Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 24.1.2008

Konsumentbarometern efter landskap, 4:e kvartalet 2007:
Förtroendet för ekonomin försvagades i alla landskap

Värdet för den förtroendeindikator som mäter konsumenternas ekonomiska förväntningar var i genomsnitt 15,3 i hela landet under det sista kvartalet år 2007. Värdet sjönk med 3,8 punkter från föregående kvartal. Trots nedgången var konsumenternas förtroende 1,4 punkter bättre än långtidsmedelvärdet.

Konsumenternas förtroende för ekonomin låg i de flesta landskapen nära genomsnittsnivån för hela landet då förtroendesiffrorna placerade sig inom tre punkters intervall från varandra, dvs. mellan indextalen 13,5 och 16,5. Förtroendet för ekonomin var starkast i Kajanaland och i Nyland (19), svagast i Lappland (10), Norra Karelen (12) samt i Egentliga Finland och Egentliga Tavastland (13).

Konsumenternas förtroendeindikator sjönk från föregående kvartal med 3,8 punkter i hela landet. Förtroendet för ekonomin försvagades i alla landskap. Inställningarna försvagades mest, dvs. med omkring fem punkter, i Birkaland, Kymmenedalen och Egentliga Finland. I de flesta landskapen sjönk förtroendeindikatorn med 3-4 punkter. Inställningarna försvagades minst, dvs. med ett par punkter, i Mellersta Finland och Norra Karelen. Förtroende sjönk bara något, ungefär med en halv punkt, i Kajanaland, Södra Karelen och Mellersta Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator hade ett långtidsmedelvärde i hela landet på 13,9. I täten låg Nyland (16,7) och Kymmenedalen (15), medan Norra Karelen, Kajanaland, Lappland och Södra Österbotten (omkring 11) samt Satakunta och Östra Nyland (omkring 12) var bland de svagaste. Långtidsmedelvärdet för de övriga 11 landskapen låg inom två punkters intervall från varandra, mellan indextalen 12,6 och 14,3.

Konsumenternas förtroendeindikator under det fjärde kvartalet år 2007 översteg dess långtidsmedelvärde med 1,4 punkter. I jämförelse av de olika landskapen låg Kajanaland i täten. I Kajanaland översteg förtroendeindikatorn sitt långtidsmedelvärde med 8,6 punkter. Näst bäst i jämförelsen är Östra Nyland, Södra Karelen, Södra Österbotten och Norra Österbotten, avvikelsen är ungefär + 3 punkter. Birkaland, Österbotten, Egentliga Finland, Lappland, Kymmenedalen och Egentliga Tavastland nådde nästan upp till sitt långtidsmedelvärde, avvikelsen är -1 punkt eller mindre.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades i oktober, november och december 4 475 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator och dess delfaktorer i nettotal efter landskap*)


Landskap
4:e kvart.
2007
4:e kvart.
2007
4:e kvart.
2007
4:e kvart.
2007
4:e kvart.
2007
3:e kvart.
2007
Medeltal
10/1995-
12/2007
Egen ekonomi, kommande 12 mån. Sparmöjligheter, kommande 12 mån. Finlands ekonomi, kommande 12 mån. Arbetslös
Arbetslöshet, kommande 12 mån.
Förtroendeindikatorn Förtroendeindikatorn Förtroendeindikatorn
Nyland 15,6 56,0 -6,2 9,2 18,7 23,1 16,7
Egentliga Finland 7,4 49,5 -10,8 4,6 12,7 17,6 13,2
Satakunta 13,4 44,8 -6,6 2,5 13,5 17,0 12,2
Egentliga Tavastland 4,9 47,4 -8,7 9,2 13,2 16,6 14,2
Birkaland 11,5 45,2 -9,1 7,1 13,7 19,3 13,8
Päijänne-Tavastland 10,9 50,9 -8,3 6,9 15,1 18,6 13,3
Kymmenedalen 10,9 45,9 -2,5 2,0 14,1 19,0 15,0
Södra Karelen 9,4 58,2 -7,5 5,3 16,3 16,8 13,2
Södra Savolax 10,8 41,8 -3,8 6,9 13,9 17,5 12,6
Norra Savolax 10,8 45,0 -6,9 6,6 13,9 17,0 12,9
Norra Karelen 13,1 39,5 -5,0 2,2 12,4 14,5 10,5
Mellersta Finland 13,8 46,5 -7,1 6,3 14,9 15,7 13,7
Södra Österbotten 7,3 52,0 -6,6 4,3 14,3 18,3 11,5
Österbotten 8,4 37,2 -5,8 16,2 14,0 17,7 14,3
Mellersta Österbotten 4,7 44,3 0,0 9,5 14,6 18,7 13,0
Norra Österbotten 14,3 50,7 -7,7 8,5 16,5 18,8 13,8
Kajanaland 9,6 56,0 -1,9 13,3 19,2 19,6 10,6
Lappland 8,1 37,1 -7,7 3,3 10,2 13,0 11,0
Östra Nyland 8,5 54,5 -5,2 4,6 15,6 20,1 12,3
Hela landet 11,8 49,1 -6,9 7,1 15,3 19,1 13,9
Medeltal
10/1995-
12/2007
9,5 34,7 5,9 5,7 13,9 13,9
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

*) På grund av det ringa antalet intervjuer är uppgifterna om Östra Nyland, Kajanaland, Mellersta Österbotten och speciellt Åland inte lika tillförlitliga som uppgifterna om de övriga landskapen. Uppgifterna om Åland anges inte på grund av den stora slumpmässiga variationen.

Konsumenternas förtroendeindikator efter landskap, 4:e kvartalet 2007

Förändring av konsumenternas förtroendeindikator från föregående kvartal efter landskap, 4:e kvartalet 2007

Långtidsmedelvärde för konsumenternas förtroendeindikator efter landskap (medeltal för perioden 10/1995-12/2007)

Förtroendeindikatorns avvikelse från långtidsmedelvärdet efter landskap, 4:e kvartalet 2007 (medeltal 10/1995-12/2007)

 

Konsumenternas förtroendeindikator 2003-2007

Källa: Konsumentbarometern efter landskap 2007, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Senast uppdaterad 24.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern landskapsvis [e-publikation].
4:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbarm/2007/04/kbarm_2007_04_2008-01-24_tie_001_sv.html