Publicerad: 12.6.2013

I grundskolan fick 13 procent av eleverna intensifierat eller särskilt stöd

I grundskolan fick 12,7 procent av eleverna intensifierat eller särskilt stöd hösten 2012. Andelen är en dryg procentenhet större än året innan. Antalet elever som fick intensifierat stöd, dvs. lindrigare stöd än särskilt stöd, ökade med 53 procent från året innan till 27 400 elever, medan antalet elever som fick särskilt stöd minskade med 7 procent till 41 000 elever. Av de elever som fick särskilt stöd fick 52 procent minst 80 procent av sin undervisning i specialgrupper. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Andelen grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd av alla grundskolelever 1995–2012, % 1)

Andelen grundskolelever som fått intensifierat eller särskilt stöd av alla grundskolelever 1995–2012, % 1)
1) Elever som intagits eller överförts till specialundervisning åren 1995–2010 har jämställts med elever som fått särskilt stöd.

Fr.o.m. år 2011 har grundskolelever rätt till stöd i tre steg. Stödet för inlärning och skolgång kan indelas efter stödets längd och omfattning i allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Om det allmänna stödet inte är tillräckligt, ges intensifierat stöd, och om det intensifierade stödet inte är tillräckligt, ges särskilt stöd. Statistiken över specialundervisning i grundskolan innehåller främst uppgifter om intensifierat och särskilt stöd.

Intensifierat stöd anordnades mer än året innan i alla landskap år 2012. Andelen elever med intensifierat stöd av alla elever var störst på Åland, 14 procent, och minst i Kajanaland, 3 procent. Andelen elever med särskilt stöd var störst i landskapet Päijänne-Tavastland, 10 procent. Minst elever med särskilt stöd i Fasta Finland, i förhållande till elevantalet, hade Mellersta och Norra Österbotten, drygt 5 procent i respektive landskap. På Åland var andelen elever med särskilt stöd något under 5 procent.

Bland de elever som fick intensifierat stöd ingick specialundervisning på deltid för 74 procent av eleverna, stödundervisning för 57 procent och biträdes- och/eller tolkningstjänster för 45 procent. Bland de elever som fick särskilt stöd ingick specialundervisning på deltid för 38 procent av eleverna, stödundervisning för 34 procent och biträdes- och/eller tolkningstjänster för 55 procent.

Av de elever som fick intensifierat stöd var 66 procent pojkar och 34 procent flickor. Av dem som fick särskilt stöd var 69 procent pojkar och 31 procent flickor. Av eleverna med särskilt stöd hade 27 procent förlängd läroplikt.

Av de elever som fick särskilt stöd fick 19 procent sin undervisning helt i en grupp inom den allmänna undervisningen och 41 procent helt i en specialgrupp. Av eleverna med särskilt stöd fick 40 procent en del av sin undervisning i en grupp inom den allmänna undervisningen och en del i en specialgrupp.

Bland eleverna med särskilt stöd i årskurserna 1–9 i grundskolan och i påbyggnadsundervisning studerade drygt 44 procent den allmänna lärokursen i alla läroämnen. Av eleverna studerade 14 procent ett läroämne enligt en individuell lärokurs, 12 procent studerade två eller tre läroämnen enligt en individuell lärokurs och 24 procent studerade fyra eller fler läroämnen enligt en individuell lärokurs. Av eleverna med särskilt stöd studerade 5 procent enligt verksamhetsområde. Undervisning kan ordnas enligt verksamhetsområde, om undervisning inte kan anordnas enligt lärokurser i läroämnena på grund av att eleven har ett svårt funktionshinder eller sjukdom.

Under läsåret 2011–2012 fick totalt 116 300 elever specialundervisning på deltid, 21,5 procent av grundskoleleverna hösten 2011. Andelen minskade något från läsåret innan. Hösten 2011 ingick specialundervisning på deltid som stödform i 13 900 elevers intensifierade stöd och i 15 000 elevers särskilda stöd. Omkring 87 400 elever, dvs. 16 procent av grundskoleleverna, fick specialundervisning på deltid som allmänt stöd.

Totalt fick omkring 149 400 av grundskoleleverna hösten 2011 särskilt stöd, intensifierat stöd eller specialundervisning på deltid som allmänt stöd. Antalet motsvarar 28 procent av alla elever.

Andelen grundskolelever som fått specialundervisning på deltid av alla grundskolelever läsåren 2001/2002-2011/2012, %

Andelen grundskolelever som fått specialundervisning på deltid av alla grundskolelever läsåren 2001/2002-2011/2012, %

År 2011 fick 20 100 av de studerande inom yrkesutbildning som leder till examen specialundervisning. Detta är 750 fler än året innan. Andelen specialstuderande var 7,2 procent av alla studerande och 14,3 procent av studerande inom yrkesutbildning riktad till ungdomar (studerande inom läroplansbaserad yrkesutbildning i läroanstaltsform).

Av alla specialstuderande inom yrkesutbildning var 59 procent män. Tretton procent av de specialstuderande studerade i specialyrkesläroanstalter och 9 procent i specialgrupper i andra läroanstalter som erbjuder yrkesutbildning. I samma grupp som andra studerande (integrerat) studerade 78 procent av de studerande. Av alla specialstuderande studerade nästan hälften inom området teknik eller samfärdsel.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2012/erop_2012_2013-06-12_tie_001_sv.html