Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.8.2016

Sysselsättningen inom kultur förbättrades något år 2015

Sysselsättningen inom kulturnäringsgrenarna ökade år 2015 med omkring tre procent jämfört med föregående år. Från år 2011 till år 2015 har sysselsättningen inom näringsgrenarna dock försvagats med över sex procent.

År 2011 sysselsatte kulturnäringsgrenarna i genomsnitt ungefär 121 000 personer och år 2015 nästan 113 600.

Även sysselsättningen bland personer verksamma inom kulturyrken har förbättrats med över två procent från år 2014 till år 2015. Inom kulturyrken var över 131 000 verksamma år 2015. Antalet sysselsatta inom kulturyrken har utvecklats mera jämnt än antalet sysselsatta inom kulturnäringsgrenar och ökningen från år 2011 till år 2015 var ungefär tre procent. I figur 2 visas antalet för sysselsatta inom vissa kulturyrken under åren 2011–2015.

Figur 1. Sysselsatta inom kulturyrken och kulturnäringsgrenar 2011–2015

Figur 1. Sysselsatta inom kulturyrken och kulturnäringsgrenar 2011–2015

Inom kulturnäringsgrenarna arbetar också andra än personer verksamma inom kulturyrken. Personer som är verksamma inom kulturyrken kan få arbete inom andra näringsgrenar än inom kulturen och de arbetar också ofta genom att sysselsätta sig själva och med hjälp av stipendier.

Figur 2. Sysselsatt arbetskraft inom vissa kulturyrken 2011–2015

Figur 2. Sysselsatt arbetskraft inom vissa kulturyrken 2011–2015

Arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey) samlar in statistikuppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning och arbetslöshet samt verksamhet bland personer utanför arbetskraften gällande befolkningen i åldern 15–74 år. Datainsamlingen baserar sig på ett slumpmässigt urval som görs två gånger om året ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Det månatliga urvalet består av omkring 12 000 personer och uppgifterna samlas in genom datorstödda telefonintervjuer. Utgående från de uppgifter som intervjupersonerna lämnar skapas en bild av verksamheten bland hela befolkningen i åldern 15–74 år.

Som sysselsatta räknas personer som under undersökningsveckan har utfört förvärvsarbete i minst en timmes tid mot ersättning i form av penninglön eller naturaförmån eller i vinstförvärvssyfte, eller som varit tillfälligt frånvarande från arbetet. Personer som varit frånvarande från arbetet under undersökningsveckan räknas som sysselsatta, om orsaken är moderskaps- eller faderskapsledighet eller egen sjukdom, eller om frånvaron varat en kortare tid än tre månader. Sysselsatta kan vara löntagare, företagare eller personer som arbetar utan lön i ett företag som ägs av en familjemedlem som bor i samma hushåll. Begreppen och definitionerna i undersökningen följer FN:s internationella arbetsorganisations ILO:s rekommendationer och Europeiska unionens förordningar om statistikväsendet. Det nuvarande datainnehållet i arbetskraftsundersökningen bygger i huvudsak på EU:s förordningar om arbetskraftsundersökningar (577/98, 2257/2003 och 430/2005). En mer detaljerad beskrivning av Europeiska unionens arbetskraftsundersökning finns på adressen: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_labour_force_survey


Källa: Kulturstatistik 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (265,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2015/01/klt_2015_01_2016-08-31_tie_001_sv.html