Kansainväliset vertailukuviot

Palvelu poistuu käytöstä syyskuussa 2022.

Kansainväliset vertailukuviot pohjautuvat Eurostatin avaintaulukoiden tietoihin. Tilastokuvioissa voi verrata Suomen tilannetta muun muassa muihin EU-maihin. Aikasarjakuvioissa voit vaihtaa vertailtavat maat oheisesta alasvetovalikosta. Koska eri maiden tilastotiedot päivittyvät eri aikaan, osassa kuvioita kaikkien maiden tiedot eivät välttämättä ole saatavilla tuoreimmalle ajankohdalle.

Kunkin kuvion tiedot ovat ladattavissa HTML- ja Excel-muodossa. Tarjolla on myös linkki vastaavaan tietokantataulukkoon, jonka tiedoista kuvio on muodostettu.

Kansainväliset vertailukuviot on ryhmitelty Suomen virallisen tilaston (SVT) aihealuejaon mukaisesti.

 

Asuminen

Ahtaasti asuvien osuus

Energia

Riippuvuus tuontienergiasta
Talouden energiaintensiteetti
Uudistuvien energialähteiden osuus sähköntuotannosta

Hinnat ja kustannukset

Inflaatio
Suhteelliset hintatasot

Julkinen talous

Julkinen alijäämä
Julkisyhteisöjen kiinteät investoinnit
Julkisyhteisöjen velka
Sosiaalimaksut

Kansantalous

Asukasta kohti suhteutetun BKT:n volyymin vuosimuutos
BKT henkeä kohti ostovoimapariteetin mukaan
BKT:n volyymin vuosimuutos

Kauppa

EU28-maiden osuus tuonnista
EU28-maiden osuus viennistä

Koulutus

Koulutukseen osallistuvien 25-64 -vuotiaiden osuus
Vähintään keskiasteen koulutuksen suorittaneet 25-64-vuotiaat

Liikenne ja matkailu

Henkilöautoja 1000 asukasta kohti

Maa- metsä- ja kalatalous

Luomuviljelyala

Palkat ja työvoimakustannukset

Keskimääräiset työvoimakustannukset tuntia kohti
Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero

Sosiaaliturva

Eläkemenot
Sosiaaliturvamenojen osuus BKT:sta
Sosiaaliturvamenot henkeä kohden

Tiede teknologia ja tietoyhteiskunta

Euroopan patenttivirastolle (EPO) jätetyt patenttihakemukset
Korkean ja keskikorkean teknologian toimialojen henkilöstön osuus
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstö
Tutkimus- ja kehittämistoimintamenot

Tulot ja kulutus

Gini-kerroin
Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä elävien osuus
Työssäkäyvien pienituloisuusaste

Työmarkkinat

55-64 -vuotiaiden työllisyysaste
Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste
Työllisyysaste
Työttömyysaste
Työttömät asuntokunnat

Väestö

65-vuotiaiden elinajanodote, miehet
65-vuotiaiden elinajanodote, naiset
65-vuotiaiden jäljellä olevat terveet elinvuodet, miehet
65-vuotiaiden jäljellä olevat terveet elinvuodet, naiset
Alle 15-vuotiaat
Elävän lapsen synnyttäneiden naisten keski-ikä
Imeväiskuolleisuus
Kokonaishedelmällisyysluku
Naisia 100 miestä kohti
Vastasyntyneen elinajanodote, miehet
Vastasyntyneen elinajanodote, naiset
Vastasyntyneen jäljellä olevat terveet elinvuodet, miehet
Vastasyntyneen jäljellä olevat terveet elinvuodet, naiset
Yleinen avioituvuusluku
Yleinen eronneisuusluku
Yleinen syntyvyysluku
Yli 64-vuotiaat

Ympäristö ja luonnonvarat

Yhdyskuntajätteen kierrätysaste

Yritykset

Yritysten syntyvyysaste