Julkaistu: 15.12.2003

Insinööritoimistojen kysyntänäkymät ennakoivat noususuhdannetta

Pekka Lith

NELJÄ VIIDESTÄ teknisen suunnittelualan yrityksestä, eli insinööri- ja arkkitehtitoimistosta, arvelee liikevaihtonsa kohoavan tai pysyvän vähintään ennallaan ensi vuonna. Tämä käy ilmi Kauppa- ja teollisuusministeriön tuoreimmasta pk-barometristä.

Suunnitteluyritysten odotukset tuntuvat varsin optimistisilta, sillä Tilastokeskuksen liiketoiminnan suhdannekuvaajien mukaan myynnin kehitys on ollut toimialalla varsin heikkoa parin viime vuoden aikana. Vuoden 2003 kahdeksan ensimmäisen kuukauden perusteella päätellen teknisen suunnittelualan liikevaihto olisi supistunut peräti neljä prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Suhdanteille altis toimiala

Tekninen suunnitteluala on riippuvainen kansantalouden investointiaktiviteetista ja siksi varsin suhdanneherkkä toimiala. Vuoden 1993 jälkeen teollisuuden laajennusinvestoinnit ja sitten rakentamisen uudistuotannon ja talojen korjaamisen kasvu toivat töitä suunnitteluyrityksille. Vielä 2000-luvun vaihteessa toimialan tuotanto kasvoi nopeasti, mutta sittemmin kehitys on laantunut.

Suunnittelupalvelut heijastelevat suhdanteita siten, että toisaalta investointien supistuminen näkyy toimialalla vasta noin vuoden viipeellä, mutta toisaalta alan palvelujen kysynnän kasvu ennakoi kansantalouden kääntymistä nousuun. Mikäli nämä merkit pitävät paikkansa, ennakoivat suunnittelutoimistojen myönteiset odotukset talouden rattaiden vauhdittumista ensi vuonna.

Teknisen suunnittelualan yritysten suhdannenäkemykset vuodelle 2004, prosenttia yrityksistä

  Paranee, % Ennallaan, % Pienenee, %
Liikevaihto 36 44 20
Henkilöstö 20 71 9
Investoinnit 15 68 17
Kannattavuus 37 52 11
Vienti 21 75 4
Tuotekehitys 22 73 5
Lähde: KTM:n pk-barometri 2003

Odotukset vaihtelevat eri suunnittelualoilla

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL:n mukaan yritysten markkinanäkymät vaihtelevat eri suunnittelualoilla melkoisesti. Odotukset ovat kaikkein myönteisimmät teollisuussuunnittelussa, jossa kotimarkkinoiden paranemiseen luottaa lähes kaksi kolmasosaa yrityksistä. Teollisuussuunnittelua ovat mm. tehdas- ja laitossuunnittelu, koneenrakennustekniikka sekä laiva- ja meritekniikka.

Teollisuussuunnittelussa on tapahtunut merkittävä käänne, kun alkuvuoden synkät näkymät kääntyivät kesän aikana vahvaan uskoon huomisesta. Sitä vastoin yhdyskuntateknisessä suunnittelussa kotimaan markkinatilanteen ennakoidaan pysyvän suunnilleen ennallaan. Yhdyskuntatekniikkaan luetaan mm. tie-, katu- ja aluetekniikka, ympäristö- ja maisemasuunnittelu tai vesihuoltotekniikka.

Talonrakentamisen suunnittelussa kotimarkkinoiden odotetaan heikkenevän. Vain korjausrakentamiseen liittyvän suunnittelun katsotaan lisääntyvän, ja jo kolmannes talonrakennusteknisistä suunnittelutehtävistä liittyy talonkorjaukseen. Keskimäärin teknisen suunnittelutoimistojen tilauskanta on nyt 5-6 kuukauden mittainen, mikä tarkoittaa noin 30 000-35 000 euroa työntekijää kohden.

Teknisen suunnittelualan tuotannon ja markkinahintaisen bkt:n määrän kasvu 1990-2002, (1990=100)

kuva

Kannattavuus kohenee ja väki lisääntyy

Liiketoiminnan suhdannekuvaajien mukaan palkat ovat nousseet teknisellä suunnittelualalla nopeammin vuonna 2003 kuin liikevaihto. Liikevaihdon kasvuodotukset merkitsevät toimialalla kuitenkin kannattavuuden paranemista. Noin 40 prosenttia alan yrityksistä katsoo, että kannattavuus kohenee vuonna 2004. Vain 10 prosenttia arvioi kannattavuuden heikkenevän.

Kysynnän kasvu mahdollistaa ja myös edellyttää uusien työntekijöiden palkkaamista. Keskimäärin viidennes suunnittelualan yrityksistä on ilmoittanut lisäävänsä henkilöstön määrää pk-barometrin mukaan. Osaavasta henkilöstöstä voi tulla puutetta erityisesti yhdyskuntateknisillä suunnittelualoilla, vaikka samanaikaisesti talonrakennustekniikassa on SKOL:n mukaan jopa pientä tarvetta henkilöstön lisälomautuksiin.

Vienti vetää teollisuussuunnittelussa

Teknisen suunnittelualan kansainvälisyyttä osoittaa, että pelkästään SKOL:n noin 200 jäsenyrityksestä melkein 90:llä on vientitoimintaa yhteensä sataan eri maahan. Viennistä kaksi kolmasosaa on teollisuussuunnittelua, jossa 2000-luvulla suurin toimiala on ollut laiva- ja meritekniikka. Nyt kasvu on ollut suurinta prosessitekniikassa, tehdas- ja laitossuunnittelussa ja puunjalostustekniikassa.

KTM:n pk-barometrin mukaan noin viidennes teknisen suunnittelualan yrityksistä odottaa viennin lisääntyvän vuonna 2004. Kasvuodotukset ovat korkeat vain teollisuussuunnittelussa, jossa SKOL:n mukaan yli puolet yrityksistä odottaa viennin lisääntyvän. Yhdyskunta- ja talonrakennustekniikassa viennin kasvu on vähäistä.

Alueellisesti vienti on kasvanut eniten Kauko-Idässä ja Itä-Euroopassa. Suurin vientialue on edelleen Länsi-Eurooppa, vaikka vienti sinne ei kasvanutkaan vuonna 2002. Myös Pohjois-Amerikan vienti on ollut laskusuunnassa. Toisaalta kasvava osa suunnittelupalvelujen kansainvälisestä toiminnasta kanavoituu paikallisten tytäryhtiöiden kautta, mikä ei näy projektivientinä Suomesta.

Suunnitteluala uskoo tulevaisuuteen

Kolme neljästä teknisen suunnittelualan yrityksestä pitää asemaansa kansantaloudessa hyvänä tai vähintään kohtalaisena. Pk-barometristä ilmenee myös, että luottamus tulevaisuuteen on toimialalla vahva, sillä yli puolet yrityksistä uskoo suhdannenäkymien paranevan oman yrityksen kannalta seuraavan kolmen vuoden aikana.

Lähde: Kauppa- ja teollisuusministeriön pk-barometri 2003; Lith, Pekka ja Toivonen, Marja: Tekninen konsultointi, Ktm:n ja TE-keskuksen toimialaraportti. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL: SkolVisio lokakuu 2003 ja suhdannekatsaus 2/2003. Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, tilinpäätöstilastot ja yritys- ja toimipaikkarekisteri.


Päivitetty 15.12.2003

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi