Julkaistu: 12.12.2014

A BCDEFG H IJ K L M N OP R S T UVWYZÖ

 

A

 

Aalto, Anna-Mari:
Psyykkinen oireilu työikäisessä väestössä vuosina 1987 ja 1996 (2/1999)
Aalto, Kristiina:
Koululaisten vanhempien kiireet (4/2013)
Vaatehuolto vie aikaa (4/2002)
Aalto-Setälä, Ville:
Maiden välisten hintaerojen syyt – Kuinka paljon hinnat voivat lähentyä? (3/2004)
Miksi kuluttajat kokevat euron nostaneen hintoja? (3/2003)
Aaltonen, Mikko:
Tieto syrjäytymisen ja rikollisuuden yhteydestä täsmentyy (4/2010)
Ahlqvist, Kirsti:
Palvelut ovat merkittävä osa kotitalouksien kulutusta (4/2014)
Rakenteet ja arki (2/2014)
Asuminen monipaikkaistuu – pysyvätkö politiikka ja tilastointi perässä? (2/2013)
Kansainvälinen indikaattoritieto ei korvaa paikallisia olosuhteita kuvaavaa tietoa (4/2012)
Sisäinen yrittäjyys kilpailuyhteiskunnan kansalaistaitona (4/2011)
Demokratia, kansalaisuus ja tiedon tuotanto (3/2011)
EU, tilastot ja köyhyyspolitiikka (3/2011)
Kulttuuristen arvojen maailmankartta (3/2011)
Suomalaisten terveydenhoitomenot ovat kaksinkertaistuneetrunsaassa 20 vuodessa (2/2011)
Miten hallita ilman valtiollisia instituutioita? (3/2010)
Elinolotilastot perustuvat haastattelu- ja rekisteriaineistoihin (3/2010)
Kahvi pitää pintansa (3/2010)
Laatuajattelun tie teollisuudesta tilastoihin (1/2010)
Elinolotiedon kysyntä lisääntyy mutta väheneekö tarjonta? (1/2010)
Kulutustietoja tarvitaan talouskriisin seurausten selvittämiseen (4/2009)
Välttämättömän ja vapaavalintaisen kulutuksen raja on hämärtymässä (4/2009)
Mökkeily ja ympäristönkäytön ristiriidat (4/2008)
Montako jääkaappia teillä on? Esimerkki kulutuksen käsitteellistämisen ja tilastoinnin muutoksesta (2/2008)
Asumisen ekotehokkuutta etsimässä (2/2006)
Suomalainen kulutustutkimus 90 vuotta (Spesiaali 1998)
Kuluttaja eettisten pohdintojen parissa (Spesiaali 1998)
Velallisen elämästä (3/1992)
Työntekijän koti, toimihenkilön asunto. Asunnon hankinnan sosioekonomiset erot (2/1992)
Elintasoa velaksi (3/1990)
Baby-boomista suprapommiksi: suuret ikäluokatko syyllisiä kulutusjuhliin? (1/1990)
Aho, Simo:
Epävirallisen työn kuviteltu vapaus (4/1991)
Ahokas, Teemu-Ville:
Suomen malli (4/2006)
Ahola, Anja:
Käsitteiden kehittäminen kuuluu hyvinvoinnin mittaamiseen (3/2011)
Tilastollisen luotauksen metodioppia (1/2011)
Monta menetelmää, monenlaisia vastauksia (2/2009)
Lomaketestaus parantaa kansainvälisten tutkimusten vertailtavuutta (4/2007)
Lomaketestaus EU-tilastojen tärkeäksi harmonisoinnin keinoksi (4/2006)
Koettu terveys on myös inhimillistä pääomaa (4/2005)
Postikysely ja puhelinhaastattelu työolobarometriin vastaamisessa (4/2004)
Indikaattorit syntyvät tiedonkeruuprosessin kehyksessä (1/2004)
Massahaastattelumenetelmien erot väestön hyvinvoinnin kuvaamisessa (2/2003)
Surveykysymysten tarkoitus ja haastattelutavan valinta (4/2000)
Surveykysymysten tarkoitus ja vastausten tulkittavuus (1/2000)
Psyykkinen oireilu lama-Suomessa (4/1995)
Mistä me puhumme kun puhumme vastaamisesta? (3/1992)
Puhtia surveyn suunnitteluun (4/1990)
Ahonen, Hilkka:
Sosiaaliryhmien väliset erot elinajanodotteessa kasvoivat 1990-luvun loppuvuosina (2/2003)
Ahonen, Kati:
Eläkeläiset ja työssäkäyvät kuluttajina (4/2009)
Ahonen, Sanna:
Kansalaisen arkiset ympäristöteot (4/2008)
Mitä on suojeltu kun on suojeltu luontoa? (2/2001)
Ahonen, Sirkka:
Demokratia nuorten odotuksissa Suomessa ja muualla Euroopassa (4/1997)
Ahvonen, Anssi:
Kalaväittämät puntarissa – havaintoja surveymittaamisen herkästä ja moninaisesta luonteesta (4/2000)
Airio, Ilpo:
