Julkaistu: 27.10.2004

Kannattavuus on tullut henkilöstön tuottavuudesta

Tehdasteollisuuden, erityisesti elektroniikkateollisuuden, kannattavuus on pysynyt vakaana viimeiset kymmenen vuotta. Viime vuonna kannattavuus heikkeni.

Marjatta Laine

Tehdasteollisuuden liikevaihto oli vuonna 2003 ennakkotietojen mukaan 107,3 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,7 prosenttia eli 1,8 miljardia euroa.

Metalliteollisuuden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,7 miljardia, siitä elektroniikkateollisuuden osuus oli 1,1 miljardia euroa. Metsäteollisuudessa liikevaihto supistui edelleen, mutta lasku jäi 1,4 prosenttiin. Muilla toimialoilla liikevaihto oli hieman suurempi kuin edellisvuonna.

Liikevaihdon kasvusta huolimatta tehdasteollisuuden varsinaisen toiminnan kannattavuus heikkeni vuonna 2003, koska toimintakulut kasvoivat tuottoja enemmän. Raaka-aineiden, ulkopuolisten palvelujen sekä liiketoiminnan muiden kulujen osuudet liikevaihdosta kasvoivat enemmän kuin henkilöstökulujen osuus supistui. Yrityksille jäi katetta liikevaihdosta kulujen maksamisen jälkeen 11,6 prosenttia. Kate supistui 0,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Nettotuloksella mitaten tehdasteollisuusyritykset pärjäsivät vuonna 2003 edellisvuotta paremmin. Nettotuloksen osuus liikevaihdosta oli 7,7 prosenttia. Se koheni edellisvuodesta 0,5 prosenttiyksikköä. Rahoitustuotot lisääntyivät edellisvuodesta 0,4 miljardia ja rahoituskulut vähenivät 1,2 miljardia euroa. Veroja maksettiin noin 3 miljardia euroa eli saman verran kuin edellisvuonna.

Elektroniikkateollisuuden voittokulku

Laman jälkeinen aika on ollut yrityksille suurta rakennemuutoksen aikaa. Tuottavuuden kasvun lisääminen on pannut yritykset saneeraamaan toimintojaan yhä uudelleen. Yritysten rakenteita on muokattu yhdistämällä ja jakamalla yritysten toimintoja. Huonosti kannattavia tai ydintoimialaan kuulumattomia osia on myyty. Toimintoja on siirretty halvan työvoiman maihin kuten Viroon ja Kiinaan. Moni vanha suomalainen yritys on siirtynyt ulkomaalaisomistukseen.

Tuottavuuden nimissä on tehty paljon, ja saneerausten seurauksena on moni suomalainen menettänyt työpaikkansa. Ehkä juuri näiden toimenpiteiden ansiosta tai ainakin osittain niiden avulla on tehdasteollisuuden kannattavuus pysynyt vakaana viimeiset kymmenen vuotta.

Tehdasteollisuuden liikevaihto on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana 46,5 miljardia euroa. Yli puolet kasvusta, 25 miljardia, on tullut elektroniikkateollisuuden yrityksille. Elektroniikkateollisuus on lähes viisinkertaistanut liikevaihtonsa. Vuonna 1994 liikevaihto oli noin 6 miljardia, vuonna 2003 jo 31,1 miljardia euroa. Osuus teollisuuden liikevaihdosta oli vuonna 1994 noin 10 prosenttia, vuonna 2003 jo 29 prosenttia.

Muussa tehdasteollisuudessa liikevaihto henkilöä kohti oli hieman parempi kuin elektroniikkateollisuudessa vuonna 1994 (161 000 vs. 153 100 euroa). Kymmenen vuotta myöhemmin tilanne oli aivan toinen. Elektroniikkateollisuudessa liikevaihto työntekijää kohden kolminkertaistui 435 100 euroon, kun se muussa tehdasteollisuudessa kasvoi samassa ajassa vajaat 40 prosenttia 213 400 euroon. Vuoden 2003 ennakkotietojen mukaan elektroniikkateollisuuden liikevaihto työntekijää kohden oli kaksinkertainen verrattuna muuhun tehdasteollisuuteen.

Tehdasteollisuus työllisti vuonna 2003 ennakkotietojen mukaan 426 000 henkilöä, noin 50 000 enemmän kuin vuonna 1994. Elektroniikkateollisuudessa kasvu oli noin 30 000, muussa tehdasteollisuudessa noin 20 000 henkilöä.

