Tietoaika: Heinäkuu 2000

Sisältö

 • Vertailtavuutta ja sisältöä yritysten tulosraportointiin
 • Tietoa tiedosta
  Maankäytölle suomalainen luokitus
  Suomen sektoriluokitus EU-ruotuun
 • Suomen talous kuluttaa luonnonvaroja USA:n tahtiin
  Luonnonvarojen kokonaiskäytön pääerät
  Panos-tuotosanalyysi: Välillinen kulutus moninkertainen
  Materiaalivirtatilinpidon kehittäminen jatkuu
 • Talonrakennusjätteestä neljännes hyödynnetään
 • Ravintola-ala kaipaa veronalennuksista lisäpiristettä
 • Tuore muuttaja muuttoaltis
 • Selvä enemmistö avioliitoista on kestänyt?
 • Kotimaan katsaus
  Maassamuutto lisääntyi vuodessa 3 600:lla
  Bkt:n kasvunopeaa alkuvuonna
  Maaseutukuntien talous heikkeni viime vuonna
  Teollisuustuotanto kasvoi 4,7 %
  Suurten teollisuusyritysten nettotulos 8 %
  Suurten talonrakentajien tulokset paranivat
  Kotitalouksien kulutusluottokanta kasvoi vuodessa 12 %
  Luottokorttiostot lisääntyivät tuntuvasti viime vuonna
  Omaisuustulot kasvattivat tuloeroja vuonna 1998
  Työllisiä lisää 71 000
  Inflaatio 2,9 prosenttiin
  Öljy kallisti tuontia edelleen
  USA:sta 1/4 lisää yöpyjiä
  Kuorma-autokuljetukset lisääntyivät 9 %
 • Kansainvälinen katsaus
  Katastrofaalinen vuosi 1999
  EU:n talouskasvu 0,7 prosenttia alkuvuonna
  Euroinflaatio 1,9 prosentissa
  Eurotyöttömyys vähentynyt miljoonan vuosivauhdilla
  Työ ei määrää ruotsalaisten muuttopäätöksiä
 • Kuuselan kuviot
  Kuva-aiheet lisäävät huomioarvoa

Tietoaika 7/2000 pdf-muodossa (765 kt)


Timo Relander, Tilastokeskuksen pääjohtaja

Vertailtavuutta ja sisältöä yritysten tulosraportointiin

On hämmästyttävää, että vuosia jatkuneiden ponnistelujen jälkeenkään yritysten tase- ja tilinpäätösraportoinnin kansainvälisessä yhdenmukaistamisessa ei juuri ole edetty. EU-alueella on edelleen vähintäänkin 15 erilaista tilinpitokäytäntöä. Alueen lähes 7 000 julkisesta – pörssissä listatusta – yrityksestä vain noin 300 yritystä laskee taseensa ja tilinpäätöksensä kansainvälisen standardin (IAE) mukaisesti.

Esimerkiksi eräiden eurooppalaisten yritysten voitot ovat muuttuneet tappioiksi siinä vaiheessa, kun ne ovat listautuneet New Yorkin pörssissä ja kirjanneet tuloksensa amerikkalaisten standardien mukaisesti. Tämä ei tietenkään voi olla sijoittajien järkevää palvelua. Tuntuu siltä, että yritysten tilinpitostandardien yhdenmukaistaminen on muodostunut valtapolitiikaksi amerikkalaisten ja eurooppalaisten välillä. Tämän valtapolitiikan tuloksena menetetään tehokkuusetuja, jotka syövät työpaikkoja ja talouskasvua. Yritysten tilinpitokäytännön epäyhtenäisyys on eräs selitys Euroopan pääomamarkkinoiden kehittymättömyydelle.

