Inventaarion laadunhallinta

Laadunhallinnan avulla varmistetaan, että Suomen kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmän tuottamat inventaariot sekä niiden raportoinnit ovat korkealaatuisia ja täyttävät kasvihuonekaasujen seurannalle asetetut läpinäkyvyyden, johdonmukaisuuden, vertailtavuuden, kattavuuden, tarkkuuden ja oikea-aikaisuuden vaatimukset. Laadunhallintajärjestelmän periaatteet ja elementit ovat yhtenevät sekä kasvihuonekaasujen seurantaa koskevien kansainvälisten sopimusten ja ohjeistojen että standardin ISO 9001:2000 kanssa.

YK:n ilmastosopimuksen sihteeristön koordinoimat sekä EU:n tarkastajaryhmät tarkastavat inventaariotiedot ja -raportoinnit, säännöllisesti ja arvioivat inventaarion laatikriteerien täyttymistä. Tarkastukset voivat olla joko inventaarioaineiston kirjallisia tutkintoja (centralized review, desk review) vuosittaisen aikataulun mukaan tai paikan päällä tapahtuvia asiantuntijavierailuja (in-country review).

Kuva: Vuosittainen inventaarioprosessi

Inventaarion korkea laatu ja jatkuva parantaminen taataan tuottamalla vuosittainen inventaario järjestelmällisesti neljän päätyövaiheen - inventaariotoimien suunnittelun, laatimisen, arvioinnin ja parantamisvaiheen - kautta. Inventaarioprosessin eri vaiheissa tuotetaan selkeä dokumenttien kokonaisuus, johon inventaarion läpinäkyvyys perustuu. Dokumentaatio mahdollistaa inventaarion ulkopuolisen arvioinnin sekä tarvittaessa inventaarion toistamisen. Edellisvuoden kokemusten analysointi, tutkintapalautteen huomioiminen ja niiden pohjalta uuden inventaariokierroksen suunnittelu luovat perustan yhä parempien inventaarioiden tuottamiselle.