Ekonomiuppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat

Uppgifter om ekonomi som kommunerna och samkommunerna rapporterat till Statistikcentralen har sammanställts i en egen databas. Uppgifterna har samlats in i samband med datainsamlingarna för statistiken över kommunekonomin.

Innehållet i uppgifterna om ekonomin som samlats in från kommuner och samkommuner har ändrats avsevärt fr.o.m. statistikåret 2015. De största ändringarna gäller uppgifterna om driftsekonomi och investeringar. Fr.o.m. statistikåret 2015 insamlas från kommunerna och samkommunerna utöver koncernbalansräkningen också koncernens resultaträkning och koncernens finansieringsanalys. Definitionerna enligt uppgiftsinnehållet i statistiken över kommunekonomin.

Preliminära bokslutsuppgifter för det nyaste statistikåret om kommuner och samkommuner samt om deras koncerner och affärsverk publiceras i juni året efter statistikåret. Alla slutliga ekonomiuppgifter publiceras i tjänsten i september året efter statistikåret. De slutliga ekonomiuppgifter baserar sig på de uppgifter som kommunerna och samkommunerna har meddelat Statistikcentralen före slutet av augusti efter statistikåret.

I databasen finns nyckeltal som beskriver kommunernas och samkommunernas ekonomi. Nyckeltalen har beräknats av Statistikcentralen. Dessutom finns rapporterade uppgifter om 

  • intäkter och kostnader
  • investeringar
  • finansiering
  • tillgångar och skulder

Uppgifter om bokslutsprognoser för det nyaste statistikåret som samlats in för kvartalsstatistiken publiceras i början av februari. Uppgifterna om bokslutsprognoser baserar sig på de uppgifter som kommunerna och samkommunerna har meddelat Statistikcentralen före slutet av januari året efter statistikåret. Faktiska bokslutsuppgifter samlas in och publiceras separat.

Uppgifterna har rapporterats av kommunerna och Statistikcentralen är inte ansvarig för deras innehåll eller kvalitet. Uppgifterna finns inte som tidsserier, eftersom de nödvändigtvis inte är jämförbara mellan olika år. De kan även avvika från siffrorna i databasen StatFin.

När det gäller uppgifterna om driftsekonomi rekommenderas i jämförelsen mellan kommuner användning av nettokostnader. Dessutom bör man beakta kommunernas och samkommunernas olika organisationsstrukturer och sätt att producera tjänster. 

Uppgifter som kommuner och samkommuner rapporterat för åren 1975–2014 (bara på finska)

Uppgifterna som samlades in för statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet är fortfarande tillgängliga.

Uppgifterna presenteras kommun- och samkommunvis samt statistiktabellvis och årsvis med klassificeringarna samt kommun- och samkommunindelningarna för varje år. Huvudsakligen är uppgifterna fr.o.m. år 1997, då de nuvarande klassificeringarna togs i bruk. De äldsta uppgifterna är från år 1975.

När det gäller uppgifterna för åren 2010–2014 grundar sig uppgiftsklassificeringarna på Finlands Kommunförbunds publikation "Klassificeringar för statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet" (pdf).