Anvisningar för forskare

En forskare som använder forskningsmaterial ska sköta dataskyddet av materialet. Innan undersökningen inleds finns det skäl att bekanta sig med forskarens skyldigheter. Bekanta dig omsorgsfullt med forskartjänsternas regler och anvisningar.

Vilka uppgifter kan Statistikcentralen ge?

Med stöd av 13 § i statistiklagen (280/2004) kan Statistikcentralen överlåta eller ge nyttjanderätt till sekretessbelagda uppgifter som samlats in för statistiska ändamål, från vilka möjligheten till direkt identifiering av statistikenheten (t.ex. person, företag) har eliminerats. 

Med stöd av 19 § i statistiklagen (280/2004) kan uppgifter om ålder, kön, utbildning, yrke och socioekonomisk ställning lämnas ut också jämte identifieringsuppgifter. Statistikcentralen kan överlåta uppgifter om dödsorsaker jämte identifieringar med stöd av offentlighetslagen (621/1999). 

Ombesörjande av dataskyddet för forskningsmaterial 

Såväl Statistikcentralen som forskarna har till uppgift att sköta dataskyddet för forskningsmaterial.

Behandlingen av personuppgifter styrs av Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679) och den nationella dataskyddslagen (1050/2018) som kompletterar den. Därtill är ett användningstillstånd för ett forskningsprojekt förknippat med en sekretessplikt.

Statistikcentralen sköter dataskyddet av sitt material innan det överlåts för forskningsanvändning och datasäkerheten för distansanvändningsmiljön.

Forskaren ska sköta dataskyddet för materialet under tiden för forskningsanvändningen och vid publicering av forskningsutskrifter. När en forskare använder material som överlåtits för forskningsanvändning eller verkar i en distansanvändningsmiljö, ska han eller hon enligt sekretessplikterna se till att inte avslöja materialet eller överlåta det till en instans som inte har rätt att använda materialet. Enligt sekretessplikten ska en forskare också se till att forskningsresultaten inte omfattar uppgifter på enhetsnivå, det vill säga uppgifter om en enskild person eller ett enskilt företag, eller en möjlighet att sådan röjs. Forskaren ansvarar för genomförandet av dataskyddet för forskningsresultat som han eller hon publicerat.

Dataombudsmannens byrå har publicerat anvisningar om behandling av personuppgifter i vetenskaplig forskning: Vetenskaplig forskning och dataskydd.

Innehavare av användningsrättighet som personuppgiftsansvarig

När Statistikcentralen med stöd av 19 § i statistiklagen överlåter uppgifter eller dödsorsaksuppgifter, blir mottagaren av uppgifterna en personuppgiftsansvarig för personuppgifter. Därtill då sökanden ges åtkomsträttighet till personuppgifter som kan identifieras indirekt, innebär det de facto överlåtelse av personuppgifter. Innehavaren av användningsrättigheten blir följaktligen personuppgiftsansvarig vad gäller dessa uppgifter och denne ansvarar för fullgörandet av de plikterna rörande behandling av personuppgifter, vilka ställts i den allmänna och speciallagstiftningen.

Instruktioner för tjänst för tillståndsansökan

Instruktioner för tjänst för tillståndsansökan (pdf) ger dig anvisningar om hur du gör en ansökan till Statistikcentralens tjänst för tillståndsansökan.

Forskartjänsternas regler och anvisningar