Polttoaineluokitus / Bränsleklassificering / Fuel classification

 

Tilastokeskuksen polttoaineluokitusta käytetään mm:

- kasvihuonekaasujen inventaarion laadinnassa,
- energiakyselyissä,
- päästökauppaan liittyvässä päästöjen tarkkailussa,
- uusiutuvilla energialähteillä tuotetun, tuotantotukeen oikeuttavan sähkön seurannassa

- ympäristönsuojelun valvonnan asiointijärjestelmässä (YLVA)

 

 

Voimassa oleva luokitus / Gällande klassificering / Valid classification
Polttoaineluokitus 2021 / Bränsleklassificering 2021 / Fuel classification 2021 (XLS)
(sisältää polttoaineiden oletuslämpöarvot ja päästökertoimet / inkluderar effektiva värmevärden och utläppskoefficienter av bränslen / includes default calorific values and emission coefficients of fuels)
Polttoainenimikkeiden ja muiden energialähteiden määritelmät 2021 (PDF) Definitioner på bränslebeteckningar och andra energikällor 2020 (PDF) Definitions for classification of fuels and energy sources 2020 (PDF)
Muutoksia Tilastokeskuksen polttoaineluokituksessa 1.1.2020 alkaen (PDF)    

 Edelliset luokitukset

 

 

 

Yhteystiedot / Kontaktinformation / Contact information:

 

Polttoaineluokitus / Bränsleklassificering / Fuel classification

email: energia@tilastokeskus.fi
Kari Grönfors, +358 29 551 2728
Leena Timonen, +358 29 551 2518

'Sähkön ja lämmön tuotanto' sekä 'Teollisuuden energiakäyttö' -tilastokyselyt
'El- och värmeproduktion' samt 'Industrins energianvändning' -enkäten /
Data collections on 'Production of electricity and heat' and 'Energy use in manufacturing'

email: energia@tilastokeskus.fi
Minna Niininen, +358 29 551 3549
Anssi Vuorio, +358 29 551 2465

Päästölupahakemukset (Energiavirasto) /
Utsläppsansökningar (Energimyndiheten) /
Applications for emission permits (Energy Authority)

email: paastolupa@energiavirasto.fi
Tero Liikkanen, +358 29 5050 073

Sähkön tuotantotuki (Energiavirasto) /
Stöd till produktion av el (Energimyndiheten) /
Production Subsidies for Electricity (Energ Authority)

 email: tuotantotuki@energiavirasto.fi
 Olli Mäki +358 29 5050 094 (metsähakkeen tuotantotuki)