Uutisia 20.1.2023

Suomi toimitti kahdeksannen maaraporttinsa YK:n ilmastosopimukselle 

Suomi on toimittanut ilmastotoimiaan käsittelevät raporttinsa YK:n ilmastosopimukselle. Suomen kahdeksas maaraportti ja viides kaksivuotisraportti lähetettiin YK:lle 22.12.2022. Raportit ovat osa ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan raportointivelvoitetta. 

Kahdeksannessa maaraportissa (national communication) esitellään tämänhetkistä ilmastopolitiikkaa ja sen mukaisia kansallisia toimia, joilla kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään EU:n ilmasto- ja energiapaketin 2030 ja kansallisten tavoitteiden mukaisesti. Kauden 2021–2030 päästövähennystavoitteiden saavuttamista arvioidaan päästöskenaarioiden avulla. 

Lisäksi maaraportissa kuvataan Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain vuodesta 1990 vuoteen 2020 ja kehitykseen vaikuttaneet kansalliset olosuhteet. Ilmastosopimuksen raportointisääntöjen mukaisesti tiedot pohjautuvat huhtikuussa 2022 ilmastosopimukselle lähetettyyn inventaarioon, joten ne eivät sisällä uusimpia arvioita metsien hiilinielun kehityksestä. 

Maaraportissa kuvataan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomessa sekä toimia, joiden avulla muuttuvaan ilmastoon pyritään sopeutumaan. Lisäksi raportissa kerrotaan, miten Suomi on tukenut kehittyviä maita ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Raportissa luodaan myös katsaus ilmastonmuutokseen liittyvään tutkimukseen, koulutukseen ja ilmastonmuutoksesta viestimiseen kansalaisille. 

Kaksivuotisraportin (biennial report) painopisteet ovat päästövähennystavoitteen seuranta, päästövähennystoimet ja päästöskenaariot sekä tuki kehittyville maille. Tuoreimmassa, viidennessä kaksivuotisraportissa kerrotaan, että Euroopan unioni ja sen jäsenmaat saavuttivat ilmastosopimukselle antamansa vähintään 20 prosentin päästövähennystavoitteensa vuodelle 2020. Kyseessä on viimeinen kaksivuotisraportti. Pariisin sopimuksen läpinäkyvyyskehikon biennial transparency -kaksivuotisraportit jatkavat aiheesta vuodesta 2024 alkaen. 

Maaraportin ja kaksivuotisraportin laatimisesta vastanneeseen toimituskuntaan kuului jäseniä eri ministeriöistä, liikenne- ja viestintävirastosta Traficomista ja Tilastokeskuksesta. Tilastokeskus koordinoi työtä. Raportteja koostettiin myös ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja muiden asiantuntijaorganisaatioiden jäsenistä kootuissa työryhmissä, joiden työtä täydensi runsaslukuinen asiantuntijajoukko. 

Englanninkieliset raportit ovat saatavilla Tilastokeskuksen Maaraportit-internetsivuilla.

Lisätietoja: yliaktuaari Sini Niinistö, Tilastokeskus, sini.niinisto at stat.fi