Rakennusten ja kiinteistöjen kustannukset


Tilastokeskuksen laatimat hintaindeksit mittaavat ns. puhdasta hinnanmuutosta. Ideana on seurata indeksiin kuuluvien hyödykkeiden ja palvelujen hintoja ja laskea niiden avulla indeksipisteluvut. Tilastokeskuksen laatimat kustannusindeksit kuvaavat hyödykkeiden valmistukseen tai käyttöön liittyvien panosten hankintahintojen muutoksia.

Rakennuskustannusindeksi

Rakennuskustannusindeksit ovat panoshintaindeksejä, jotka kuvaavat talonrakentamisessa käytettävien tuotantopanosten hintakehitystä valittuun perusajankohtaan nähden. Talonrakentamisessa käytettävät peruspanokset voidaan jakaa kolmeen päälajiin: työhön, tarvikkeisiin ja palveluihin.

Virallinen rakennuskustannusindeksi mittaa uudistalonrakentamisessa käytettävien tuotantopanosten hintakehitystä rakennusyrityksen tai urakoitsijan näkökulmasta. Virallisen rakennuskustannusindeksin kokonaisindeksi lasketaan neljän talohanketyypin painotettuna keskiarvona. Jokaiselle talohanketyypille on määritelty oma tuotantopanosjakauma sen mukaan, kuinka suuri osuus kyseisellä panoksella on koko talohankkeen kokonaiskustannuksista. Koko indeksin laskenta-ajanjakson ajan (5 vuotta) perusajankohtana määritellyt talohanketyypit sekä talonrakentamisen tuotantotekniikka pidetään vakiona.

Rakennuskustannusindeksi on yksi rakennusalan inflaatiomittari. Se soveltuu hyvin pitkän aikavälin kustannuskehityksen tarkasteluun talonrakentamisessa. Rakennuskustannusindeksiä käytetään mm. kiinteistöverotuksessa tarkistusindeksinä rakennusten verotusarvojen perusarvon päivityksessä. Arava-asuntojen enimmäishintalaskelmissa käytetään rakennuskustannusindeksin muutoksiin sidottua luovutushintakerrointa sekä vakuutusmaksuja on sidottu rakennuskustannusindeksiin.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuvaa koko maan kiinteistön ylläpidon hintojen keskimääräistä kehitystä kiinteistönhoidon eri kuluerissä, joihin 2015=100 -indeksissä kuuluvat

 • hallinto
 • käyttö ja huolto
 • ulkoalueiden hoito
 • siivous
 • lämmitys
 • vesi ja jätevesi
 • sähkö (kiinteistö)
 • jätehuolto
 • vahinkovakuutukset
 • korjaukset

Vanhempien perusvuosien indekseihin sisältyy lisäksi:

 • tontin vuokra
 • kiinteistövero

Lataa luettelo kustannusindekseistä (XLSX)

Uusimmalla perusvuodella 2015=100 tuotetussa kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä ei oteta huomioon tontin vuokran ja kiinteistöveron vaikutusta ylläpitokustannuksiin. Muissa perusvuodeltaan vanhemmissa indeksisarjoissa nämä kaksi erää ovat olleet mukana. Erikoisindeksinä tuotetaan 2015=100 indeksiä, joka on laajennettu tontin vuokralla ja kiinteistöverolla. Lisäksi erikoisindeksinä tuotetaan uusimman perusvuoden 2015=100 indeksiä, joista on poistettu yksittäisiä eriä, mm. energiakustannukset (lämmitys, sähkö) ja käyttöaineet (lämmitys, vesi ja jätevesi, sähkö).

Perusvuoden 2015=100 indeksi on luokiteltu talotyypeittäin ja kuluerittäin. Vanhempien perusvuosien indeksit ovat saatavilla vain talotyypeittäin.

Indeksi kertoo kuinka paljon kiinteistön ylläpidon kustannukset ovat nousseet perusajankohdasta, kun ylläpidon kuluerien menekeissä ei ole tapahtunut muutoksia. Kiinteistöverolla ja tontin vuokralla laajennetut erikoisindeksit kuvaavat liiketoiminnan kustannuksia.

