Julkaistu: 18.5.2006

Tilastokeskuksen kotitalouksien varallisuustutkimus 2004 ennakkotietojen mukaan:

* Tiedot poikkeavat painetun lehden versiosta, koska tilastojulkistuksen lukuja on korjattu 9.5.2006.

  • Suomalaisten kotitalouksien keskimääräinen varallisuus oli arvoltaan 147 500 euroa vuonna 2004.
  • Varakkain kymmenesosa talouksista omisti 38,5 prosenttia kaikesta varallisuudesta vuonna 2004.
  • Suomalaisten kotitalouksien keskimääräinen velkamäärä oli vuonna 2004 noin 19 700 euroa kotitaloutta kohti. Kasvua vuodesta 1998 oli 61 prosenttia.
  • Eniten velkaantuivat nuoret 25-34-vuotiaat.
  • Velkaantuminen merkitsee usein myös vaurastumista. Velat käytetään omaisuuden ja ennen kaikkea asuntojen hankintaan. Asunto on kotitalouden omaisuutta kasvattava sijoitus. Velkojen suhde varallisuuteen, velkarasite, oli keskimäärin 12 prosenttia.
  • Omistusasunnolla on selvä varallisuuseroja tasoittava vaikutus.
  • Omistusasuntoon siirtyivät etenkin nuorten ikäluokkien, 25-34-vuotiaiden taloudet.
  • Asuntovelkaantuneiden osuus kuitenkin nousi nuoremmissa ikäluokissa. Useammalla kuin joka toisella (57 %) 35-44-vuotiaiden taloudella ja 44 prosentilla 25-34-vuotiaista oli asuntovelkaa.
  • Elinkaaren mukaiset erot varallisuudessa nuorempien ja vanhempien ikäluokkien välillä ovat suuria. Siinä missä nuorten 25-34-vuotiaiden varallisuuden kasvuun vaikutti oma asunto, eläkeikää lähestyvien 55-64-vuotiaiden varallisuutta kartuttivat vapaa-ajanasunto ja sijoitusomaisuus: arvopaperit sekä sijoitusasunnot.
  • Velkaantuneiden kotitalouksien osuus ei ole muuttunut viime vuosina. Noin joka toisella (51 %) kotitaloudella oli velkaa (asunto-, kulutus- tai opintovelkaa) vuoden 2004 lopussa.

Tilastokeskuksen varallisuustutkimuksen haastattelutiedot saatiin 3 455 kotitaloudelta. Tutkimuksesta ilmestyy vuoden 2007 alussa laajempi raportti. Siinä varallisuutta ja sen jakautumista tarkastellaan muun muassa sosioekonomisen aseman, perhetyypin ja asuinalueen mukaan. Julkaisussa tarkastellaan myös varallisuuden ja tulojen välisiä yhteyksiä sekä perintöjä.

http://tilastokeskus.fi/til/vtutk/2004/vtutk_2004_2006-05-09_tie_001.html


Päivitetty 18.5.2006