Tehdasteollisuuden liikevaihto päätoimialoittain

Tehdasteollisuuden kannattavuus

Liikevaihto

Käyttökateprosentti

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti

Jalostusarvo/henkilöstökulut

Jalostusarvo/henkilöstö

Kannattavuus on pysynyt vakaana

Saneeraustoimenpiteiden seurauksena on tehdasteollisuuden kannattavuus pysynyt vakaana. Käyttökateprosentti on ollut 10 prosentin paremmalla puolella koko kymmenvuotiskauden. Parhaimmillaan katetta on saatu lähes 15 prosenttia liikevaihdosta. 1990-luvun lopulla alkoi elektroniikkateollisuuden kate kohentua muuta tehdasteollisuutta nopeammin. Vuodesta 1997 vuoteen 2002 jäi elektroniikkateollisuusyrityksille käyttökatetta lähes 20 prosenttia liikevaihdosta. Näinä vuosina toimialan hyvä kannattavuus kohensi koko tehdasteollisuuden kannattavuutta yli prosenttiyksiköllä.

Elektroniikkateollisuuden kannattavuuden nousu selittyy hyvin pitkälle henkilöstön tuottavuudella. Liikevaihto kasvoi, mutta henkilöstökustannukset liikevaihtoon verrattuna jäivät 10 prosentin pintaan. Henkilöstökulujen osuus henkeä kohden oli kuitenkin korkeampi kuin muussa teollisuudessa. Elektroniikkateollisuuden muiden toimintakulujen osuus on aivan muun tehdasteollisuuden tasolla, raaka-ainekustannukset jopa ylittävät tehdasteollisuuden keskiarvon, joten niillä ei kannattavuuden kasvua voine selittää.

Nettotuloksen valossa tulee entistä selvemmin esiin toimialan hyvä kannattavuus. Elektroniikkateollisuus on hyvin vakavarainen toimiala, jolla ei ole lainkaan nettovelkaa. Toimialan rahoitustuotot ovat rahoituskuluja suuremmat.

Elektroniikkateollisuuden sijoitetun pääoman tuotto on huomattavasti parempi kuin muun tehdasteollisuuden. Muun tehdasteollisuuden sijoitetun pääoman tuotto on vaihdellut 10 prosentin pinnassa, kun vastaavasti elektroniikkateollisuus on saanut sijoittamalleen pääomalle tuottoa 20-30 prosenttia.

Mitä olisi ilman...?

Tehdasteollisuuden jalostusarvo oli 29,6 miljardia euroa vuonna 2003. Jalostusarvosta 8,1 miljardia tuli elektroniikkateollisuudesta. Alan yritysten jalostusarvo yhtä palkattua henkilöä kohden oli 48 900 euroa vuonna 1994 ja muun tehdasteollisuuden 47 700. Elektroniikkateollisuus on tuplannut jalostusarvonsa henkilöä kohden kymmenessä vuodessa siinä kun muun tehdasteollisuuden jalostusarvo on kohentunut 24 prosenttia.

Elektroniikkateollisuuden jalostusarvo henkilöä kohden oli 118 200 euroa ja muun teollisuuden 59 100 euroa vuoden 2003 ennakkotietojen mukaan. Tehdasteollisuuden jalostusarvo jaettuna toimialan henkilöstökuluilla on kohentunut vain hiukan kymmenessä vuodessa; jalostusarvosta kului 10 vuotta sitten 59 prosenttia henkilöstökulujen kattamiseen ja viime vuonna 56 prosenttia.

Elektroniikkateollisuuden jalostusarvo jaettuna henkilöstökuluilla oli aivan samoilla lukemilla tehdasteollisuuden kanssa tarkastelujakson alussa. Se alkoi kuitenkin nousta nopeasti vuonna 1997. Korkeimmillaan tuottavuus oli vuosina 2000 ja 2001, jolloin jalostusarvosta kului vain kolmannes henkilöstökulujen maksuun. Vuonna 2002 tuottavuus hieman heikkeni. Parina viime vuonna jalostusarvosta on kulunut 38 prosenttia henkilöstökuluihin.

Koska elektroniikkateollisuuden tuottavuuden kehitys on ollut selvästi muuta tehdasteollisuutta parempi, heijastuu se myös koko tehdasteollisuuden tuottavuuden kehitykseen. Ilman elektroniikkateollisuutta olisi muun tehdasteollisuuden kannattavuus pysytellyt koko tarkastelujakson vuoden 1994 tasolla ja laskenut hiukan vuoden 2003 ennakkotietojen mukaan.

Tiedot ovat Tilinpäätöstilaston aineistosta. Tilastoyksikkönä on yritys, tilasto ei sisällä konsernitason tietoja.


Päivitetty 27.10.2004