Julkaistu: 12.6.2003

Laatukriteerit virallisille tilastoille

Suomen virallisen tilaston (SVT) neuvottelukunta hyväksyi tänä keväänä SVT:n laatukriteerit. Kriteerit ovat olleet aiemmin esillä ja nyt hyväksytty suositus ei poikkea kovin paljon aikaisemmista. On kuitenkin tarpeen tuoda kriteerit esille, sillä niitä on tarkoitus edellyttää kaikilta Suomen virallisen tilaston tilastoilta.

Suomen virallinen tilasto koostuu 26 pääsarjasta (sarjajaon tarkistus työn alla), joiden puitteissa julkaistaan parisataa tilastosarjaa. SVT muodostaa Suomen yhteiskuntilaston rungon. SVT-neuvottelukunta on tilaston tuottajien keskusteluelin, joka ohjaa ja koordinoi virallisen tilaston kehittämistä yhtenäiseksi ja laadukkaaksi kokonaisuudeksi.

Laatukriteerit ovat yksi keino varmistaa virallisen tilaston luotettavuutta. Nykyisin virallisen tilaston sarjoissa ilmestyvien tilastojen osalta kriteerien täyttyminen on tarkoitus tarkistaa tämän ja ensi vuoden aikana. Uusia tilastosarjoja SVT:n piiriin hyväksyttäessä laatukriteerien täyttyminen tarkistetaan hyväksymismenettelyn yhteydessä.

Ensimmäinen kriteeri on, se että tilaston on tuottanut virasto tai laitos, joka kuuluu Tilastokeskuksen ylläpitämään luetteloon SVT-tuottajista. Tilaston tuottajan tulee olla julkinen organisaatio, jonka tehtävät on määritelty lainsäädännöllä.

Julkaisevan organisaation tulee vastata julkaisun sisällöstä ja tietojen oikeellisuudesta. SVT-julkaisua ei voida julkaista henkilön nimellä. Julkaisun tekijöiden tulee kuitenkin ilmetä julkaisusta. Kriteeri korostaa tilastotiedon eroa esimerkiksi tutkimusraportteihin, joiden julkaiseminen henkilönimellä on perusteltu tapa. Julkaisevan organisaation roolin korostaminen varmistaa myös tilaston tuottamisen jatkuvuutta.

SVT-julkaisun tulee sisältää olennaisia ja valtakunnallisesti kattavia tietoja edustamastaan aihealueesta. SVT-julkaisun tulee varsinaisten tietojen lisäksi sisältää kuvaus keskeisistä tuloksista, käytetyistä käsitteistä ja metodeista tilaston tulkinnan helpottamiseksi ja sen tulee olla yleisesti saatavilla. Pelkkä taulukkokokoelma ei siis virallisen tilaston statukseen yllä.

SVT-julkaisun tietojen tulee olla mahdollisimman vertailukelpoisia, sekä eri yksiköiden (esim. alueiden) kesken, yli ajan että muihin tilastoihin nähden. Tilastoissa tulee mahdollisuuksien mukaan käyttää yleisiä (kansainvälisesti hyväksyttyjä) ja vakiintuneita käsitteitä ja tilastoluokituksia. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavista tekijöistä on tilastossa kerrottava.

SVT- tilaston tulee olla myös muulla tavoinen loogisesti johdonmukainen muiden tilastojen kanssa. Jos samasta aiheesta on useampia tietoja eri lähteistä (hallinnollinen aineisto, survey-tutkimus), erot käsitteissä ja keruuprosesseissa tulee kertoa. Eri lähteisiin perustuvissa tiedoissa tulee käyttää eri käsitteitä.

Lähtökohtaisesti virallisen tilaston tiedot ovat virheettömiä. Virheiden oikaisumenettelyt on erikseen määriteltävä.

Tietojen pitää myös olla mahdollisimman ajantasaisia ja niiden julkistamisajankohdan pitää olla ennakkoon tiedossa. Tämä tarkoittaa että virallisen tilaston julkaisijan on ylläpidettävä julkistamiskalenteria, josta tilaston valmistumisajankohdat käyvät ilmi.

SVT- julkaisussa tulee olla laatuseloste. SVT-neuvottelukunta on vastikään hyväksynyt myös laatuselostestandardin.

Kriteerit ovat täsmällisessä muodossa luettavissa Internetissä osoitteessa: www.virallinentilasto.fi

Laatukriteeristö on toistaiseksi ns. työversio, jonka toimivuutta tarkkaillaan tilastoja inventoitaessa. Kaikki kommentit kriteerien täsmentämiseksi ovat tervetulleita.

Jussi Melkas
jussi.melkas@tilastokeskus.fi


Päivitetty 12.6.2003

Lisätietoja:
sähköposti: tietoaika@tilastokeskus.fi