Köyhyys periytyy yhtä paljon naisille ja miehille (2/2010)
Toimeentulotuki ja kotitaloustyyppi (2/2004)
Aittomäki, Akseli:
Tuloerojen kasvaessa myös terveyden eriarvoisuus on jyrkentynyt (3/2014)
Alanen, Aku:
Venäjän kielen asemasta Suomessa on syytä keskustella (4/2007)
Tanskan malli ja innovaatiotutkimus (3/2004)
Johan Galtung: Juhana Maaton (2/2004)
Florida, Richard (2002): Menestyjien Amerikka (1/2004)
Brutot etelässä, netot pohjoisessa (1/1996)
Alanne, Kaisa:
Kolumni: Viittomakielellä, kiitos! (2/2008)
Alastalo, Marja:
Maistraatin tiskillä – ulkomaalaisten rekisteröinti ja tilastointikäytännöt Suomessa (2/2014)
Miten käsitteellistää rekisteriperusteista tilastointitapaa? (2/2010)
Laatuajattelun tie teollisuudesta tilastoihin (1/2010)
Rekisteriperusteinen tilastointitapa – kyseenalaistamaton käytäntö (4/2009)
Tilastotuotannon globalisoituminen (4/2007)
Tilastotiedon teoriaa ja empiriaa (2/2007)
Politisoitunut brittikeskustelu: tilastot tarjoavat vallanpitäjien näkökulman yhteiskuntaan (1/2007)
Lomaketutkimus suomalaisessa sosiologiassa (2/2005)
Kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja työssäkäyville. Analyysi lomakkeiden esioletuksista (3/2002)
Alasuutari, Pertti:
Mökki ja maaseudulle suuntautuva muuttoliike (2/2012)
Hyvinvointivaltion kolme vaihetta (3/1995)
Alitolppa-Niitamo, Anne:
Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointitutkimus (3/2011)
Lapset ja lapsuus maahanmuuttotutkimuksessa (1/2014)
Allen, Tuovi:
Koulutettuja naisia kotiuttamallako kasvu? (4/1992)
Andersin, Sirpa:
Maaseutu, naiset ja hoivayrittäjyys (2/1995)
Andersson, Harri:
Sosiaalinen kaupunki. Kaupunkisuunnittelun "unohtunut" utopia (1/1998)
Andersson, Sirpa:
Ikäihmiset kotona – yhdessä ja erikseen (2/2013)
Antikainen, Ari:
Suomi kuuluu aikuiskoulutuksen edelläkävijöihin (3/2008)
Kolumni: Aikuiskoulutuksen portinvartijat (3/2008)
Antikainen, Harri:
Paikkatietoanalyysin avulla voidaan selvittää historiallisia väestömuutoksia (2/2009)
Antila, Juha:
Työelämätiedon mosaiikki (4/2007)
Työaikaparadigma muutoksessa (2/2004)
Antonius, Anton:
Kotitalouksien vuoden 2008 kulutusmenot laskettiin epäsuoraa menetelmää käyttäen (4/2009)
Ruokaostoksia tehdään useassa kaupassa (4/2008)
Anttalainen, Marja-Liisa:
Naisten palkat – miesten palkat. Prosenteillako ostovoimaa? (4/1990)
Anttila, Anu-Hanna:
Tilastoaineistojen käyttöä on mahdollista laajentaa ja monipuolistaa (3/2010)
Anttila, Ulla:
Yksityisauto vai joukkoliikenne (1/1991)
Arajärvi, Pentti:
Kommenttipuheenvuoro Sosiaalinen pääoma Suomessa -julkaisun esittelytilaisuudessa, sosiaalitilastoseminaari 30.3.2006. (Verkko-Hyka 2/2006)
Aro, Mikko:
Koulutusekspansiosta koulutusinflaatioon (3/2014)
Aromaa, Arpo:
Terveys 2000, terveystutkimusten edelläkävijä (2/2003)
Väestön terveys on lähitulevaisuudessa nykyistä parempi – uhkista huolimatta (4/1995)
Aro, Riikka:
Kun mikään ei riitä – vai riittäisikö jo? (1/2011)
Aromaa, Kauko:
Turvautuvatko jotkut poliisiin herkemmin kuin toiset? (3/1998)
Varkaudet ja vahingonteot kasvussa (4/1994)
Yhdentyykö rikollisuuskin? (4/1994)
Yritykset rikosten kohteina (4/1994)
Omaisuusrikosten määrä ja hyvinvointi (3/1992)
Aronen, Kauko:
Kansallinen hyvinvointi ja aluepolitiikka (1/1996)
Hyvinvointipalveluiden alueelliset kilpailuympäristöt (1/1993)
Aulin-Ahmavaara, Pirkko:
Kansakunnan tuottavuus (2/1993)
Autio, Minna:
Kuluttamisen kiroja (4/2000)
Roskaruuan tiukka tuotantokuri (2/2000)
Autonen-Vaaraniemi, Leena:
Lasten monipaikkainen asuminen sosiaalisena ilmiönä ja hyvinvoinnin kysymyksenä (1/2014)


Päivitetty 12.12.2014