Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Ympäristötilinpidon tilastot

Ympäristötilinpidon tilastot kuvaavat

  • ihmisen aktiivista taloudellista toimintaa tai muuta eduntavoittelua, jossa käytetään luonnonvaroja. Tällainen toiminta muokkaa luonnontilaa, muuttaa luonnonvarojen määrää tai vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen.
  • ihmisen toiminnan luonnolle aiheuttamaa haittaa ja muita vaikutuksia, kuten päästöt ilmaan, veteen tai maaperään. Tällöin mittauskohteina ovat mm. kasvihuonekaasut, jätteet ja kemikaalit.
  • luonnonvarojen käytön sääntelyyn sisältyvää toimintaa, mm. ympäristöverot ja -maksut sekä ympäristöystävällisen tekniikan kehittäminen

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot
Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot kuvaavat sitä rahamäärää, jonka valtio ja kunnat käyttävät vuosittain ympäristönsuojeluun.
Jätetilasto
Tilastoilla seurataan jätemäärien, jätteiden käsittelytapojen sekä ongelmajäteosuuksien muutoksia.
Kansantalouden materiaalivirrat
Kansantalouden materiaalivirrat -tilasto kuvaa massayksiköin (tonneina) luonnosta käyttöön otetun, siirretyn tai muutetun ainemäärän.
Metsätilinpito
Tilastot kuvaavat puuvarojen muutoksia ja puuaineksen virtoja sekä niihin liittyviä taloudellisia arvoja kansantaloudessa.
Teollisuuden ympäristönsuojelumenot
Teollisuuden ympäristönsuojelumenoilla kuvataan ympäristönsuojelun kysyntää teollisuudessa.
Toimialoittaiset ilmapäästöt
Toimialoittaiset ilmapäästöt -tilastossa päästöt esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti.
Ympäristöliiketoiminta
Ympäristöliiketoimintatilasto kuvaa Suomessa harjoitettua ympäristöön liittyvää liiketoimintaa.
Ympäristöverot
Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto kuvaa julkisen sektorin keräämien ympäristöverojen ja maksujen määrää ja osuutta kokonaisverotuloista.

Muut ympäristötilinpitoon liittyvät tilastot (Tilastokeskus)

Energian hankinta ja kulutus
Tilastossa esitetään tietoja energian kokonaiskulutuksesta, sähkön tuotannosta ja kokonaiskulutuksesta sekä energian tuonnista ja viennistä.
Kansantalouden tilinpito
Kansantalouden tilinpito on tilastojärjestelmä, joka kuvaa Suomen kansantaloutta kokonaisvaltaisesti, järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti.
Kasvihuonekaasut
Kioton pöytäkirjan mukaisten kasvihuonekaasujen vuosittainen raportointi YK:n ilmastosopimukselle sisältää määrämuotoisen päästölaskennan (CRF-taulut) ja niihin liittyvän taustaraportin (National Inventory Report).
Verot ja veroluonteiset maksut
Tilasto sisältää tiedot valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen vuosittain keräämistä veroista ja pakollisista sosiaaliturvamaksuista.
Väestörakenne
Väestörakennetilasto kuvaa vuoden vaihteessa Suomessa vakinaisesti asuvia Suomen ja ulkomaiden kansalaisia. Keskiväkiluku on kyseessä olevan vuoden viimeisimmän päivän ja edellisen vuoden viimeisimmän päivän väkilukujen keskiarvo.

Muiden tilastoviranomaisten tilastot

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Ilmatieteen laitos
Luonnonvarakeskus