Resurser

Statistikcentralens verksamhet finansieras med medel ur statsbudgeten och genom avgiftsbelagda tjänster samt med finansiering från andra statliga myndigheter och från EU. År 2021 erhölls 75 procent av finansieringen som omkostnadsanslag, dvs. ur statsbudgeten. Andelen inkomster från avgiftsbelagda tjänster var 12 procent och andelen utomstående finansiering 5 procent. 8 procent av finansieringen överfördes från föregående år.

I slutet av år 2021 hade Statistikcentralen 822 anställda. Antalet årsverken var 724, av vilka intervjuare inom uppgiftsinsamlingen stod för 102 årsverken. Av de anställda var nästan 61 procent kvinnor, nästan 70 procent hade minst examen på lägre högre nivå.

Statistikcentralens nyckeltal 2019–2021

  2019
milj. euro
2020
milj. euro
2021
milj. euro
FINANSIERING 66,8 64,9 68,3
Omkostnadsanslag 48,8 48,7 51,1
Anslag överförda från tidigare år 7,2 6,0 5,7
Inkomster av avgiftsbelagda tjänster 8,3 7,3 8,5
Extern finansiering 2,5 2,9 3,1
UTGIFTER 60,8 58,8 61,3
Överföring till nästa år 6,0 5,7 6,6
  2019 2020 2021
Offentliggöranden av statistik, antal 545 604 624
Publikationernas totala upplaga, antal 1 700 4 300 4 000
Anställda, årsverken 755 727 747