Raportointi

Inventaariolähetykset

 

Kasvihuonekaasuinventaarion vuosittainen raportointi koostuu kansallisesta inventaarioraportista (NIR) (pdf) sekä määrämuotoisista taulukoista (CRF-taulut (xls) ja SEF-tauluista (xls)).

Viimeisin inventaariolähetys (vuosien 1990-2019 päästötiedot)
NIR CRF-taulut SEF-taulut

NIR sisältää kuvaukset mm. päästökehityksestä vuodesta 1990 alkaen, laskennassa käytetyistä menetelmistä ja oletuksista, uudelleen laskennoista, laskennan epävarmuuksista sekä inventaarion laadunhallinnasta. Inventaarioraportissa kuvataan sekä Ilmastosopimuksen että Kioton pöytäkirjan mukainen laskenta.

CRF-tauluihin kootaan varsinaiset Ilmastosopimuksen mukaiset päästötiedot sektoreittain, lähteittäin ja kaasuittain sekä laskennassa käytettyjä taustatietoja. Lisäksi CRF-taulut pitävät sisällään tiedot Kioton pöytäkirjan artiklojen 3.3 ja 3.4 mukaisten toimien päästöistä ja poistumista. Pakollisia raportoitavia toimia ovat metsitys, uudelleen metsitys ja metsän hävitys. Suomi ei ole valinnut muiden vapaaehtoisten toimien (esim. maatalous- tai laidunmaan hoito) raportointia Kioton pöytäkirjan toiselle velvoite kaudelle (2013 - 2020). Raportoitavat tiedot ovat kahden vuoden takaisia päästötietoja. Inventaariotietoihin lisätään Energiaviraston tuottamat SEF-taulut. Taulukot sisältävät tietoja päästörekisterissä olevista päästö- ja päästövähennysyksiköistä ja niiden siirroista eri maiden rekisterien välillä.

Kansallinen inventaarioraportti sekä taulukot toimitetaan vuosittain EU:lle ja YK:n Ilmastosopimukselle seuraavasti:
- 15.1. EU:lle (alustavat tiedot),
- 15.3. EU:lle,
- 15.4. YK:n Ilmastosopimukselle ja Kioton pöytäkirjalle.

Lisäksi EU:lle raportoidaan vuosittain inventaarioon liittyvät EU:n kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän mukaiset ilmastopolitiikan seurantaindikaattorit.

Viimeisin inventaarion indikaattoriraportti

Ilmastopolitiikan seurantaindikaattorit

Inventaarion tulokset julkaistaan suomenkielellä säännöllisesti tilastojulkistuksessa.   

Suomenkielinen raportti

Inventaarion tuloksista julkaistaan lisäksi vuosittain myös suomenkielinen yhteenvetoraportti kevään julkistuksen yhteydessä. Raportti sisältää Suomen kasvihuonekaasupäästötietojen lisäksi muun muassa katsauksen muiden maiden päästötietoihin.

Maaraportti

Noin neljän vuoden välein tuotetaan ns. maaraportti (national communication), joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot mm. kansallisista olosuhteista, ilmastostrategiasta sekä politiikkatoimista päästöjen vähentämiseksi.

Kaksivuotisraportti

Kaksivuotisraportissa (Biennial Report) ilmastosopimuksen osapuolet raportoivat ilmastopolitiikan edistymisestä.