Företag

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Företag enligt näringsgren 2022

Näringsgren TOL 2008 Företag Anställda, årsverken Omsättning
Antal % Tusen Mn €
Totalt 571 742 100 1 498 555 953
Jordbruk, skogsbruk och fiske 128 011 22,4 44 3 285
Utvinning av mineral 1 143 0,2 6 2 933
Tillverkning 28 434 5,0 308 176 687
Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 453 0,3 13 24 955
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2 407 0,4 11 3 972
Byggverksamhet 56 140 9,8 162 45 872
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 55 051 9,6 226 139 835
Transport och magasinering 23 695 4,1 108 25 119
Hotell- och restaurang­verksamhet 16 069 2,8 54 7 603
Informations- och kommunikations­verksamhet 20 986 3,7 102 26 992
Finans- och försäkrings­verksamhet 15 836 2,8 43 32 860
Fastighets­verksamhet 42 862 7,5 20 13 455
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 68 216 11,9 116 19 726
Uthyrning, fastighetsservice, rese­tjänster och andra stödtjänster 24 409 4,3 144 15 452
Utbildning 9 630 1,7 7 924
Vård och omsorg; sociala tjänster 26 377 4,6 99 10 617
Kultur, nöje och fritid 18 934 3,3 15 3 603
Annan serviceverksamhet 32 047 5,6 21 2 064
Okänd 42 0,0 0 0

Företag enligt antal anställda 2022

Storleksklass av antal anställda Företag Anställda, årsverken  Omsättning
Personer Antal % Tusen % Mn € %
Totalt 571 742 100 1 498

100

555 953

100

0–4 533 811 93,4 219

14,6

68 271

12,3

5–9 17 728 3,1 115

7,7

30 092

5,4

10–19 10 021 1,8 134

9,0

35 904

6,5

20–49 6 380 1,1 191

12,8

55 893

10,1

50–99 2 106 0,4 146

9,8

53 748

9,7

100–249 1 027 0,2 156 10,4

58 783

10,6

250–499 369 0,1 126 8,4

46 679

8,4

500–999 176 0,0 124 8,3

47 950

8,6

1 000– 124 0,0 286 19,1

158 633

28,5

Nya och nedlagda företag efter näringsgren 2022

Näringsgren TOL 2008

Innehållet tillgängligt i Excel-format
 

Anhängiggjorda konkurser

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Industriföretagens arbetsställen 2022

Näringsgren TOL 2008 Företagens arbetsställen  Anställda 1) Produktionens förädlingsvärde
Antal Årsverken  Mn € %
Hela industrin 37 527 332 222 46 695 100
B Utvinning av mineral 1 267 6 382 1 112 2,4
C Tillverkning 31 272 302 231 37 961 81,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 2 131 12 311 6 059 13,0
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2 857 11 298 1 564 3,3

1) Löntagare och företagare

Volymindex för industriproduktionen
2015 = 100

Näringsgren TOL 2008

Innehållet tillgängligt i Excel-format.* preliminär uppgift
 

Volymindex för försäljning inom handeln
2015 = 100

Näringsgren TOL 2008

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Omsättning inom handeln

Näringsgren TOL 2008

År Parti- och provisions-
handel 1)
Detaljhandel 1) Bilhandel 2) Totalt
Mn € % Mn € % Mn € % Mn € %
2018 63 111 53,0 38 099 32,0 17 966 15,1 119 176 100
2019 60 821 51,4 39 137 33,1 18 293 15,5 118 252 100
2020 60 740 51,2 39 929 33,6 18 072 15,2 118 741 100
2021 65 800 51,2 42 446 33,0 20 269 15,8 128 515 100
2022 74 435 53,2 44 294 31,7 21 105 15,1 139 835 100

–    uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Exkl. motorfordon och motorcyklar
2) Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar

Import, export och handelsbalans

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Källa: Tullen

Import, export och handelsbalans (xlsx) 

Uppdaterad: 12.9.2023

De största import- och exportländerna 2022

Import efter ursprungsland Mn € %
Tyskland 11 926 12,9
Sverige 11 639 12,6
Kina 8 466 9,2
Norge 6 399 6,9
Ryssland 6 181 6,7
Nederländerna 4 940 5,3
Förenta staterna 4 177 4,5
Estland 3 507 3,8
Polen 3 014 3,3
Italien 2 366 2,6
Övriga länder 29 853 32,2
Totalt 92 469 100
Export efter destinationsland Mn € %
Tyskland 9 520 11,6
Sverige 8 879 10,8
Förenta staterna 7 782 9,5
Nederländerna 6 031 7,4
Kina 4 039 4,9
Estland 3 560 4,3
Storbritannien 2 930 3,6
Belgien 2 873 3,5
Frankrike 2 528 3,1
Polen 2 504 3,1
Övriga länder 31 239 38,2
Totalt 81 885 100

Import och export efter produktgrupp 2022

Produktgrupp CPA 2015

Import Mn € %
Produkter från kemisk industri 18 236 19,7
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 13 130 14,2
Produkter av el- och elektronikindustri 12 658 13,7
Metaller och metallvaror 10  378 11,2
Transportmedel 8 562 9,3
Övriga 29 506 31,9
Totalt 92 469 100
Export Mn € %
Produkter från kemisk industri 17 718 21,6
Skogsindustriprodukter 14 546 17,8
Metaller och metallvaror 14 495 17,7
Maskiner och apparater 10 158 12,4
Produkter av el- och elektronikindustri 9 583 11,7
Övriga 15 384 18,8
Totalt 81 885 100

Källa: Tullen

Import och export efter produktgrupp (xlsx)

Uppdaterad: 12.9.2023

Ämnesområde: Företag

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 19.2.2024