Indeksiä käytetään kiinteistön hoidon kustannustason kehittymisen seurantaan. Indeksiä voidaan hyödyntää ylläpitokustannusten vertailutietoina ja tuottavuustarkasteluissa. Indeksin avulla voidaan myös muuntaa tietyn ajankohdan kokonaiskustannustasoa, yksittäisen kustannuserän tai tietyn rakennustyypin kustannustasoa indeksien laskenta-ajankohtien välillä.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä käytetään Tilastokeskuksen muiden hintaindeksien tietoja. Näitä ovat mm. kuluttajahintaindeksi, tuottajahintaindeksit, työvoimakustannusindeksi, uudisrakentamisen volyymi-indeksi ja rakennuskustannusindeksi.

Kiinteistön ylläpidon erikoisindeksejä viedään eteenpäin 2015=100 painorakenteen mukaisilla vuosimuutoksilla.

Tietosisältö

Rakennuskustannusindeksi kustannuslajeittain muuttujina Periodi, Perusvuosi, Indeksi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Periodi
(340 arvoa)
1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, 1990M05, 1990M06, 1990M07, 1990M08, 1990M09, 1990M10, 1990M11, 1990M12, 1991M01, 1991M02, 1991M03, 1991M04, 1991M05, 1991M06, 1991M07, 1991M08, 1991M0...
Perusvuosi
(6 arvoa)
1990=100, 1995=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100
Indeksi
(4 arvoa)
0 Kokonaisindeksi, 01 Työpanokset, 02 Tarvikepanokset, 03 Palvelut
Tiedot
(3 arvoa)
Pisteluku, Kuukausimuutos, %, Vuosimuutos, %
Rakennuskustannusindeksit, kokonaisindeksi muuttujina Periodi, Indeksi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Periodi
(808 arvoa)
1951M01, 1951M02, 1951M03, 1951M04, 1951M05, 1951M06, 1951M07, 1951M08, 1951M09, 1951M10, 1951M11, 1951M12, 1952M01, 1952M02, 1952M03, 1952M04, 1952M05, 1952M06, 1952M07, 1952M08, 1952M0...
Indeksi
(10 arvoa)
RKI 1951=100, RKI 1964=100, RKI 1973=100, RKI 1980=100, RKI 1990=100, RKI 1995=100, RKI 2000=100, RKI 2005=100, RKI 2010=100, RKI 2015=100
Tiedot
(3 arvoa)
Pisteluku, Kuukausimuutos, %, Vuosimuutos, %
Indeksiehto-osaindeksit muuttujina Periodi, Perusvuosi, Indeksi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Periodi
(460 arvoa)
1980M01, 1980M02, 1980M03, 1980M04, 1980M05, 1980M06, 1980M07, 1980M08, 1980M09, 1980M10, 1980M11, 1980M12, 1981M01, 1981M02, 1981M03, 1981M04, 1981M05, 1981M06, 1981M07, 1981M08, 1981M0...
Perusvuosi
(4 arvoa)
S 1980=100, T 1990=100, A 1995=100, P 2000=100
Indeksi
(4 arvoa)
Rakennusteknisten töiden tarvikkeet, LVI-tarvikkeet, Sähkötarvikkeet, Maalaustarvikkeet
Tiedot
(3 arvoa)
Pisteluku, Kuukausimuutos, %, Vuosimuutos, %
Luovutushintakertoimet muuttujina Periodi, Luovutushintakerroin ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Periodi
(832 arvoa)
1949M01, 1949M02, 1949M03, 1949M04, 1949M05, 1949M06, 1949M07, 1949M08, 1949M09, 1949M10, 1949M11, 1949M12, 1950M01, 1950M02, 1950M03, 1950M04, 1950M05, 1950M06, 1950M07, 1950M08, 1950M0...
Luovutushintakerroin
(1 arvo)
Luovutushintakerroin
Tiedot
(3 arvoa)
Pisteluku, Kuukausimuutos, %, Vuosimuutos, %
Rakennuskustannusindeksi panosnimikkeittäin 2015=100 muuttujina Indeksi, Periodi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Indeksi
(82 arvoa)
0 KOKONAISINDEKSI, 01 TYÖ, 02 TARVIKKEET, 02.1 ALUE, 02.1.1 Maa-aines, 02.1.2 Rakennusalueen pintarakenteet, 02.2 TALO, 02.2.1 Betoni, tiilet ja harkot, 02.2.1.1 Betoniteräs, 02.2.1.2 Va...
Periodi
(40 arvoa)
2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, 2015M05, 2015M06, 2015M07, 2015M08, 2015M09, 2015M10, 2015M11, 2015M12, 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, 2016M05, 2016M06, 2016M07, 2016M08, 2016M0...
Tiedot
(3 arvoa)
Pisteluku, Kuukausimuutos, %, Vuosimuutos, %
Asuinrakentaminen 2015=100 muuttujina Periodi, Indeksi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Periodi
