Folkräkning 2010

Enligt folkräkningslagen ska en folkräkning med därtill hörande bostads- och fastighetsräkning genomföras i Finland vart tionde år. År 2010 var ett internationellt folkräkningsår. Folkräkningen genomförs i nästan alla länder världen över på basis av uppgifterna från år 2010. För första gången görs folkräkningen med samma innehåll i alla EU-länder.

I Finland omfattar den statistiska helheten för folkräkningen år 2010 statistiska uppgifter som beskriver befolkningsstruktur, familjer, bostäder och boendeförhållanden, byggnader och fritidshus samt sysselsättning. Folkräkningen i Finland är helt baserad på registeruppgifter och administrativa material. Tidpunkten för räkningen är 31.12.2010. Resultaten från folkräkningen i Finland publiceras statistikvis under åren 2011–2012.

Folkräkningsfigurer

Befolkning efter ålder och kön

Utvecklingen av befolkningens åldersstruktur

Den ekonomiska försörjningskvoten

 

Bostadshushåll efter personantal

Familjer efter familjetyp 1992-2012

Befolkningens utbildningsstruktur