maskiner
29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
30 Tillverkning av andra transportmedel

Huvudgrupp C Teollisuus enligt TOL 2008 motsvarar närmast huvudgrupp D Tillverkning enligt TOL 2002.Detaljerade beskrivningar av grupperna finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Användning av TOL 2008- och TOL 2002-uppgifter och deras jämförbarhet

Under övergångsperioden, dvs. fram till mitten av år 2011, publicerar vissa statistikområden fortfarande uppgifter enligt TOL 2002. Också i sådana fall när man använder tidigare publicerade serier tillsammans med serier som kommer att publiceras enligt den nya indelningen, är man tvungen att sammanslå uppgifter som följer olika indelningar.

De serier för industrins orderingång som publiceras enligt TOL 2008 har bildats på så sätt att de så bra som möjligt motsvarar serierna enligt TOL 2002. Av den anledningen ändras namnen på kombinationsserierna inte, utan ändringen av nomenklaturen gäller enbart de tvåsiffernivåer som de innehåller och som följer TOL 2008.

I och med den nya näringsgrensindelningen byts näringsgrenen för flera företag i urvalet. Förändringarna sker i regel inom publiceringsnivåerna och revideringen av näringsgrensindelningen medför inga väsentliga förändringar i de serier som kommer att publiceras.

En liten del av företagen i statistiken över industrins orderingång övergår dock från näringsgrenar enligt TOL 2002 till TOL 2008-grupper som inte omfattas av statistiken.

  • Inom metallindustrin övergår vissa företag från gruppen 29 Tillverkning av maskiner och utrustningenligt TOL 2002 till TOL 2008-gruppen 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.
  • Inom textilindustrin övergår vissa företag från gruppen 18 Tillverkning av kläder; pälsberedning enligt TOL 2002 till TOL 2008-gruppen 15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror.
  • Visas företag inom 33 Tillverkning av precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur i TOL 2002 övergår till TOL 2008-gruppen 32 Annan tillverkning.
  • Dessutom övergår enskilda företag från olika näringsgrenar till TOL 2008-gruppen 33 Reparation och installation av maskiner och apparater.

Publicering av retroaktiva uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2008

I statistiken över industrins orderingång publiceras retroaktiva uppgifter fr.o.m. år 2005 av alla serier enligt den nya näringsgrensindelningen. Serierna räknas på nytt med hjälp av ursprungligt material på företagsnivå.

Uppgifternas noggrannhet ändras inte i samband med ändringen av klassificering. Då den näringsgrensvisa viktstrukturen ändras så att den följer den nya indelningen och det urval som används vid beräkningen av statistiken uppdateras leder det emellertid till vissa förändringar i de serier som tidigare publicerats.

Mera information om revideringens inverkan på statistiken över industrins orderingång

Nyheter om övergången av statistiken över industrins orderingång till näringsgrensindelningen TOL 2008 finns på ingångssidan till statistiken.

Hur revideringen inverkar på de olika industriella näringsgrenarna beskrivs också i fokusavsnittet av Branschöversikten 2/2008 (på finska).


Senast uppdaterad 26.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/teul_2008-09-26_luo_001_sv.html