Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.7.2010

Konsumentbarometern efter landskap, 2:a kvartalet 2010:
Konsumenternas förtroende för ekonomin var bättre än långtidsmedelvärdet i alla landskap

De finländska konsumenternas förtroende för ekonomin förbättrades under det andra kvartalet 2010 i hela landet med drygt två punkter och var på plus i alla landskap. Förtroendeindikatorns värde var i hela landet i genomsnitt +17,5. De högsta indextalen mättes i Kymmenedalen (+22,5) samt i Birkaland och Österbotten (+20,9). Förtroendet för ekonomin var lägre än på övriga håll i landet men klart på plus i Kajanaland (+11,5), Egentliga Finland (+12,8) och Päijänne-Tavastland (+13,4).

Förtroendet förbättrades i de flesta landskapen jämfört med föregående kvartal. I hela landet ökade förtroendet med i genomsnitt 2,2 punkter. Förtroendet ökade mest, med 7,9 punkter, i Kymmenedalen. Förtroendet gick upp med omkring fem punkter i Södra Savolax, Kajanaland, Norra Karelen, Norra Savolax, Mellersta Finland och Östra Nyland. Inställningarna försvagades något i tre landskap. Förändringen av förtroendebarometern var i Päijänne-Tavastland -2,4 punkter, Österbotten -1,3 punkter och Lappland -0,4 punkter.

Det finns skillnader i intervjupersonernas sätt att svara liksom också i folklynnet inom de olika områdena. De relativa inställningarna kan granskas genom att jämföra hur landskapets förtroendeindikator vid varje tidpunkt avviker från indikatorns långtidsmedelvärde. Förtroendeindikatorns långtidsmedelvärde (oktober 1995-juni 2010) var i hela landet +13. De högsta medelvärdena hade Nyland (+15,7), Kymmenedalen (+13,6) och Österbotten (+13,4). De lägsta medelvärdena hade Norra Karelen (+9,7), Kajanaland (+9,9), Lappland (+10,5) och Södra Österbotten (+11).

Under andra kvartalet år 2010 var förtroendeindikatorn för hela landet 4,5 punkter bättre än långtidsmedelvärdet. Likaså var förtroendeindikatorn i alla landskap bättre än långtidsmedelvärdet. Relativt sett var förtroendet för ekonomin bättre än i övriga landskap i Kymmenedalen (avvikelsen +8,9 punkter), Birkaland (+7,9 punkter) samt i Lappland, Österbotten och Södra Österbotten (omkring +7,5 punkter). Långtidsmedelvärdet för förtroendet för ekonomin överskreds nätt och jämnt i Egentliga Finland (+0,7 punkter), Päijänne-Tavastland (+1,1 punkter), Kajanaland (+1,6 punkter) och Södra Karelen (+2,2 punkter).

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades i april, maj och juni 2010 totalt 4 092 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator och dess delfaktorer i nettotal efter landskap*)


Landskap
2:a kvart.
2010
2:a kvart.
2010
2:a kvart.
2010
2:a kvart.
2010
2:a kvart.
2010
1:a kvart.
2010
Medeltal
10/1995-
6/2010
Egen ekonomi, kommande
12 mån.
Sparmöjligheter, kommande
12 mån.
Finlands ekonomi, kommande
12 mån.
Arbetslöshet, kommande
12 mån.
Förtroende-indikatorn Förtroende-indikatorn Förtroende-indikatorn
Nyland 11,8 54,5 16,0 -7,6 18,7 17,8 15,7
Egentliga Finland 8,8 34,7 15,8 -8,3 12,8 11,2 12,1
Satakunta 10,2 40,9 16,6 -4,5 15,8 12,7 11,4
Egentliga Tavastland 9,3 44,2 17,1 -4,5 16,5 16,2 12,9
Birkaland 8,1 51,6 22,1 1,7 20,9 16,6 13,0
Päijänne-Tavastland 8,5 39,5 14,8 -9,4 13,4 15,8 12,3
Kymmenedalen 13,9 55,9 20,8 -0,5 22,5 14,6 13,6
Södra Karelen 11,0 46,7 12,6 -13,1 14,3 12,9 12,1
Södra Savolax 9,9 53,6 9,3 -4,7 17,0 12,0 11,7
Norra Savolax 6,9 43,9 16,9 -3,5 16,1 11,3 11,9
Norra Karelen 6,9 45,6 10,8 -6,6 14,2 9,3 9,7
Mellersta Finland 13,7 42,5 22,1 -4,8 18,4 13,6 12,7
Södra Österbotten 11,7 46,7 18,3 -3,4 18,3 17,2 11,0
Österbotten 7,9 55,3 18,6 1,8 20,9 22,2 13,4
Mellersta Österbotten 8,6 53,1 8,5 -3,3 16,7 13,7 12,0
Norra Österbotten 9,6 48,5 15,1 -6,5 16,7 15,7 13,0
Kajanaland 8,8 35,1 8,5 -6,3 11,5 6,6 9,9
Lappland 13,2 46,6 13,1 -0,9 18,0 18,4 10,5
Östra Nyland 0,9 58,6 15,1 -8,4 16,5 11,9 11,5
Hela landet 10,2 48,4 16,5 -5,1 17,5 15,3 13,0
Medeltal 10/1995- 9,1 36,8 4,8 1,3 13,0
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella
andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara.
Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär
en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

*)På grund av det ringa antalet intervjuer är uppgifterna om Östra Nyland, Kajanaland, Mellersta Österbotten och speciellt Åland inte lika tillförlitliga som uppgifterna om de övriga landskapen. Uppgifterna om Åland anges inte på grund av den stora slumpmässiga variationen.

Konsumenternas förtroendeindikator efter landskap, 2:a kvartalet 2010

Förändring av konsumenternas förtroendeindikator från föregående kvartal efter landskap, 2:a kvartalet 2010

 

Långtidsmedelvärde för konsumenternas förtroendeindikator efter landskap (medeltal för perioden 10/1995-6/2010)

 

Förtroendeindikatorns avvikelse från långtidsmedelvärdet efter landskap, 2:a kvartalet 2010 (medeltal 10/1995-6/2010)

Konsumenternas förtroendeindikator 2005-2010

 

Källa: Konsumentbarometern efter landskap 2010, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Senast uppdaterad 22.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern landskapsvis [e-publikation].
2:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbarm/2010/02/kbarm_2010_02_2010-07-22_tie_001_sv.html