Gymnasieutbildning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/lop/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över gymnasieutbildning innehåller uppgifter om läroanstalter som ger gymnasieutbildning: gymnasier, skolor på grundskole- och gymnasienivå och folkhögskolor. Den preliminära läroanstaltsvisa statistiken som gäller hösten beskriver det totala antalet studerande 20.9 i läroanstalter som erbjuder gymnasieutbildning. Statistiken över studerande i gymnasieutbildning innehåller individbaserade uppgifter om studerande som läser gymnasiets hela lärokurs 20.9. Statistiken över studentexamen innehåller uppgifter om dem som avlagt studentexamen ett visst år och separat uppgifter för statistiken över dem som avlagt internationell studentexamen International Baccalaureate-examen (IB-examen), European Baccalaureate-examen (EB-examen) och DIA-examen (tid. Reifeprüfung-examen).

Uppgiftsinnehåll

Den preliminära statistiken över studerande i gymnasieutbildning innehåller läroanstaltsvisa uppgifter om antalet studerande i gymnasieutbildning. Statistiken innehåller uppgifter om studerande som läser gymnasiets hela lärokurs, ämnesstuderande i gymnasieutbildning, studerande som läser grundskolans hela lärokurs vid läroanstalter som ger gymnasieutbildning och ämnesstuderande på grundnivå.

Den individbaserade statistiken över studerande i gymnasieutbildning innehåller uppgifter om de studerande i gymnasieutbildning som avlägger gymnasiets hela lärokurs, IB-examen, DIA-examen (tidigare Reifeprüfung), EB-examen eller Gymnasieexamen. Den individbaserade statistiken över studerande innehåller olika uppgifter som beskriver läroanstalter, utbildning och studerande. Statistiken innehåller inte uppgifter om ämnesstuderande i gymnasieutbildning.

Statistiken över studentexamen innehåller uppgifter om dem som under ett visst år avlagt studentexamen och statistiken över dem som avlagt internationell studentexamen uppgifter om dem som avlagt IB-, EB-, DIA-examen (tidigare Reifeprüfung) och Gymnasieexamen.

Klassificeringar

Statistiken omfattar klassificeringar som beskriver läroanstalten, olika regionala och demografiska klassificeringar samt Statistikcentralens klassificeringar och internationella klassificeringar av utbildningsområde och -nivåer.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

De personuppgifter som statistiken bygger på är sekretessbelagda. Den statistik som sammanställs på basis av uppgifterna är i regel offentlig. Uppgifterna om studerande i gymnasieutbildning baserar sig på Undervisningsförvaltningens informationsresurs KOSKI, dit utbildningsanordnarna överför individbaserade uppgifter om studerande, och på de uppgifter som Ålands Gymnasium meddelar Statistikcentralen. Uppgifterna om studerande och examina inom EB-utbildning baserar sig på de uppgifter läroanstalterna meddelat Statistikcentralen. Uppgifterna om studentexamen baserar sig på det individbaserade studentexamensregistret, som upprätthålls av studentexamensnämnden. Statistikcentralen samlar in uppgifterna om dem som avlagt internationell studentexamen direkt från läroanstalterna.

All statistik över gymnasieutbildning är totalmaterial.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistik som beskriver gymnasieutbildning framställs årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Den preliminära statistiken över studerande färdigställs i februari följande år och den individbaserade statistiken över studerande och examina i juni följande år.

Tidsserie

Uppgifter om tidsserier är tillgängliga fr.o.m. 1980-talet. Individbaserade upppgifter om studerande fr.o.m. år 1999. Vid granskningen av tidsserier måste de förändringar som skett inom ämnesområdet beaktas.

Nyckelord

allmänbildande utbildning, avgångsbetyg, gymnasium, studentexamen, studerande, utbildning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/lop/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.03.2021