Boken i Finland: en succé med lång historia

Förlagsverksamheten i Finland härstammar redan från 1600-talet. Den finskspråkiga litteraturens rötter sträcker sig ännu längre tillbaka, ända till Mikael Agricolas tid. I år är det 450 år sedan han dog. I dag publiceras i Finland årligen 13 000-14 000 boktitlar. Publikationsproduktionen präglas av en stor andel faktaböcker samt den inhemska litteraturens starka ställning.

I Finland sträcker sig bokutgivningens historia flera hundra år tillbaka. Finlands äldsta företag, som fortfarande är verksamt, Frenckellska Tryckeriet Ab, grundades redan år 1642. Vid tiden för Finlands självständighet i början av 1900-talet hade en del av de nuvarande stora förlagen, t.ex. Otava (grundad 1890), WSOY (1878) och Gummerus (1872) varit verksamma redan i decennier. Grundandet av förlag under autonomitiden, när Finland var ett storfurstendöme, var en del av skapandet av den finländska kulturinstitutionen.

Volymen av förlagsverksamheten i Finland har statistikförts regelbundet sedan 1930-talet. År 1938 utkom drygt 1 500 boktitlar av vilka ungefär 1 300 var inhemska och drygt 250 översatta (figur 1). Under krigstiden minskade bokproduktionen tillfälligt, men siffrorna för 1930-talet överskreds redan i mitten av 1940-talet. I slutet av 1970-talet närmade man sig redan milstolpen på 5 000 titlar per år och gränsen på 10 000 titlar överskreds år 1988. Antalet statistikförda titlar ökade för sin del också i och med att småtryck inkluderades i statistiken från och med åren 1973 och 1979. I Finland utkom år 2005 nästan 14 000 titlar på litterära verk. Utvecklingen av layout- och trycktekniken under de senaste två decennierna har minskat bokutgivningskostnaderna, vilket också kan ses i antalet titlar.

Figur 1. Litteraturutgivning i Finland 1938-2005

Efter andra världskriget har Finland småningom kommit med bland världens ledande länder inom bokproduktion. Unescos statistik över olika länders bokproduktion täcker åren 1950-1996. År 1996 publicerades i Finland omkring 2,6 boktitlar per tusen invånare (figur 2). I förhållande till folkmängden är bokproduktionen i Finland den högsta av länderna i Europeiska unionen och näst högst i världen, bara på Island produceras fler titlar i förhållande till folkmängden. Förutom i Finland och på Island utges i Nederländerna, Danmark och Schweiz årligen över två titlar per tusen invånare.

Figur 2. Utgivna boktitlar per år per 1 000 invånare i en del länder 1996

Siffrorna i figur 2 innehåller landsvisa skillnader:
Uppgifterna för Nederländerna är från år 1993, för Luxemburg från år 1994 och för Malta och Frankrike från år 1995.

Faktaböcker och inhemsk litteratur traditionellt starka

I Finland har facklitteraturens ställning traditionellt varit stark. Facklitteraturens andel av den utgivna litteraturen har fr.o.m. 1930-talet varit omkring två tredjedelar och skönlitteraturens omkring en tredjedel. År 2005 utgavs nästan 9 000 titlar i kategorin facklitteratur. Samma år var omkring 36 procent av alla utgivna titlar skönlitterära.

Ett annat särdrag för den litteratur som publiceras i Finland är den inhemska litteraturens stora andel. Åtminstone tre fjärdedelar av hela produktionen av boktitlar har varit av inhemskt ursprung sedan 1930-talet (figur 3). Antalet inhemska böcker som utgivits på svenska har ökat, men deras andel av den hela inhemska produktionen har minskat från nästan 20 procent under 1930-talet till omkring 5 procent de senaste åren. Andelen litteratur på övriga språk av den inhemska produktionen av boktitlar har däremot stigit från något under 10 procent under 1930-talet till drygt 20 procent under 2000-talet.

Figur 3. Inhemsk litteraturutgivning i Finland 1938-2005

Omkring en femtedel av de utgivna titlarna är översättningslitteratur

Översättningslitteraturens andel av titlar utgivna i Finland har varit omkring 15-25 procent, t.ex. år 2005 var ungefär 17 procent av titlarna översättningslitteratur.

De flesta översättningarna till finska är översättningar av engelsk litteratur. Översättningslitteratur med engelska som originalspråk har också klart ökat under decenniernas lopp och sedan 1990-talet har andelen varit omkring två tredjedelar. Från skandinaviska språk översätts allt fler titlar till finska, men deras andel av översättningslitteraturen har minskat till bara ungefär 10-15 procent under de senaste åren (figur 4).

Mängden böcker som översatts till svenska var som lägst under 1950-1970-talen, men har därefter stigit till omkring hundra titlar per år.

Figur 4. Originalspråkens andel av översättningslitteraturen 1938-2005

Bokförsäljningen har ökat i jämn takt

Finlands Förlagsförenings statistik över bokförsäljningen finns tillgänglig fr.o.m. år 1960. Enligt Finlands Förlagsförening uppgick försäljningen av medlemsförlagens böcker år 2005 till drygt 28 miljoner stycken. Det här är över 20 procent mer än år 1980 och mer än dubbelt jämfört med 1960-talet.

Figur 5. Bokförsäljningen efter litteraturgenre 1963-2005

Den största förändringen gäller försäljning av encyklopedier, som har rasat: år 1980 var encyklopediernas andel av de sålda böckerna omkring 16 procent, men under 2000-talet bara omkring 1 procent (figur 5). Det här antas bero på det ökade informationsutbudet på internet.

Också grundskoleböckernas andel av den totala försäljningen har gått ner medan faktaböckernas och barn- och ungdomsböckernas andel har ökat. Ökningen av försäljningen av barn- och ungdomsböcker har påverkats av ändringen av statistikföringen år 1994 då också bilder-, pek- och arbetsböcker för barn togs med.

Försäljningssiffrorna gäller bara medlemmarna i Finlands Förlagsförening varvid ändringarna i medlemskåren inverkar på jämförbarheten för olika år: år 1963 hade Förlagsföreningen 23 medlemmar och år 2007 var medlemsantalet 100. Medlemmarna i Finlands Förlagsförening står i dag för omkring fyra femtedelar av den totala bokförsäljningen i Finland.

1960-talet var bokhandelns guldålder

År 1900 fanns det 56 bokhandlar i Finland. År 1939, just före kriget, var antalet redan 478. Antalet bokhandlar var som störst i mitten av 1960-talet då det fanns närmare 800 bokhandlar. Efter det har antalet bokhandlar minskat och år 2004 uppgick antalet bokhandlar i Finland till 360.

Ännu år 1970 såldes nästan alla böcker i bokhandlar. Ett fastprissystem för böcker, som infördes år 1908, upphörde år 1971 och försäljningen och prissättningen av böcker blev fri. Böcker började säljas också på andra ställen än i bokhandlar och förläggaren bestämde inte längre över konsumentpriset på böcker.

Fram till år 1975 hade bokhandlarnas andel av värdet på bokförsäljningen sjunkit till 51 procent, år 2005 var andelen bara omkring 38 procent. I sådana länder där fastprissystemet är i kraft (t.ex. Danmark, Tyskland och Nederländerna) är bokhandlarnas andel av bokförsäljningen idag vanligen minst 60 procent.

Tabeller

Förfrågningar: Jukka Ekholm 09 1734 3370

Källor och länkar:


Senast uppdaterad 16.4.2007