Nyt on viimein päätetty toimia. EU-komissio päätyi äskettäin suosittelemaan eurooppalaisille yrityksille kansainväliseen IAE-standardiin siirtymistä. Tämä suositus on kuitenkin vietävä läpi myös poliittisella ja teknisellä tasolla, sillä pääomamarkkinoiden valvonta on kansallisten viranomaisten vastuulla. Lisäksi Euroopan mahdollisesti omaksuma IAE-standardi voi jäädä alueelliseksi standardiksi, jos amerikkalaiset edelleen pitäytyvät omassa tilinpitokäytännössään. Maailmanlaajuiset pääomamarkkinat edellyttäisivät myös globaaleja standardeja.

Toinen yritysten tase- ja tilinpäätösraportointia hämmentävä asia on niin sanottu aineeton pääoma. Yritysjohtajat ovat jo pitkään puhuneet siitä, että se mikä on tärkeintä heidän bisnekselleen ei näy taseissa lainkaan. Maailmanpankin äskettäisen arvion mukaan kaksi kolmasosaa maailman varallisuudesta on sitoutunut juuri aineettomaan pääomaan.

Aineettoman pääoman kasvava rooli asettaa yritysten perinteisen tase- ja tilinpäätöskäytännön relevanssin koetukselle. Jotta aineetonta pääomaa kyettäisiin kehittämään ja manageroimaan, se pitäisi kyetä myös mittaamaan. Investoinnit aineettomaan pääomaan luetaan yritysten kirjanpidossa kuitenkin edelleen pääosin käyttömenoiksi, ja yritysten tulosraportointia hallitsevat edelleen fyysiset tuotannontekijät.

Aineettoman pääoman arviointi on haaste paitsi yrityksille myös sijoittajille. Uuden talouden yritysten väitetään kilpailevan lähes yksinomaan aineettomilla tuotannontekijöillä. Monissa tapauksissa yritysten markkina-arvot ovat nousseet pörssissä moninkertaisiksi tase-arvoihin verrattuna. Eräs selitys tälle on se, että nämä tase-arvot eivät vanhentuneen kirjanpitokäytännön johdosta enää kuvaa yritysten todellisia tulosmahdollisuuksia.

Valistuneet sijoittajat käytännössä ilmeisesti jo arvioivat aineettoman pääoman roolia näiden yritysten tulevaisuuden näkymille. Jopa 80 prosenttia uuden talouden yritysten markkina-arvosta saattaa perustua tällaiseen perinteisen tase- ja tilinpäätösseurannan ulkopuoliseen informaatioon. Tällaisen informaation luetettavuuden arviointi on tietenkin äärimmäisen vaikeata.

Myös yritysten rakenteelliset uudelleenjärjestelyt vaikeuttavat yritysten tuloskehityksen seuraamista. Suomessakin suurten yritysten yhtiöjärjestelyt ja niiden yhteydessä tehdyt omaisuuden uudelleen arvostukset ovat viime vuosina heikentäneet tase-erien vertailukelpoisuutta. Uudesta kirjanpitolaista huolimatta yritykset voivat edelleen valita erilaisia tuloslaskelmakaavoja, mikä tekee yritysten välisen vertailun vaikeaksi. Sijoittajia palvelevan informaation jatkuvuus ja luotettavuus pitäisi kyetä turvaamaan yritysten rakennejärjestelyjen yhteydessä.

Yritysten tulosraportointi on sopeutunut valitettavan hitaasti myös teknisten mahdollisuuksiensa paranemiseen. Perinteisen neljännesvuosittaisen tulosraportoinnin sijasta yritykset voisivat ilmeisesti jo nyt siirtyä jatkuvasti ylläpidettävään tuloskehitystä kuvaavaan tietokantaan, joka olisi jatkuvasti myös analysoijien ja sijoittajien arvioitavissa.

Yritysten tulosraportoinnin yhdenmukaistaminen ja sisällön kehittäminen nykyvaatimuksia vastaavaksi on tärkeätä myös kansantalouden tilastokuvausten kehittämiseksi. Yritysten tase- ja tilinpäätösaineistot muodostavat talouden tilastoseurannan 'kovan' ytimen, jonka merkitys kansantalouden säästöjen ja investointien ohjaajana on viime vuosina jatkuvasti korostunut.