Julkaistu: 17.2.2003

Tilasto ja politiikka lähenevät - virallisen tilaston merkitys kasvaa

Virallinen tilasto, Official Statistics, on kansainvälisessä kielenkäytössä ilmaisu, jolla viitataan luotettavaan, julkisen vallan takaamaan tietoon, johon asioita tuntematonkin tiedon tarvitsija voi luottaa. Virallisen tilaston käsite on konservatiivinen, sillä viralliseen tilastoon hyväksytään vain koeteltu ja vakiintunut tieto. Uutta haarukoiva tiedonkeruu tai tutkimustoiminta ei sisälly viralliseen tilastoon.

Virallinen tilasto on siis laatukäsite. Se kertoo, että tiedon sisältö on tarkkaan määritelty, tiedon keruu standardoitu ja tiedonkäsittelymenetelmät tieteellisesti testattu. Ja kaikista näistä asioista tiedon käyttäjillä on yleensä mahdollisuus myös saada dokumentoitua selontekoa. Se että virallinen tilasto on laadukasta, ei merkitse, että virallisen tilaston ulkopuolinen tilasto olisi välttämättä huonolaatuista, mutta se ei samassa määrin ole vakiintunut toistuvaksi ja yleisesti hyväksytyksi yhteiskunnan kuvaajaksi.

Edellä sanottu on tietenkin teoriaa, joka pätee eri tavoin eri maiden virallisiin tilastoihin.

Virallisen tilaston ja politiikan sidos on viime vuosina tiukentunut nopeasti. Maapalloistuminen on antanut kansallisille tilastoille suoranaista taloudellista merkitystä mm. kansainvälisen rahoituksen kohdentumisessa. Jopa poliittisia päätöksiä sidotaan yhä useammin tarkkoihin tilastolukuihin. Oma EU:mme on tässä kehityksessä etunenässä.

Politiikan ja tilastojen tiivis kytkentä on nopeasti tehnyt tilastovirastoista tuulisia paikkoja. Eri puolilla maailmaa tilastovirastojen tuloksia arvioidaan ja arvostellaan niin kansalaisten kuin poliitikkojen keskuudessa entistä kiihkeämmin. Uutistiedot kertoivat vuoden alussa, että Westminsterin kaupunki oli haastamassa Britanniassa tilastoviraston pääjohtajaa oikeuteen, koska se katsoi menettäneensä valtion tukia virheellisten väestötilastojen johdosta. Italiassa pääministeri Silvio Berlusconi on arvosteli vastikään Italian tilastovirastoa ja oli sitä mieltä, että bruttokansantuote oli väärin laskettu. Lehtitietojen mukaan pääministeri Berlusconi haluaa muuttaa tilastojen laskentatapaa. Tsekissä ulkomaankauppatilaston virheestä alkanut debatti on jo johtanut parin tilastojohtajan eroon ja poliitikkojen ja tilastoviraston suhteita rasittanut myrsky jatkuu edelleen.

Paras tae virallisten tilastojen yhteiskunnallisten haasteiden hallinnalle on huomion kiinnittäminen virallisen tilaston laatuun ja sen dokumentointiin. Vaikka Suomi on eturivin tilastomaa, on meilläkin jonkin verran työtä tehtävänä virallisen tilaston laatutavoitteiden täyttämisessä. Dokumentoinnin puutteen ja yhteismitattomuuden vuoksi ei aina ole kovin helppoa saada kokonaiskuvaa, millä tolalla tilastojen laatu on. Virallinen tilasto ei myöskään ole pystynyt erottumaan tiedon tulvassa riittävän hyvin. Suomen virallinen tilasto kaipaa pintaremonttia.

Suomen virallista tilastoa tekee parikymmentä organisaatiota. Virallisen tilaston aihealuesarjoja on vajaat 30 ja niissä ilmestyy vuosittain pari sataa julkaisunimekettä.

Virallisen tilaston tuottajien keskustelufoorumiksi perustettiin viime syksynä Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on Suomen virallisen tilaston laadun ja sarjajaon kehittäminen, virallisen tilaston näkyvyyden lisääminen sekä kaikki tilastot kattavan verkkopalvelun suunnitteleminen.

Laadun kehittäminen painottuu ensi alkuun virallisen tilaston laatukriteerien hyväksymiseen ja virallisen tilaston tuoteselostemallin hyväksymiseen. Näin saadaan perusta laadun dokumentoimiselle ja kriteerit tilastojen arvioinnille. Vaikka laatukriteereistä muodostuu edellytys viralliseen tilastoon kuulumiselle, on tietenkin toivottavaa, että samoja kriteerejä opitaan soveltamaan myös muussa yhteiskuntatiedon keruussa.

Kun laatuasiat saadaan peruskuntoon, voidaan virallisen tilaston näkyvyyttäkin alkaa kohentaa. Se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että tieto on entistä helpompaa löytää. Näkyvyyteen kuuluu myös virallisen tilaston käsitteiden ja käyttömahdollisuuksien sekä -rajoituksien parempi tunnettuus.

Jussi Melkas


Päivitetty 17.2.2003

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi