Julkaistu: 15.10.2002

Tilastotyö vaatii etiikkaa

Tilastokeskus on vastikään saanut valmiiksi uuden version eettisestä oppaastaan. Eettiset periaatteet kattavat laajemman alueen kuin lainsäädäntö; etiikka on usein ankarampi kuin laki. Lakien vastaisesti toimiminen ei ole eettisesti hyväksyttävää, mutta laillinen toiminta voi joskus olla epäeettistä. Etiikkaa tarvitaan erityisesti silloin, kun laki antaa päättäjälle harkintavallan.

Eettinen opas (Toimi oikein tilastoalalla) tarkastelee tilastontekijän velvollisuuksia neljästä eri näkökulmasta: yhteiskunnan, tiedonantajien, tiedon käyttäjien ja rahoittajien kannalta.

Tilastoalan yhteiskunnallisten velvollisuuksien peruselementin muodostavat tilastotoimen pääperiaatteet, jotka YK:n tilastokomissio on hyväksynyt vuonna 1994. Niiden mukaan tilastot ovat osa demokraattisen yhteiskunnan informaatioperustaa, jolle on tyypillistä ammattimaisuus ja tieteelliset toimintaperiaatteet. Toiminnan periaatteet ja tilastojen tiedot ovat julkisia, mutta yksilö on suojattu. Tietolähteet tulee valita ottaen huomioon ajantasaisuus, laatu, kustannukset ja vastaajien rasitus. Tilastojen virheellistä tulkintaa tulee ehkäistä. Tilastotyö on yhteistyöhakuista sekä kansallisissa että kansainvälisissä puitteissa, esimerkiksi käsitteet ja luokitukset pyritään eri tilastoissa saamaan vertailukelpoisiksi.

Yhteiskunnan kannalta on tärkeää että tilasto on puolueetonta ja luotettavaa. Tilastot tulee julkistaa, jotta ne palvelisivat tasapuolisesti yhteiskuntaa ja kansalaisia. Samalla on huolehdittava, että tilastot kuvaavat kattavasti yhteiskuntaa. Oppaassa mainitaan erikseen hyvän tiedonhallintatavan merkitys.

Tiedonantajien kannalta on tärkeätä, että vastaajarasitus säilytetään kohtuullisena. Tavoitteena on kerätä vain välttämättömät tiedot suoraan tiedonantajilta ja käyttää mahdollisimman paljon jo muissa yhteyksissä kerättyä tietoa. Tiedon keruun vapaaehtoisuus on kerrottava vastaajille. Haastattelututkimuksissa edellytetään lisäksi, että vastaaja on selvillä, mihin tutkimukseen hän antaa tietoja (perehtyneenä annettu suostumus).

Tietosuoja on tärkeää tiedon antajan kannalta. Tietosuojaa tulee kunnioittaa sekä tiedon prosessoinnissa, yhdistelyissä että julkistamisessa. Yksityisen tiedonantajan tietojen tunnistaminen on ehkäistävä.

Tiedon käyttäjien kannalta on tärkeää hyvä asiakaspalvelu. Palveluhalukkuuteen ja joustavuuteen tulee liittyä eri asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Oppaassa viitataan Tilastokeskuksen konkreettisiin palveluperiaatteisiin, jotka on julkaistu erillisenä palvelulupauksena.

Vastuu rahoittajaa ja työnantajaa kohtaan merkitsee muun muassa huolenpitoa tietosuojasta, tuotteiden ja palvelujen laadusta sekä Tilastokeskuksen maineesta.

Anna-Leena Reinikainen
Tilastokeskuksen hallintojohtaja

Tilastoalan ammattietiikkaan liittyviä linkkejä


Päivitetty 16.10.2002

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi