Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.1.2007

Antalet studerande i examensinriktad utbildning något under 1,3 miljoner

Korrigering av offentliggörandet 19.1.2007. Examensuppgifterna för gymnasieutbildning för år 2000 och år 2001 har korrigerats 25.1.2008.

Antalet studerande i examensinriktad utbildning uppgick år 2005 till totalt 1 260 000. Av dem studerade nästan hälften i grundskola, något under en tredjedel i yrkes- eller gymnasieutbildning och en fjärdedel i yrkeshögskole- eller universitetsutbildning. Det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning har ökat under hela 2000-talet, men utvecklingen har gått i skilda riktningar inom de olika utbildningssektorerna. Antalet studerande i grundskole- och gymnasieutbildning har minskat på grund av minskningen av åldersklasserna. Antalet studerande i yrkesutbildning har däremot hela tiden ökat bl.a. i och med att den yrkesutbildning som riktas till vuxna har ökat. Inom universitetsutbildningen och framför allt inom yrkeshögskoleutbildningen har ökningen av antalet studerande mattats av. Enligt de preliminära uppgifterna för hösten 2006 verkar utvecklingen inom de olika utbildningssektorerna fortsättningsvis gå i samma riktning som beskrivits ovan. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens utbildningsstatistik.

År 2005 avlades 197 000 examina, drygt en procent fler än året innan. De studerande avlade studentexamen i genomsnitt som 19-åringar och yrkesinriktad grundexamen som 21-åringar (medianålder). De utexaminerades ålder var i genomsnitt 26 år bland dem som avlade yrkeshögskoleexamen och 27 år bland dem som avlade högre högskoleexamen.

Studerande i examensinriktad utbildning och avlagda examina 2000-2006

Studerande/examina
Utbildningssektor
År 20.9.2006
(preliminära uppgifter)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Studerande
Grundskoleutbildning 593 451 595 727 597 356 597 414 593 148 586 381 578 900
Gymnasieutbildning 130 032 128 642 124 644 121 816 120 531 118 111 118 000
Yrkesutbildning 1) 159 884 160 115 166 809 174 813   l   230 823 243 398   l  195  5003)
Yrkeshögskoleutbildning 114 020 118 013 126 767 129 875 131 919 132 783 132 600
Universitetsutbildning 2) 157 796 162 939 164 312 169 846 173 974 176 061 176 600
Totalt 1 155  183 1 165 436 1 179  888 1 193 764   l   1 250  395 1 256  734   l   1  201 6004)
Avlagda examina
Grundskoleutbildning 65 937 63 747 61 450 60 831 63 828 63 755  
Gymnasieutbildning 35 9355) 35 5685) 36 524 35 512 35 022 34 408  
Yrkesutbildning 55 477 52 545 52 041 54 079 56 678 58 197  
Yrkeshögskoleutbildning 14 178 18 045 20 462 20 588 20 821 21 397  
Universitetsutbildning 16 845 16 822 17 708 18 197 18 293 19 176  
Totalt 188 3725) 186 7275) 188 185 189 207 194 642 196 933  
1) Populationen för studerande i yrkesutbildning har ändrats år 2004. Uppgifter om utbildning som förbereder för fristående examen och läroavtalsutbildning anges efter kalenderår, tidigare gällde uppgifterna situationen 20.9. Uppgifter om läroplansbaserad yrkesutbildning i skolform gäller fortfarande situationen 20.9. Också de preliminära uppgifterna är efter tvärsnittstidpunkten.
2) Åren 2000-2001 är uppgifterna efter 31.12 och från och med år 2002 efter 20.9.
3)
Motsvarande preliminära uppgifter om antalet studerande i yrkesutbildning år 2005 är 190 700.
4)
Motsvarande preliminära uppgifter om det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning år 2005 är 1 205 600.
5)
Siffrorna har korrigerats 25.1.2008. De tidigare (19.1.2007) publicerade siffrorna för gymnasieutbildning var följande: 2000: 35 886, 2001: 35 508 och totalt 2000: 188 323, 2001: 186 667.
Uppgifterna på de olika sidorna av linjen : är inte helt jämförbara.

Denna statistik beskriver den examensinriktade utbildningen som en helhet med enhetliga begrepp och klassificeringar. I statistiken finns uppgifter om alla utbildningssektorer, men huvudvikten läggs vid utbildning efter grundskolenivå. Uppgifter med anknytning till ämnet publiceras på Statistikcentralens webbplats också under respektive utbildningssektor.

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 25.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studerande och examina [e-publikation].
ISSN=2737-0402. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opiskt/2006/opiskt_2006_2007-01-19_tie_001_sv.html