(40 arvoa)
2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, 2015M05, 2015M06, 2015M07, 2015M08, 2015M09, 2015M10, 2015M11, 2015M12, 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, 2016M05, 2016M06, 2016M07, 2016M08, 2016M0...
Indeksi
(34 arvoa)
0 Kokonaisindeksi, 01 Asuinrakennusten uudisrakentaminen, 01.1 Asuinpientalo, 01.2 Asuinkerrostalo, 02 Asuinrakennusten korjausrakentaminen, 02.1 Asuinrakennusten asuntokorjaukset, 02.1....
Tiedot
(3 arvoa)
Pisteluku, Kuukausimuutos, %, Vuosimuutos, %
Rakennuskustannusindeksi talotyypeittäin 2015=100 muuttujina Periodi, Indeksi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Periodi
(40 arvoa)
2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, 2015M05, 2015M06, 2015M07, 2015M08, 2015M09, 2015M10, 2015M11, 2015M12, 2016M01, 2016M02, 2016M03, 2016M04, 2016M05, 2016M06, 2016M07, 2016M08, 2016M0...
Indeksi
(7 arvoa)
0 Kokonaisindeksi, 01 Asuinrakentaminen, 01.1 Asuinpientalo, 01.2 Asuinkerrostalo, 02 Muu talonrakentaminen, 02.1 Toimitila, 02.2 Tuotantorakennus
Tiedot
(3 arvoa)
Pisteluku, Kuukausimuutos, %, Vuosimuutos, %
Rakennuskustannusindeksi talotyypeittäin 2010=100 muuttujina Periodi, Indeksi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Periodi
(100 arvoa)
2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, 2010M05, 2010M06, 2010M07, 2010M08, 2010M09, 2010M10, 2010M11, 2010M12, 2011M01, 2011M02, 2011M03, 2011M04, 2011M05, 2011M06, 2011M07, 2011M08, 2011M0...
Indeksi
(5 arvoa)
0 Kokonaisindeksi, 01 Asuinpientalo, 02 Asuinkerrostalo, 03 Toimitila, 04 Tuotantorakennus
Tiedot
(3 arvoa)
Pisteluku, Kuukausimuutos, %, Vuosimuutos, %
Rakennuskustannusindeksi talotyypeittäin 2005=100 muuttujina Periodi, Indeksi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Periodi
(160 arvoa)
2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, 2005M05, 2005M06, 2005M07, 2005M08, 2005M09, 2005M10, 2005M11, 2005M12, 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, 2006M05, 2006M06, 2006M07, 2006M08, 2006M0...
Indeksi
(5 arvoa)
0 Kokonaisindeksi, 01 Asuinpientalo, 02 Asuinkerrostalo, 03 Toimisto- ja liikerakennus, 04 Teollisuus- ja varastorakennus
Tiedot
(3 arvoa)
Pisteluku, Kuukausimuutos, %, Vuosimuutos, %
Rakennuskustannusindeksi talotyypeittäin 2000=100 muuttujina Periodi, Indeksi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Periodi
(220 arvoa)
2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, 2000M05, 2000M06, 2000M07, 2000M08, 2000M09, 2000M10, 2000M11, 2000M12, 2001M01, 2001M02, 2001M03, 2001M04, 2001M05, 2001M06, 2001M07, 2001M08, 2001M0...
Indeksi
(5 arvoa)
0 Kokonaisindeksi, 01 Rivitalo, 02 Asuinkerrostalo, 03 Toimisto- ja liikerakennus, 04 Teollisuus- ja varastorakennus
Tiedot
(3 arvoa)
Pisteluku, Kuukausimuutos, %, Vuosimuutos, %
Rakennuskustannusindeksi talotyypeittäin 1995=100 muuttujina Periodi, Indeksi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Periodi
(280 arvoa)
1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, 1995M05, 1995M06, 1995M07, 1995M08, 1995M09, 1995M10, 1995M11, 1995M12, 1996M01, 1996M02, 1996M03, 1996M04, 1996M05, 1996M06, 1996M07, 1996M08, 1996M0...
Indeksi
(4 arvoa)
0 Kokonaisindeksi, 01 Asuinkerrostalo, 02 Toimisto- ja liikerakennus, 03 Teollisuus- ja varastorakennus
Tiedot
(3 arvoa)
Pisteluku, Kuukausimuutos, %, Vuosimuutos, %
Rakennuskustannusindeksi talotyypeittäin 1990=100 muuttujina Periodi, Indeksi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Periodi
(340 arvoa)
1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, 1990M05, 1990M06, 1990M07, 1990M08, 1990M09, 1990M10, 1990M11, 1990M12, 1991M01, 1991M02, 1991M03, 1991M04, 1991M05, 1991M06, 1991M07, 1991M08, 1991M0...
Indeksi
(4 arvoa)
0 Kokonaisindeksi, 01 Asuinkerrostalo, 02 Toimisto- ja liikerakennus, 03 Teollisuus- ja varastorakennus
Tiedot
(3 arvoa)
Pisteluku, Kuukausimuutos, %, Vuosimuutos, %
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi rakennustyypeittäin (2015=100) muuttujina Vuosi, Rakennustyyppi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(3 arvoa)
2015, 2016, 2017
Rakennustyyppi
(8 arvoa)
Kokonaisindeksi, Asuinkerrostalo, Toimistorakennus, Myymälärakennus, Teollisuusrakennus, Koulurakennus, Terveyskeskus, Päiväkoti
Tiedot
(2 arvoa)
KYKI 2015=100, Vuosimuutos, %
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuluerittäin (2015=100) muuttujina Vuosi, Kuluerä ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(3 arvoa)
2015, 2016, 2017
Kuluerä
(11 arvoa)
Kokonaisindeksi, Hallinto, Käyttö ja huolto, Ulkoalueiden hoito, Siivous, Lämmitys, Vesi ja jätevesi, Sähkö (kiinteistö), Jätehuolto, Vahinkovakuutukset, Korjaukset
Tiedot
(2 arvoa)
KYKI 2015=100, Vuosimuutos, %
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksit, kokonaisindeksi muuttujina Vuosi, Kokonaisindeksi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(18 arvoa)
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Kokonaisindeksi
(4 arvoa)
Kokonaisindeksi 2015=100, Kokonaisindeksi 2010=100, Kokonaisindeksi 2005=100, Kokonaisindeksi 2000=100
Tiedot
(1 arvo)
Pisteluku
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi rakennustyypeittäin (2010=100) muuttujina Vuosi, Rakennustyyppi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(8 arvoa)
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Rakennustyyppi
(7 arvoa)
Kokonaisindeksi, Asuinkerrostalo, Toimistorakennus, Myymälärakennus, Teollisuusrakennus, Koulurakennus, Terveyskeskus
Tiedot
(2 arvoa)
KYKI 2010=100, Vuosimuutos, %
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi rakennustyypeittäin (2005=100) muuttujina Vuosi, Rakennustyyppi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(13 arvoa)
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Rakennustyyppi
(7 arvoa)
Kokonaisindeksi, Asuinkerrostalo, Toimistorakennus, Myymälärakennus, Koulurakennus, Terveyskeskus, Teollisuushalli
Tiedot
(2 arvoa)
KYKI 2005=100, Vuosimuutos, %
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi rakennustyypeittäin (2000=100) muuttujina Vuosi, Rakennustyyppi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(18 arvoa)
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Rakennustyyppi
(7 arvoa)
Kokonaisindeksi, Asuinkerrostalo, Toimistorakennus, Myymälärakennus, Koulurakennus, Terveyskeskus, Teollisuushalli
Tiedot
(2 arvoa)
KYKI 2000=100, Vuosimuutos, %
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi, erikoisindeksit muuttujina Vuosi, Erikoisindeksi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosi
(13 arvoa)
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Erikoisindeksi
(16 arvoa)
KYKI kiinteistöverolla ja tontin vuokralla laajenettu erikoisindeksi 2015=100, KYKI ilman energiakustannuksia 2015=100, KYKI ilman käyttöaineita 2015=100, KYKI kiinteistöverolla ja tont...
Tiedot
(2 arvoa)
Pisteluku, Vuosimuutos, %
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi rakennustyypeittäin (2010=100) muuttujina Vuosineljännes, Rakennustyyppi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosineljännes
(33 arvoa)
2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, 2011Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q4, 2012Q1, 2012Q2, 2012Q3, 2012Q4, 2013Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q4, 2014Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q4, 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 20...
