Ajankäyttö ja vapaa-aika

Sivulle on koottu tilastotietoja naisten ja miesten ajankäytöstä, kotitöiden ja ansiotöiden sekä yksinolon aihepiireistä. Lisätietoa ajankäytöstä ja vapaa-ajasta:

 

Naisten ja miesten kokonaistyöpanos elinvaiheen mukaan

Kokonaistyöpanos kertoo ansiotyöhön ja kotityöhön käytetyn ajan yhteensä. Ansiotyöhön ja kotityöhön käytetty aika vaihtelee luonnollisesti paljon iän, elinvaiheen ja perheaseman mukaan.

Suurin kokonaistyöpanos vuonna 2009–2010 oli avio- tai avoliitossa elävillä miehillä ja naisilla, joiden nuorin lapsi oli alle kouluikäinen.

Naiset tekivät perheasemasta riippumatta enemmän kotitöitä kuin miehet. Miehet puolestaan käyttivät naisia enemmän aikaa ansiotyöhön kaikissa ryhmissä yhtä lukuun ottamatta; Yli 45-vuotiaat, lapsettomat liitossa elävät naiset tekivät enemmän ansiotöitä kuin miehet.

Naisten ja miesten kokonaistyöpanos elinvaiheen mukaan 2009-2010, tuntia/viikko

Lähde: Ajankäyttötutkimus, Tilastokeskus

Naisten ja miesten tekemä kotityö

Vuosien 2009–2010 ajankäyttötutkimuksen mukaan naiset tekivät kotitöitä keskimäärin 221 minuuttia vuorokaudessa ja miehet 153 minuuttia vuorokaudessa. Naisten kotityöhön käyttämä aika on noussut 80-luvun lopusta mutta pysynyt suunnilleen 2000-luvun taitteen tasolla. Miesten kotityöhön käyttämä aika on sen sijaan hieman kasvanut.

Naisten ja miesten tekemä kotityö 1987-1988, 1999-2000 ja 2009-2010, minuuttia/vrk

Lähde: Ajankäyttötutkimus, Tilastokeskus

Naisten yleisin kotityö oli ruoan valmistaminen, ostokset ja asiointi, siivous ja lasten hoito. Miehillä kotityö oli useimmin ostoksia ja asiointia, ruoan valmistamista, siivoutta sekä pihan tai eläinten hoitoa.

Miehet käyttivät naisiin verrattuna enemmän aikaa korjaus- ja rakennustöihin, lämmitykseen ja vesihuoltoon sekä kulkuneuvojen korjaukseen ja huoltoon. Muita kotitöitä naiset tekivät miehiä enemmän.

Miehet käyttivät vuosina 2009–2010 kaikkiin eri kotitöihin saman verran tai enemmän aikaa kuin vuosina 1987–1988 lukuun ottamatta kulkuneuvojen korjausta ja huoltoa, johon käytetty aika väheni.

Naisilla taas kului vähemmän aikaa ruoanlaittoon, vaatehuoltoon ja astianpesuun kuin parikymmentä vuotta sitten. Aiempaan verrattuna naiset käyttivät enemmän aikaa toisten kotitalouksien auttamiseen sekä pihan ja eläinten hoitoon.

Naisten kotityöt 1987-1988 ja 2009-2010, minuuttia/vrk

Lähde: Ajankäyttötutkimus, Tilastokeskus

 

Miesten kotityöt 1987-1988 ja 2009-2010, minuuttia/vrk

Lähde: Ajankäyttötutkimus, Tilastokeskus

Yksin vietetty aika

Sekä miesten että naisten yksin viettämä aika kasvoi kaikissa ikäluokissa vuosista 1999–2000 vuosiin 2009–2010. Nuorilla, 15–24 -vuotiailla miehillä, kasvu oli erityisen nopeaa. Miesten yksin viettämän ajan määrä kasvoi myös muissa ikäluokissa enemmän kuin naisten, lukuun ottamatta alle 15-vuotiaita.

Naisten yksinolo valveillaoloaikana iän mukaan 1999-2000 ja 2009-2010, minuuttia/vrk

Lähde: Ajankäyttötutkimus, Tilastokeskus

 

Miesten yksinolo valveillaoloaikana iän mukaan 1999-2000 ja 2009-2010, minuuttia/vrk

Lähde: Ajankäyttötutkimus, Tilastokeskus