Julkaistu: 25.11.2004

Yrityksillä ennätyksellinen rahoitusylijäämä

YRITYSTEN rahoitusylijäämää kuvaava nettoluotonanto oli Tilastokeskuksen rahoitustilinpidon mukaan viime vuonna ennätyssuuri, lähes 8 miljardia euroa. Uutta velkaa yritykset ottivat vain hieman edellisvuotta enemmän. Samalla sijoitukset rahoitusvarallisuuteen kasvoivat ja reaali-investoinnit vähenivät. Valtaosa yritysten sijoituksista, nettomääräisesti lähes 7 miljardia euroa, suuntautui ulkomaisiin osakkeisiin, talletuksiin ja lainoihin. Myös yrityssektorin sisäiset sijoitukset olivat huomattavia.

Yritysten kokonaisvelka oli vuoden 2003 lopussa 380 miljardia euroa eli hieman edellisvuotta suurempi. Merkittävä osa yritysten velasta koostuu niiden osake- ja osuusvelasta. Sen arvo oli vuoden 2003 lopussa yhteensä 223 miljardia euroa, josta noteerattujen osakkeiden osuus oli 127 miljardia euroa. Ulkomaalaisten omistusosuus yritysten osakkeista ja osuuksista laski edellisvuodesta ja oli 95 miljardia euroa. Seuraavaksi suurimpia omistajia olivat kotitaloudet ja yritykset.

Yritysten osakevelkavirta 1997-2003*, miljardia euroa

Vuoden 2003 aikana yritysten oman pääoman ehtoisen velan nettohankinta, jota rahoitustilinpidossa kuvaa yritysten osakevelkavirta, tyrehtyi lähes täysin. Tämä johtui toisaalta antien vähentymisestä, toisaalta omien osakkeiden takaisinostojen lisääntymisestä.

Yritysten lainavelka oli vuoden 2003 lopussa yhteensä 104 miljardia euroa eli hieman suurempi kuin vuotta aiemmin. Myös lainasaamiset kasvoivat vuoden aikana.

Kansantalouden ulkomainen nettovelka väheni

Rahoitustilinpidon mukainen Suomen kansantalouden ulkomainen nettovelka pieneni entisestään ja jäi 30 miljardiin euroon. Ulkomaiset sijoittajat vähensivät sijoituksiaan suomalaisiin noteerattuihin osakkeisiin, mutta kiinnostus muihin arvopapereihin, etenkin Suomen valtion joukkovelkakirjoihin, kasvoi edelleen. Ulkomaille oli vuodenvaihteessa sijoitettuna suomalaisia rahoitusvaroja 238 miljardia euroa, kun vastaava luku oli vuoden 2002 lopussa noin 200 miljardia euroa. Eniten sijoituksiaan ulkomaille lisäsivät yritykset.

Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektorien rahoitusvaroja ja velkoja sekä niiden määriin vaikuttavia rahoitustaloustoimia. Rahoitustilinpitoa laaditaan kaikissa EU-jäsenmaissa Euroopan tilinpitojärjestelmän (EKT 1995) mukaisesti. Tilastokeskuksessa rahoitustilinpitoa laaditaan kaikista sektoreista vain vuositasolla, mutta julkisyhteisöistä ja kotimaisista noteeratuista osakkeista on saatavissa myös neljännesvuosittaista tietoa.

Lähde: Rahoitustilinpito 1997-2003. Tilastokeskus


Päivitetty 25.11.2004