Rakennustyyppi
(7 arvoa)
Kokonaisindeksi, Asuinkerrostalo, Toimistorakennus, Myymälärakennus, Teollisuusrakennus, Koulurakennus, Terveyskeskus
Tiedot
(3 arvoa)
KYKI 2010=100, Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksit, kokonaisindeksi muuttujina Vuosineljännes, Kokonaisindeksi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosineljännes
(73 arvoa)
2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, 2001Q1, 2001Q2, 2001Q3, 2001Q4, 2002Q1, 2002Q2, 2002Q3, 2002Q4, 2003Q1, 2003Q2, 2003Q3, 2003Q4, 2004Q1, 2004Q2, 2004Q3, 2004Q4, 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 20...
Kokonaisindeksi
(4 arvoa)
Kokonaisindeksi 2015=100, Kokonaisindeksi 2010=100, Kokonaisindeksi 2005=100, Kokonaisindeksi 2000=100
Tiedot
(1 arvo)
Pisteluku
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi rakennustyypeittäin (2015=100) muuttujina Vuosineljännes, Rakennustyyppi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosineljännes
(13 arvoa)
2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, 2016Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q4, 2017Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017Q4, 2018Q1
Rakennustyyppi
(8 arvoa)
Kokonaisindeksi, Asuinkerrostalo, Toimistorakennus, Myymälärakennus, Teollisuusrakennus, Koulurakennus, Terveyskeskus, Päiväkoti
Tiedot
(3 arvoa)
KYKI 2015=100, Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi rakennustyypeittäin (2005=100) muuttujina Vuosineljännes, Rakennustyyppi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosineljännes
(53 arvoa)
2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 20...
Rakennustyyppi
(7 arvoa)
Kokonaisindeksi, Asuinkerrostalo, Toimistorakennus, Myymälärakennus, Koulurakennus, Terveyskeskus, Teollisuushalli
Tiedot
(3 arvoa)
KYKI 2005=100, Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi rakennustyypeittäin (2000=100) muuttujina Vuosineljännes, Rakennustyyppi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosineljännes
(73 arvoa)
2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, 2001Q1, 2001Q2, 2001Q3, 2001Q4, 2002Q1, 2002Q2, 2002Q3, 2002Q4, 2003Q1, 2003Q2, 2003Q3, 2003Q4, 2004Q1, 2004Q2, 2004Q3, 2004Q4, 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 20...
Rakennustyyppi
(7 arvoa)
Kokonaisindeksi, Asuinkerrostalo, Toimistorakennus, Myymälärakennus, Koulurakennus, Terveyskeskus, Teollisuushalli
Tiedot
(3 arvoa)
KYKI 2000=100, Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuluerittäin (2015=100) muuttujina Vuosineljännes, Kuluerä ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosineljännes
(13 arvoa)
2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, 2016Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q4, 2017Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017Q4, 2018Q1
Kuluerä
(11 arvoa)
Kokonaisindeksi, Hallinto, Käyttö ja huolto, Ulkoalueiden hoito, Siivous, Lämmitys, Vesi ja jätevesi, Sähkö (kiinteistö), Jätehuolto, Vahinkovakuutukset, Korjaukset
Tiedot
(3 arvoa)
KYKI 2015=100, Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi, erikoisindeksit muuttujina Vuosineljännes, Erikoisindeksi ja Tiedot
Muuttuja Muuttujan arvot
Vuosineljännes
(53 arvoa)
2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, 2007Q1, 2007Q2, 2007Q3, 2007Q4, 2008Q1, 2008Q2, 2008Q3, 2008Q4, 2009Q1, 2009Q2, 2009Q3, 2009Q4, 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 20...
Erikoisindeksi
(16 arvoa)
KYKI kiinteistöverolla ja tontin vuokralla laajenettu erikoisindeksi 2015=100, KYKI ilman energiakustannuksia 2015=100, KYKI ilman käyttöaineita 2015=100, KYKI kiinteistöverolla ja tont...
Tiedot
(3 arvoa)
Pisteluku, Neljännesvuosimuutos, %, Vuosimuutos, %
 

