Turvallisuus

Sivut keräävät yhteen tilastoja naisten ja miesten kokemasta ja tekemästä rikollisuudesta ja väkivallasta.

Lisää tilastotietoja rikoksista ja oikeusoloista:

 

Rikoksesta epäillyt naiset ja miehet

Suurin osa rikoksista syylliseksi epäillyistä on miehiä. Omaisuusrikokset ovat yleisin rikostyyppi sekä nais- että miesepäillyillä.

Naisten osuus epäillyistä oli keskimääräistä suurempi alkoholirikoksissa ja -rikkomuksissa, omaisuusrikoksissa ja liikennerikoksissa. Seksuaalirikoksista epäillyt olivat puolestaan pääasiassa miehiä.

 Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt vuonna 2016

Naiset ja miehet rikosten uhreina

Naisten ja miesten kohtaamassa väkivallassa on jonkin verran eroa. Naiset joutuvat herkemmin seksuaalirikosten, kuten raiskauksen tai seksuaalisen ahdistelun uhreiksi. Miehet puolestaan joutuvat naisia useammin pahoinpitelyiden, ryöstöjen sekä kiristysrikosten uhreiksi.

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta

Naiset joutuvat miehiä useammin perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreiksi. Vuonna 2019 yli kaksi kolmasosaa epäillyn perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreista oli naisia ja yli kolme neljäsosaa epäillyistä oli miehiä.

Suurimmassa osassa tapauksia, joissa nainen oli epäillyn perhe- tai lähisuhdeväkivallan uhri, epäiltynä oli mies. Kun taas uhrina oli mies, epäillyistä noin puolet oli naisia ja puolet miehiä.

 Poliisin tietoon tulleet perhe- ja lähisuhdeväkivaltarikokset 2016

Perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevat tilastotiedot on laskettu poliisin tietoon tulleen rikollisuuden tilastoista Tilastokeskuksen väestö- ja perhetietoja hyödyntäen. Tiedot lähi- ja perhesuhteista perustuvat väestötilastojen rekisteriaineistoihin ja ne kattavat kaikki rekistereissä ilmenevät perhesuhteet avio- ja avoliitoista vanhempiin ja lapsiin. Tilaston ulkopuolelle jäävät tällöin esimerkiksi eri osoitteissa asuvien seurustelusuhteet ja kauemmat sukulaissuhteet.

Päivitetty 14.10.2021