Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 22.4.2010

Konsumentbarometern efter landskap, 1:a kvartalet 2010:
Förtroendeindikatorn steg i de flesta landskapen

De finländska konsumenternas förtroende för ekonomin förbättrades under det första kvartalet 2010 i hela landet med knappt tre punkter och var på plus i alla landskap. Förtroendeindikatorns värde var i hela landet i genomsnitt +15,3. Förtroendet var bättre än i övriga landskap i Österbotten (+22,2), Lappland (+18,4), Nyland (+17,8) och Södra Österbotten (+17,2), medan det var svagare än i övriga landet, men ändå klart på plus, i Kajanaland (+6,6) och Norra Karelen (+9,3).

Förtroendet för ekonomin förbättrades i de flesta landskapen jämfört med föregående kvartal. I hela landet gick förtroendet i genomsnitt 2,8 punkter uppåt. Förtroendet steg mest, omkring nio punkter, i Österbotten och Södra Österbotten. Det förbättrades mer än i genomsnitt även i Lappland (6 punkter), Södra Karelen och Birkaland (5 punkter) samt i Mellersta Österbotten, Nyland och Egentliga Tavastland (4 punkter). Förtroendet för ekonomin sjönk i fyra landskap. Inställningarna försvagades mest i Östra Nyland (-7 punkter). I Satakunta sjönk förtroendet med ett par punkter och i Norra Savolax och Kajanaland med en punkt.

Det finns skillnader i intervjupersonernas sätt att svara liksom också i folklynnet inom de olika områdena. De relativa inställningarna kan granskas genom att jämföra hur landskapets förtroendeindikator t.ex. i första kvartalet 2010 avviker från indikatorns långtidsmedelvärde. Förtroendeindikatorns långtidsmedelvärde (oktober 1995-mars 2010) var i hela landet +12,9. De högsta medelvärdena hade Nyland (+15,6), Kymmenedalen (+13,5) och Österbotten (+13,1). De lägsta medelvärdena hade Norra Karelen (+9,6), Kajanaland (+9,9) och Lappland (+10,3).

Konsumenternas förtroendeindikator (+15,3) var under det första kvartalet 2010 i hela landet 2,4 punkter bättre än långtidsmedelvärdet. Förtroendeindikatorn var i 15 landskap bättre och i fyra landskap sämre än långtidsmedelvärdet för landskapet. Relativt sett mest förtroende för ekonomin hade man i Österbotten (avvikelsen +8,9 punkter), Lappland (+8,1 punkter) och Södra Österbotten (+6,3 punkter). Relativt sett mest pessimistiska var hushållen i Kajanaland (avvikelsen -3,2 punkter). Lite pessimistiska var hushållen i Egentliga Finland (-0,9 punkter), Norra Savolax (-0,5 punkter) och Norra Karelen (-0,3 punkter).

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades i januari, februari och mars år 2010 sammanlagt 4 361 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator och dess delfaktorer i nettotal efter landskap1)


Landskap
1:a kvart.
2010
1:a kvart.
2010
1:a kvart.
2010
1:a kvart.
2010
1:a kvart.
2010
4:e kvart.
2009
Medeltal
10/1995-
3/2010
Egen
ekonomi,
kommande
12 mån.
Sparmöjligheter,
kommande
12 mån.
Finlands
ekonomi,
kommande
12 mån.
Arbetslöshet,
kommande
12 mån.
Förtroende-
indikatorn
Förtroende-
indikatorn
Förtroende-
indikatorn
Nyland 11,7 54,6 24,3 -19,4 17,8 14,2 15,6
Egentliga Finland 9,6 41,2 17,3 -23,3 11,2 11,0 12,1
Satakunta 8,0 38,7 21,0 -16,9 12,7 14,5 11,3
Egentliga Tavastland 7,2 63,0 17,1 -22,4 16,2 12,6 12,8
Birkaland 10,2 47,7 22,2 -13,6 16,6 11,9 12,8
Päijänne-Tavastland 11,0 45,2 23,4 -16,3 15,8 13,2 12,3
Kymmenedalen 4,0 54,4 21,8 -22,0 14,6 14,0 13,5
Södra Karelen 5,4 40,0 23,7 -17,6 12,9 7,8 12,0
Södra Savolax 8,4 40,5 21,8 -22,7 12,0 10,3 11,6
Norra Savolax 6,9 38,0 18,2 -17,9 11,3 12,4 11,8
Norra Karelen 8,1 25,6 18,9 -15,5 9,3 7,9 9,6
Mellersta Finland 10,0 42,2 20,7 -18,6 13,6 11,8 12,7
Södra Österbotten 14,8 46,8 20,7 -13,7 17,2 8,7 10,9
Österbotten 12,8 57,8 25,6 -7,4 22,2 13,4 13,3
Mellersta Österbotten 3,3 44,2 20,8 -13,5 13,7 9,6 11,9
Norra Österbotten 13,4 49,6 20,3 -20,4 15,7 13,2 12,9
Kajanaland 2,8 27,4 15,1 -18,8 6,6 7,6 9,8
Lappland 17,9 45,3 25,1 -14,8 18,4 12,4 10,3
Östra Nyland 6,6 47,1 19,2 -25,4 11,9 18,9 11,4
Hela landet 10,4 47,3 21,6 -18,3 15,3 12,5 12,9
Medeltal 10/1995- 9,1 36,6 4,6 1,4 12,9
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den
procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande
12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter
att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär
en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

1)På grund av det ringa antalet intervjuer är uppgifterna om Östra Nyland, Kajanaland, Mellersta Österbotten och speciellt Åland inte lika tillförlitliga som uppgifterna om de övriga landskapen. Uppgifterna om Åland anges inte på grund av den stora slumpmässiga variationen.

Konsumenternas förtroendeindikator efter landskap, 1:a kvartalet 2010

Förändring av konsumenternas förtroendeindikator från föregående kvartal efter landskap, 1:a kvartalet 2010

Långtidsmedelvärde för konsumenternas förtroendeindikator efter landskap (medeltal för perioden 10/1995-3/2010)

Förtroendeindikatorns avvikelse från långtidsmedelvärdet efter landskap, 1:a kvartalet 2010 (medeltal 10/1995-3/2010)

Konsumenternas förtroendeindikator 2005-2010

Källa: Konsumentbarometern efter landskap 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Senast uppdaterad 22.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern landskapsvis [e-publikation].
1:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbarm/2010/01/kbarm_2010_01_2010-04-22_tie_001_sv.html