Rakennuskustannusindeksi

Rakennuskustannukset
Rakennuskustannuksilla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka tarvitaan tietyn ominaisuuksiltaan määritellyn rakennuksen tai rakennustyön tekemiseksi, kun nämä kustannukset on määritelty panoshintojen mukaan. Rakennuskustannusindeksi mittaa tällä tavoin määritellyn rakennustyökokonaisuuden kustannuskehitystä ajassa. Rakennustyön hinnalla tarkoitetaan sitä rahamäärää, jolla joku on valmis suorittamaan kyseisen työn. Tämä hinta määräytyy panoshintojen ohella vallitsevan markkinatilanteen mukaan.
Ammattimainen rakentaminen
Ammattimaisella rakentamisella tarkoitetaan liiketaloudellista rakentamista, maksua vastaan tapahtuvaa rakentamista, vrt. omatoiminen rakentaminen.
Omatoiminen rakentaminen
Omatoimisella rakentamisella tarkoitetaan kotitalouksien itse toteuttamia rakennushankkeita, joita ovat mm. omakotitalojen, kesämökkien, maatalousrakennusten ja muiden talousrakennusten uudis- ja korjausrakentaminen ilman maksettua työvoimaa. Vrt. ammattimainen rakentaminen.
Luovutushintakerroin
Luovutushintakertoimet lasketaan rakennuskustannusindeksin muutosten perusteella. Niitä käytetään laskettaessa vuokratalon tai kiinteistöosakeyhtiö- tai asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon osakkeiden luovutuskorvausta tai pitkäaikaisella perusparannuslainalla lainoitetun vuokratalon enimmäishintaa.
Luovutushintakertoimen laskenta perustuu aina kulloinkin laskettavaan rakennuskustannusindeksiin. Eri perusvuosien rakennuskustannusindekseillä on omat tuotevalikoimansa ja painorakenteensa. Näin on varmistettu, että indeksi mittaa oikein kulloinkin vallitsevaa rakentamisen kustannusrakennetta.
Panosnimikkeistö
Rakennuskustannusindeksien pääluokituksena on (panosnimikkeistö), joka on Tilastokeskuksen oma luokitus. Nimikkeistön ylimmällä tasolla panosnimikkeet voidaan lajitella kolmeen päälajiin (kustannuslajiin): työhön, tarvikkeisiin ja palveluihin.
Työpanos
Työpanos kuvaa rakentamisen työkustannusten kehitystä suhteessa perusvuoden tasoon. Niiden seuranta perustuu rakennusalan säännöllisen työajan keskituntiansioihin ja työehtosopimusten mukaisiin välillisiin työvoimakustannuksiin sekä ansion kehitysarvioihin.
Tarvikepanos
Tarvikepanos kuvaa rakennusalalla käytettyjen tarvikkeiden ja aineiden hintakehitystä suhteessa perusvuoden hintatasoon. Niiden seuranta perustuu rakennustarvikkeiden valmistajille, tukkukaupoille ja vähittäismyyjille kohdistettavaan kuukausittaiseen kyselyyn.
Muut panokset
Muut panokset sisältävät palvelujen hintatietoja, jotka eivät suoraan liity talonrakentamiseen. Osa niistä liittyy rakennuttamiseen ja osa työmaan yhteiskustannuksiin. Kustannukset kuljetuksista, konetöistä ja hissiasennuksista kerätään seuraamalla alihankintahintoja.
Talotyyppi
Rakennuskustannusindeksissä 2015=100 talonrakennustuotanto on jaettu neljään talotyyppiin: asuinpientalo, asuinkerrostalo, toimitila sekä tuotantorakennus. Rakennuskustannusindeksin kokonaispisteluku lasketaan näiden talotyyppien kustannusjakaumien painotettuna keskiarvona.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi

