Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 25.10.2007

Konsumentbarometern efter landskap, 3:e kvartalet 2007: Konsumenternas förtroende för ekonomin starkare än på sju år. Förtroendet för ekonomin bättre än långtidsmedelvärdet i alla landskap.

Konsumenternas förtroende för ekonomin har blivit starkare och under tredje kvartalet år 2007 hade konsumenterna en positivare inställning än på sju år. Konsumenternas förtroendeindikator hade ett värde på i genomsnitt 19,1 i hela landet, medan värdet för ett år sedan var 15,0 och för två år sedan 11,6. Förtroendeindikatorn överträffade sitt långtidsmedelvärde med drygt fem punkter. Förtroendet för ekonomin var starkare än långtidsmedelvärdet i alla landskap, något som visar hur konsumenterna ser på ekonomin i olika delar av landet.

Bland de olika landskapen var förtroendet för ekonomin starkast i Nyland (23) och Östra Nyland (20). Svagast var det i Lappland (13), Norra Karelen (14) och Mellersta Finland (16). Skillnaderna mellan övriga landskap var små, indikatorvärdena höll sig mellan 16,6 och 19,6.

Konsumenternas förtroendeindikator ökade från föregående kvartal med 0,4 punkter i hela landet. Förändringarna i de enskilda landskapen var för det mesta små. Förtroendet för ekonomin ökade mest i Södra Österbotten 4 punkter samt i Egentliga Finland, Birkaland och Norra Karelen 2 punkter. Förtroendet försvagades i Egentliga Tavastland 4 punkter, Södra Karelen, Lappland och Kajanaland 3 punkter samt i Norra Österbotten och Norra Savolax 2 punkter. I övriga landskap var förväntningarna på ekonomin nästan oförändrade, då indikatorförändringarna var högst en punkt i någondera riktningen.

Konsumenternas förtroendeindikator hade ett långtidsmedelvärde i hela landet på 13,9. Fyra landskap låg ovanför medelvärdet och femton under. I täten låg Nyland (16,7) och Kymmenedalen (15), medan Norra Karelen, Kajanaland, Lappland och Södra Österbotten var bland de sista (omkring 11). Majoriteten av landskapen låg inom ett par punkters intervall från varandra, mellan 12 och 14.

Indikatoravvikelsen från långtidsmedelvärdet var i hela landet +5,2 punkter. Med avvikelsen mätt var förtroendet relativt sett starkast i Kajanaland (+9), Östra Nyland (+8) och Södra Österbotten (+7), men svagare i Lappland, Mellersta Finland och Egentliga Tavastland (+2).

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades i juli, augusti och september 4 646 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator och dess delfaktorer i nettotal efter landskap*)


Landskap
3:e kvart.
2007
3:e kvart.
2007
3:e kvart.
2007
3:e kvart.
2007
3:e kvart.
2007
2:a kvart.
2007
Medeltal
10/1995-
9/2007
Egen ekonomi, kommande 12 mån. Sparmöjligheter, kommande 12 mån. Finlands ekonomi, kommande 12 mån. Arbetslös
Arbetslöshet, kommande 12 mån.
Förtroendeindikatorn Förtroendeindikatorn Förtroendeindikatorn
Nyland 15,5 55,8 1,4 19,7 23,1 21,7 16,7
Egentliga Finland 9,2 47,4 -3,3 17,2 17,6 15,3 13,2
Satakunta 9,8 53,8 -1,7 6,2 17 17,4 12,1
Egentliga Tavastland 7,9 42,2 0,9 15,4 16,6 20,8 14,2
Birkaland 8,8 60,2 -3,6 12 19,3 17,1 13,8
Päijänne-Tavastland 14,3 44 1,4 14,6 18,6 18,7 13,3
Kymmenedalen 11 51,1 -0,1 14,1 19 19,3 15,0
Södra Karelen 4,1 49 3 11,2 16,8 20,3 13,1
Södra Savolax 6,4 44,3 1,4 18 17,5 16,5 12,6
Norra Savolax 7 42,6 2,5 15,8 17 19,3 12,8
Norra Karelen 7,4 44,8 -2,6 8,3 14,5 12,3 10,5
Mellersta Finland 9,7 39,1 0,9 12,8 15,7 17,2 13,6
Södra Österbotten 12,1 46,8 0,7 13,8 18,3 14,4 11,4
Österbotten 6,1 42,6 1,1 21 17,7 18,0 14,3
Mellersta Österbotten 12,8 46 -1,7 17,5 18,7 21,1 13,0
Norra Österbotten 12,1 46,4 2,1 14,7 18,8 19,7 13,8
Kajanaland 11,4 44,2 1,9 21 19,6 22,7 10,5
Lappland 6,4 29,1 2,7 13,6 13 16,2 11,0
Östra Nyland 13,5 65,3 -5,8 7,3 20,1 18,9 12,3
Hela landet 11,1 49,5 0,2 15,5 19,1 18,7 13,9
Medeltal
10/1995-
9/2007
9,5 34,4 6,2 5,6 13,9    
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

*) På grund av det ringa antalet intervjuer är uppgifterna om Östra Nyland, Kajanaland, Mellersta Österbotten och speciellt Åland inte lika tillförlitliga som uppgifterna om de övriga landskapen. Uppgifterna om Åland anges inte på grund av den stora slumpmässiga variationen.

 

Källa: Konsumentbarometern efter landskap 2007, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Senast uppdaterad 25.10.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentbarometern landskapsvis [e-publikation].
3:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbarm/2007/03/kbarm_2007_03_2007-10-25_tie_001_sv.html