Käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltamisala

Tilastokeskus vastaa siitä, että tilastopalvelun toteutus tapahtuu sillä tavoin ja niillä ehdoilla kuin hyväksytyssä sopimuksessa on mainittu. Jollei niissä ole toisin sovittu, koskevat tilastopalvelua seuraavat yleiset käyttöehdot.

2. Veloitukset

Tilastokeskus veloittaa suorittamistaan tehtävistä Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (873/2017) mukaisesti. Laskut erääntyvät 14 päivän kuluessa siitä, kun laskut on toimitettu toimeksiantajalle. Postitse lähetetty lasku katsotaan toimitetuksi vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun lasku on annettu postin kuljetettavaksi. Yliajalta peritään korkolain mukainen viivästyskorko. Viivästyskoron sijasta peritään 5 euron suuruinen viivästysmaksu, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

3. Käyttöoikeus

Sopimus on jatkuva. Sopimuskauden pituus on yksi vuosi alkaen sopimuksen allekirjoituspäivämäärästä. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti viimeistään kuukautta ennen uuden sopimuskauden alkua.Sopimuksessa noudatetaan tilastopalvelun käyttöehtoja, jotka asiakas hyväksyy allekirjoittamalla tämän sopimuksen.

4. Käyttäjää koskevat erityisehdot

Tilastopalvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Tilastokeskukselle. Tilastokeskus luovuttaa asiakkaalle oikeuden käyttää tilastopalvelua sopimuksen voimassaoloaikana.Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta tilastopalvelun tai sen osien ammattimaiseen edelleen luovuttamiseen tai jälleenmyyntiin tai palvelun olennaiseen hyödyntämiseen tällaisessa toiminnassa eikä jakeluun sähköisessä muodossa. Käyttäjän viitatessa palvelun tietoihin on lähteenä mainittava Tilastokeskus, Maaseutuindikaattorit.

5. Tilastokeskusta koskevat erityisehdot

Tilastokeskus ylläpitää tilastopalvelua ja tuottaa palvelun sisällön. Tilastokeskus vastaa siitä, että tilastopalvelun tiedot ovat alkuperäisten tietolähteiden mukaisia. Tilastokeskuksella on oikeus tilapäisesti keskeyttää tilastopalvelu, jos se on välttämätöntä palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi.Tilastokeskus ei vastaa kolmannen osapuolen tietojärjestelmä-tai tietoliikennevirheiden ja -häiriöiden, teknisten vikojen sekä haitallisten ohjelmistojen aiheuttamista vahingoista. Tilastokeskus ei vastaa päivitysten viivästymisestä siltä osin kun se on seurausta kolmansilta osapuolilta saatavien tilastoaineistojen toimitusten viivästymisistä. Tilastokeskus ei vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista virheistä tai myöhästymisistä tai välillisistä vahingoista. Tilastokeskuksen korvausvastuu ulottuu enintään tilastopalvelun sopimuksen mukaiseen käyttöoikeusmaksuun.

6. Sopimuksen purkaminen

Jos jompikumpi osapuoli on rikkonut sopimusta eikä ole korjannut toimintaansa 30 päivän kuluessa siitä, kun toinen osapuoli on tästä kirjallisesti huomauttanut, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus. Purkaminen tehdään kirjallisesti. Jos sopimusrikkomus on kokonaisuuden kannalta merkittävä, toisella osapuolella on oikeus purkaa sopimus heti. Sopimuksen purkautuessa on Tilastokeskuksella oikeus saada täysi korvaus kaikista suorittamistaan, sopimuksen piiriin kuuluneista palveluista.

7. Käyttöoikeuden voimassaolo

Sopimus tulee voimaan, kun asiakas on allekirjoittanut sopimuslomakkeen. Sopimus tai sen muutos on voimassa, kunnes sopimuksen määrittelemät tehtävät ovat suoritettu. Käyttöoikeus on voimassa sopimuksessa sovitun ajan.

8. Erimielisyydet

Mikäli tästä sopimuksesta aiheutuvia erimielisyyksiä ei voida sopia neuvotteluin, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.