Kiinteistön ylläpitokustannukset
Kiinteistön ylläpitokustannukset muodostuvat hoito- ja kunnossapitokustannuksista.
Kiinteistön hoitokustannukset
Toimenpiteet, joilla ylläpidetään kiinteistössä sen toiminnan vaatimia olosuhteita toimintojen valvonnan ja ohjauksen sekä huollon avulla.
Kunnossapito
Säännölliset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on korjaamalla ja uusimalla säilyttää rakennus laitteineen ja varusteineen korkeintaan alkuperäistä vastaavassa kunnossa.
Kuluerät
 • Hallinto – suoraan kiinteistölle kohdistuvat hallinnon kulut, tekninen ja hallinnollinen isännöinti sekä yleis- ja toimistokulut
 • Käyttö ja huolto – kiinteistön huolto, laitteiden sekä järjestelmien toimintakunnon säilyttäminen, turvallisuus ja kulutusseuranta
 • Ulkoalueiden hoito – ulkoalueiden puhtaanapito, kesä- ja talvikauden työt
 • Siivous – kiinteistön sisäpuolisesta siivouksesta, ikkunoiden pesusta ja vaihtomatoista (omistajalle) aiheutuneet kulut
 • Lämmitys – lämmittämiseen tarvittavasta lämpöenergiasta aiheutuneet kulut
 • Vesi ja jätevesi – perusmaksut, käyttövesimaksut, jätevesimaksut
 • Sähkö – kiinteistösähkö, jäähdytys (erä ei sisällä käyttäjän toimintaan vaadittavaa sähköä)
 • Jätehuolto – jätehuoltoliikkeen veloittamat jätteen kuljetus- ja käsittelymaksut, jäteastioiden vuokrat, ympäristönhuolto
 • Vahinkovakuutukset – kiinteistön vakuutusmaksuista aiheutuneet kulut (ei sisällä liiketoiminnan vakuutuksia)
 • Korjaukset – suunnitelmalliset ja suunnittelemattomat kulut rakennus- ja talotekniikan säilyttämisestä alkuperäisellä tasolla
Talotyyppi
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä 2015=100 talotyyppeinä on asuinkerrostalo, toimistorakennus, myymälärakennus, teollisuusrakennus, koulurakennus, terveyskeskus ja päiväkoti. Vanhempien perusvuosien indekseissä ei ole päiväkotia talotyyppiluokituksessa. Omakotitalo lasketaan erillisenä kokonaisindeksiin kuulumattomana indeksinä.