Dödsorsaker

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ksyyt/index_sv.html
Ämnesområdet: Hälsa
Tangerande ämnesområde: Befolkning
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistikcentralen sammanställer årligen statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten. Statistikcentralen upprätthåller också dödsattestarkivet, varifrån uppgifter ur dödsattester eller kopior av dödsattester lämnas ut för ändamål som fastställts i lag. Arkivet innehåller finländarnas dödsattester fr.o.m. år 1936. Dödsattesterna för åren 1936–1965 finns i Riksarkivet och nyare dödsattester har arkiverats vid Statistikcentralen.

Statistiken över dödsorsaker baserar sig på uppgifter i dödsattester och dessa kompletteras med uppgifter om avlidna i befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. Statistiken över dödsorsaker omfattar personer som under kalenderåret avlidit i Finland eller utomlands och som vid tidpunkten för dödsfallet haft sin hemort i Finland.

Produktionen av statistiken och arkiveringen av dödsattester, inkl. utredningen av dödsorsak och därtill hörande förfaranden, baserar sig på lagen (1973/459) och förordningen (1973/948) om utredande av dödsorsak. I Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 328/2011 fastställs de uppgifter i statistiken över dödsorsaker som EU:s medlemsländer ska leverera.

Uppgiftsinnehåll

I statistiken över dödsorsaker finns uppgifter om avlidna efter dödsorsak, ålder, kön samt andra demografiska faktorer. I statistiken finns också uppgifter om omständigheterna vid dödsfallet. Den årliga statistiken över dödsorsaker framställs enligt statistikens underliggande dödsorsak. Övriga dödsorsaker används främst i separata undersökningar. Uppgifterna på enhetsnivå är sekretessbelagda.

Uppgifterna om dödsorsaker kan slås samman med annat material och på basis av de uppgifter som då bildas kan man undersöka t.ex. socioekonomiska faktorers inverkan på dödligheten eller sambandet mellan yrke och dödlighet.

Klassificeringar

Sedan år 1996 har statistiken framställts enligt den 10:e revideringen (ICD-10) av den internationella sjukdomsklassifikationen. Uppgifterna för åren 1987–1995 har klassificerats enligt den nationella sjukdomsklassificeringen 1987 och under åren 1969–1986 användes den internationella sjukdomsklassifikationen ICD-8. Den nationella klassificeringen i tidsserierna (med 54 kategorier) innehåller jämförbara uppgifter fr.o.m. år 1969. De klassificeringar av dödsorsaker som används för närvarande beskrivs på statistikens ingångssida under punkten Klassificeringar. Under samma punkt finns också nyckeln mellan klassificeringen i tidsserierna med 54 kategorier och tidigare klassificeringar av dödsorsaker.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken baserar sig på uppgifterna i dödsattesten samt på uppgifterna i det centrala befolkningsregistret.

Uppdateringsfrekvens

Dödsfallsuppgifterna produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna för föregående år färdigställs i slutet av följande år.

Tidsserie

Statistik över dödsorsaker har framställts sedan år 1936. Uppgifterna för åren 1936–1968 finns i tabellformat i papperspublikationer. Fr.o.m. år 1969 finns uppgifterna i tidsseriedatabasen. .

Nyckelord

alkoholdödlighet, barndödlighet, drogrelaterad död, dödlighet, dödlighet i olycksfall, dödsattester, dödsorsaker, moderskapsdödlighet, neonatal dödlighet, obduktion, perinatal dödlighet, sjukdomsdödlighet, självmord, spädbarnsdödlighet, trafikdöd, våldsrelaterad dödlighet

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ksyyt/yht_sv.html


Senast uppdaterad 20.12.2017