Tietoaika: Toukokuu 1998

Sisältö

 • Talouskasvun rajat koetuksella
 • Tietoa tiedosta
  Työttömyysluvut pienevät
 • Mafian inflaatio Venäjällä
  Venäjällä murhayritys, Suomessa törkeä pahoinpitely
 • Suuryritysten työllisyydestä lähes neljännes ulkomailla
 • Julkiset hankintamarkkinat EU:n sisämarkkinoiden toimivuuden koetinkivi
  EU:n julkisista hankinnoista kolmannes Saksasta
 • Talouden sydänkäyrä näyttää rajut piikit ja kasvun kaudet
 • Kotimaan katsaus
  Teollisuuden ympäristönsuojelumenot kasvussa
  Vuokrapyynnöt korkealla Helsingissä
  Maatilojen tulokset maataloudesta alenivat
  Teollisuus edelleen huippuvauhdissa
  Vähemmän konkursseja, enemmän uhanalaisia työpaikkoja
  Asuinrakennuslupien kuutiot vähenivät
  Autokauppa kasvussa
  Yrittäjät tyytyväisimpiä talouskehitykseen
  Työpaikkoja lisää rakennuksille ja liike-elämää palvelemaan
  Asuminen isoin inflaation tekijä
  Väkiluku laskuun vuoden 2020 jälkeen
  Tieliikenteen uhrit vähenivät yli viidenneksen
 • Kansainvälinen katsaus
  Suomi kilpailukyvyltään maailman valtioista neljäs
  Työttömyys väheni 10,3 prosenttiin
  EU:hun muuttanut Välimeren maista 5 miljoonaa ihmistä
  Huipputekniikan alueet Saksassa
 • Kuuselan kuviot
  Otannan isän edustava kohtalo

 • Timo Relander, Tilastokeskuksen pääjohtaja

  Talouskasvun rajat koetuksella

  Kuluva vuosi on Suomessa käynnistynyt edelleen lähes yksinomaan hyvillä talousuutisilla. Vii-meisimätkin suhdannetilastot viittaavat tuotannon ja työllisyyden ripeän kasvun jatkumiseen. Inflaatio-odotukset ovat viime kuukausina pikemminkin alentuneet ja talouden ulkoinen tasapaino näyttää ent-sestäänkin vahvistuneen. Erityisesti kuluttajien odotukset ovat korkealla. Yritykset takovat huipputu-losia ja pörssi rikkoo ennätyksiä.

  Esimerkiksi tehdasteollisuuden tuotanto ylitti tammi-helmikuussa yli 9 prosentilla vuotta alemman ta-sonsa. Työllisten määrä lisääntyi tammi-maaliskuussa yli 50 000 henkilön vuosivauhdilla. Pelättyä in-flaation ja korkotason nousua ei ole tapahtunut. Rahapolitiikan eräänä ohjenuorana toimiva pohjain-flaatio on edelleen kaukana kahden prosentin tavoiterajasta. Alkuvuoden vaihtotaseylijäämä on yllät-tänyt ennustajat suuruudellaan.

  Myös kansainväliset näkymät näyttävät jatkuvan verraten myönteisinä. OECD:n ja IMF:n tuoreimpien arvioiden mukaan Aasian finanssikriisin vaikutukset maailmantalouteen voivat sittenkin jäädä melko vähäisiksi. Euroopan elpyminen korvaa Aasian taantuman vaikutuksia. Alhaiset korot ja mm. öljyn pit-kään jatkunut alennusmyynti ovat tukeneet teollisuusmaiden talouskasvua.

  Miten pitkään tällainen 4-6 prosentin talouskasvu voi Suomessa ylipäätään jatkua? Ennen lamaa ta-lustieteilijät olivat melko yksimielisiä siitä, että yli 3 prosentin talouskasvu johtaa ennen pitkää inflaati-oon. Lama toki vapautti kasvuresursseja, jotka nyt kuitenkin on saatu jo paaosin uuteen käyttöön. Li-säksi lamavuosien todettiin pysyvämminkin heikentäneen talouden potentiaalista kasvukykyä. Nyt on takana jo neljä liki 5 prosentin kasvuvuotta ja suhdanne-ennusteet lupaavat pari vuotta lisää.

  Suomessa onkin käynnissä eräänlainen uuden talousopin kokeilu. Meillä talouden kasvurajoja koetel-laan kuitenkin selvästi korkeammin kasvuprosentein kuin useimmissa muissa teollisuusmaissa.

  Kun perinteisiin käsitteisiin nojaavan taloustieteen selitysvoima on heikentynyt, on Euroopassakin alettu puhua uudesta talousopista, uuden talouden paradigmasta. Se nojaa selityksensä ratkaisevasti markkinoiden globalisoitumiseen ja teknologian kehitykseen, jotka ovat luoneet suotuisan, itseään vahvistavan kasvudynamiikan. Lisäksi tätä kasvudynamiikkaa on monissa maissa tuettu varsin uusli-beraaIilla talouspolitiikalla.

  Toistaiseksi tämän uuden talousopin selitysvoima on kestänyt. Talouksien kasvupotentiaali näyttää todellakin olevan suurempi kuin mitä tähän mennessä on ehkä ymmärretty.

  Tällainen lähes loputonta menestystä lupaava talousoppi tietenkin kiehtoo yritysmaailmaa, sijoittajia ja poliitikkoja. Toiveet ja odotukset ovat nousseet pilviin, mikä näkyy meilläkin erityisesti pörssissä, jossa eletään lähes samantapaisessa ylitoiveikkaassa mielentilassa kuin vuosikymmen sitten.

  Suomen talouskokeilu voi kuitenkin kompastua juuri näihin epärealistisen korkeisiin odotuksiin. Pörssin ylikuumeneminen on jo tosiasia ja se vaarantaa ennen pitkää myös reaalitaloudellisen tasapainon. Esimerkiksi vuokra- ja asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen ei liene enää kaukana. Teollisuuden keskeiset alat ovat jo jonkin aikaa toimineet lähes täyskapasiteetilla ja uusia investointisuunnitelmia on harvinaisen vähän. Työmarkkinoidenkin ylikuumeneminen voi olla edessä nopeammin kuin uskotaan.

  Kokemuksemme talouden ongelmien hoitamisesta euro-olosuhteissa ovat perin vähäiset. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan erityista valppautta myönteisen kehityksen turvaamiseksi.