Nyheter 8.12.2022

Klassikern Statistisk årsbok för Finland 2022 ger en helhetsbild av Finland

Ett omfattande statistiskt samlingsverk om Finland och det finländska samhället har precis utkommit. De långa tidsserierna i Statistisk årsbok för Finland ger en helhetsbild av utvecklingen i vårt samhälle ända fram till i dag.

Årsboken innehåller de senaste statistikserierna, regional statistik och jämförelseuppgifter från andra länder. Utöver Statistikcentralens statistik innehåller årsboken också statistik från andra producenter av officiell statistik. Boken är trespråkig (svenska, finska och engelska) och innehåller totalt 450 tabeller, statistiska figurer eller temakartor.

Infografik. Näringsstruktur år 2021, andelen sysselsatta 74 procent i servicebranscher och förvaltning, 21 procent i industri och byggverksamhet och 4 procent i jord- och skogsbruk. År 2021 av den totala elförbrukningen 9,3 procent vindkraft och 0,3 procent solkraft.

Vi har plockat ut uppgifter ur årsboken om hur Finland ser ut i ljuset av siffrorna för statistikåret 2021.

Finlands befolkning blir allt äldre

•    Finlands folkmängd var 5 548 241 i slutet av år 2021. Av befolkningen var 23 procent 65 år eller äldre.
•    Levande föddes 49 594 barn: 25 287 pojkar och 24 307 flickor. Den förväntade livslängden för nyfödda flickor var 84,5 år och för pojkar 79,2 år.
•    Till Finland flyttade 36 364 personer och från Finland 13 459 personer.
•    Antalet finländare med dubbelt medborgarskap uppgick till totalt 149 879. Av dem hade 6 procent fyllt 65 år.
•    I Finland ingicks 19 579 äktenskap, medan 12 166 äktenskap slutade i äktenskapsskillnad.
•    Totalt 44 018 personer gick i ålderspension och 17 480 i sjukpension.

Finländarna bor i städer

•    Av befolkningen bodde 71 procent i de 50 största kommunernas område år 2021.
•    I slutet av året var antalet ensamboende totalt 1 282 488 personer, dvs. 46 procent av bostadshushållen.
•    Antalet trångbodda personer uppgick till totalt 858 131.
•    Totalt fanns det 3,2 miljoner bostäder, av vilka 55 procent var ägarbostäder och 33 procent hyresbostäder.
•    Av bostadshushållen bodde 47 procent i flervåningshus.
•    Bostadsskulden hos bostadshushåll med bostadsskulder var i genomsnitt 110 553 euro.

Vi är ett kulturfolk som njuter av naturen

•    Antalet besök på museer uppgick till 4,4 miljoner år 2021. Det fanns 824 utställningar på museerna.
•    I Fastlandsfinland fanns det 728 bibliotek och 128 bokbussar.
•    Biograferna hade 139 premiärer, av vilka 28 hade producerats i Finland.
•    I Finland finns det totalt 13 882 naturskyddsområden, av dem är 41 nationalparker och 19 naturreservat.

Publikationen kan beställas via PunaMusta Oy:s webbutik och kundtjänst, tfn 010 230 8375. Årsboken kan laddas ned i PDF-format  i tjänsten Doria.

Förfrågningar: Planerare för informationstjänst Sirkku Hiltunen, tfn 029 551 6373