Tietoaika: Joulukuu 1998

Sisältö

 • Relander: Ruuhkautumisongelmia ja keskittymisetuja
 • Tietoa tiedosta
  Eurostatin Datashop Tilastokirjastoon
  Euroon siirtymisestä muutoksia tietojen
  antajille ja käyttäjille
  Euroindikaattorit verkossa
 • Perheelliset ja perheettömät Euroopan työmarkkinoilla
  Suomalaisperheet raatavat
 • Pohjoisen metropolit kasvavat
 • Kuntataloudessa käänne huonompaan
 • Kokonaisvaltaista kehitystä
 • Merkitys kasvaa, näkyvyys vähenee
  Kansainvälisen Tilastoinstituutin johto Suomessa
 • Kotimaan katsaus
  Tuotanto keskittyy uudellemaalle
  Tuotannon kasvu jatkui kotimaisen kysynnän tukemana
  Sähkötekniikka piti teollisuuden vauhdissa syyskuussa
  Vähemmän aloittaneita yrityksiä, vielä
  vähemmän lopettaneita
  Asuntojen hinnat nousivat edelleen heinä - syyskuussa
  Eteläsuomalaiset luottavaisimpia
  Luottamus ei lakastunut lokakuussakaan
  Kaupan myynnin kasvu jatkui syyskuussa
  Joka kymmenes työtön
  Kuluttajahintojen nousu hidastui
  Tuottajahintojen lasku jatkui
  Matkatoimistojen myynti kasvoi, kannattavuus heikkeni
  Matkailu vilkastui syyskuussa
 • Kansainvälinen katsaus
  Sosiaaliturvamenoissa suuria eroja
  Euromaiden inflaatio pohjalukemissa...
  ...teollisuustuotanto kasvussa
  Venäläiset kotitarveviljelyn varassa
 • Kuuselan kuviot
  Ohjelmistot puntarissa, sata lasissa

  Timo Relander, Tilastokeskuksen pääjohtaja

  Ruuhkautumisongelmia ja keskittymisetuja

  Tilastokeskus on viime kuukausina julkaissut runsaasti Suomen alueellista kehitystä kuvaavia uusia tietoja. Esimerkiksi väestötilaston ennakkotietojen mukaan maan sisäinen muuttoliike näyttää edelleen vuonna 1998 voimistuneen. Myös uusien yritysten perustaminen näyttää keskittyvän Etelä-Suomeen. Työllisyys on parantunut Etelä-Suomessa selvästi keskimääräistä ripeämmin. Samoin kuluttajien odotuksissa ja ostomahdollisuuksissa näyttää olevan hämmästyttävän suuria alueellisia eroja. Alueellisen keskittymisen vauhti ei siis osoita hiipumisen merkkejä, pikemminkin päinvastoin.

  Pääkaupunkiseudun väestö lisääntyi vuonna 1998 edelleen pitkälti yli 1000 henkilön kuukausivauhdilla. Muuttovoittokuntia on yhä harvemmassa. Alkuvuoden tilastojen valossa asuinkuntaa vaihtaa tänä vuonna noin 250 000 henkilöä, mikä edustaa lähes historiallista huippua. Edellämainitut muuttoluvut lisäksi aliarvioivat väestön ja työvoiman todellista liikkuvuutta, sillä työssäkäyntialueet ovat 1990-luvulla merkittävästi laajentuneet. Lähes 30 prosenttia työllisistä käy nykyisin töissä asuinkuntansa ulkopuolella. Kasvukeskukset vetävät työvoimaa yhä laajemmalta alueelta.

  Muuttoliikkeen valikoivuus näkyy myös asuntomarkkinoilla. Helsingin suosituimmilla alueilla asuntojen huippuhinnat ovat nousseet pariinkymmeneen tuhanteen markkaan neliö, kun useista Pohjois- ja Itä-Suomen kaupungeista saa asuntoja edelleen 3 000-4 000 markan neliöhinnoin.

  Myös elinkeinoelämä ja tuotanto keskittyvät kiihtyvällä vauhdilla Etelä-Suomeen. Valtaosa viime vuosien uusista yrityksistä on perustettu eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Myös työllisten määrä on kasvanut ripeimmin etelässä, kun esimerkiksi Itä-Suomen läänissä työllinen työvoima on supistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana.

  Suuralueista vain Uusimaa on 1990-luvulla nostanut bkt/asukas-vertailussa asemaansa. Kaikki muut alueet ovat suhteellisesti taantuneet. Helsingin seutukunnan bkt asukasta kohti oli vuonna 1996 yli 40 prosenttia koko maan keskimäärää korkeampi. 'Köyhimpien' seutukuntien bruttokansantuote jää vajaaseen puoleen maan keskimäärästä. Elinkeinoelämän keskittymisen myötä köyhimpien ja rikkaimpien alueiden erot ovat kasvamassa.

  Myös kansalaisten alueelliset tuloerot lisääntyvät paitsi tuotannon ja työllisyyden kehityserojen myös valtion säästötoimien ja tulonsiirtojen vähenemisen myötä. Marraskuun alussa julkaistu ensimmäinen alueittainen kuluttajabarometri osoitti hämmästyttävän suuria eroja kuluttajien odotuksissa ja ostoaikeissa eri alueilla. Ei liene yllättävää, että kuluttajien luottamus talousnäkymiin on korkein Uudellamaalla ja heikoin Kainuussa.

  Pitäisikö aluerakenteen keskittymisestä olla huolissaan? Varmasti pitäisi, jos tasapainoista alueellista kehitystä edelleen tavoitellaan. Kansainväliset kokemukset kuitenkin osoittavat, että alueellinen keskittymiskehitys on vältettävissä vain todella massiivisella aluetuella. Esimerkiksi Euroopassa selvimmin vain Portugali ja Espanja ovat EU-tuen turvin välttäneet aluerakenteiden keskittymisen viimeksi kuluneella kymmenvuotiskaudella.

  Aluepoliittisia tavoitteita joudutaan punnitsemaan yhä enemmän elinkeinoelämän rakenteiden ja tarpeiden näkökulmasta. Kasvukeskusten kautta saavutettavat keskittymis- ja verkostoitumishyödyt ovat yhä tärkeämpiä tekijöitä nykyaikaisessa tuotantotoiminnassa. Suomessa esimerkiksi useille yrityspalvelusektorin aloille vain pääkaupunkiseutu tai korkeintaan muutama suurempi kasvukeskus tarjoavat riittävät toimintaedellytykset. Myös toinen viime vuosien kasvuala - sähkö- ja elektroniikkateollisuus - ammentaa kilpailukykyä verkostoitumisesta ja alueellisesta keskittymisestä.

  Paljon puhutaan tieto- ja tietoliikenneteknologian suomista mahdollisuuksista syrjäseuduille. Näiden mahdollisuuksien realisoitumisesta ei kuitenkaan toistaiseksi juuri näy merkkejä.

  Väestön ikääntyminen sen paremmin kuin asuntomarkkinoiden viimeaikainen kiristyminenkään eivät näytä hyydyttäneen väestön muuttohaluja. Etelän houkuttelevuus on nyt niin suuri, että jopa asumisen laadusta ja väljyydestä yms. hyvien elinolojen tunnusmerkeistä ollaan näköjään valmiita tinkimään. Tämänsuuntainen kehitys asettaa uusia haasteita esimerkiksi kansantalouden infrastruktuuri-investointien suuntaamiselle. Ruuhkautumisongelmien estäminen on tärkeätä, mutta tärkeätä olisi turvata myös yritysten keskittymisedut ja niiden kautta tapahtuva elinkeinoelämän rakennemuutos.