15.8.2022 voimassa ollut dokumentaatio

Tilaston perustiedot

Yleiskuvaus

Ulkomaan meriliikennetilasto sisältää tiedot meritse tapahtuvasta tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista aluksilla Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot ulkomaanliikenteessä Suomen satamissa käyneiden alusten määristä. Siinä on tavaroiden, matkustajien ja kuljetusvälineiden tuonti- ja vientimäärien lisäksi tietoa myös kuljetussuoritteesta ja kuljetuksissa käytetyistä aluksista. Tilastossa on esitetty lisäksi ulkomaan liikenteen liikenne- ja kuljetusmäärät Saimaan kanavan osalta.

Tilaston perusjoukko

Tilastossa kuvataan ulkomailta Suomeen ja Suomesta ulkomaille tapahtuvaa tavara- matkustaja- ja alusliikennettä. Tilastot perustuvat jokaisesta aluskäynnistä kerättyihin yksityiskohtaisiin tietoihin

Tilastoyksikkö

Tietoja tuotetaan ulkomaanliikenteen tavaratonneista, konttien määrästä, tonneista ja TEU -määrästä.Lisäksi tilastoidaan aluskäyntien määrä ja matkustajamäärät ulkomailla sijaitsevan lähtö- tai määräsataman mukaan.

Mittayksikkö

Tavaraliikenteen perusyksikkö on tonni, matkustajaliikennettä kuvataan matkustajien lukumäärällä, liikenteen suoritetietoja tonnikilometreillä ja aluskäyntejä aluskäyntien lukumäärillä.

Viiteajankohta

Tilasto kuvaa viiteajankohdan aikana tapahtunutta liikennettä eli tilastossa tilastoidaan tilastokuukauden aikana tapahtunut tavara- matkustaja- tai alusliikenne.

Viitealue

Ulkomaan meriliikennetilastoon kerätään tietoja Suomen satamien tavara-, matkustaja- ja alusliikenteestä.

Kattavuus

Tavaraliikennetilasto sisältää tiedot kaikista Suomen satamissa puretuista ja lastatuista tavaramääristä tavaralajeittain. Satamakohtaiset tilastot sisältävät myös sekä kauttakulku- eli transitoliikenteessä että kuljetusvälineissä ja konteissa kuljetetut lastit. Erikseen on tietoja pelkästään kauttakulkuliikenteessä sekä kuljetusvälineissä ja konteissa kuljetetuista tavaramääristä.

Matkustajaliikennetilasto sisältää matkustaja-alusten, ro-ro-matkustaja-alusten sekä säännöllistä matkustajaliikennettä harjoittavien lastialusten matkustajamäärätiedot. Vuodesta 2001 alkaen ulkomaisilla risteilyaluksilla saapuneiden ja lähteneiden matkustajien määrä on tilastoitu erikseen. Tätä ennen risteilymatkustajien määrä sisältyi alusten lähtö- ja määrämaiden lukuihin.

Alusliikennetilastossa esitetään lukumäärä ja vetoisuustiedot suomalaisiin satamiin saapuneista ja suomalaisista satamista lähteneistä aluksista.

Ajallinen kattavuus

Tilastotietoja ulkomaan meriliikenteestä on julkaistu Suomessa jo 1800-luvun puolivälistä lähtien. Täysin vertailukelpoisia aikasarjoja on saatavissa vuodesta 1981 alkaen. Vuonna 1981 mm. tavaraluokituksessa tehtiin huomattavia muutoksia, jotka vaikeuttavat tätä vanhempien tilastojen vertailtavuutta.

Jakelutiheys

Ulkomaan meriliikenteen kuukausitilasto julkaistaan noin viisi viikkoa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Ulkomaan meriliikenteen vuositilasto julkaistaan tilastovuoden päättymisen jälkeen elokuun loppupuolella.

Käsitteet

Aluksen nettovetoisuus (netto)

Aluksen hyötytilan mitta.

Henkilökilometri

Henkilökilometri (passenger-kilometre) on mittayksikkö, joka kuvaa henkilöiden kuljetussuoritetta jollakin liikennevälineellä, joka voi olla henkilöauto, linja-auto, juna, laiva, lentokone tai mikä tahansa henkilöiden kuljettamiseen soveltuva liikenneväline. Jos kaksi henkilöä kulkee sillä viisi kilometriä, muodostuu kymmenen henkilökilometriä. Liikennesuorite kertaa keskimääräinen matkustajaluku .

Henkilöliikennesuorite

Henkilömäärän yhteensä tietyssä aikayksikössä, yleensä vuodessa, liikkuma kilometrimäärä. Yksikkö henkilökilometri.

Kuivalastialus

Kauppalaivastoon kuuluvat ro-ro-lastialukset, irtolastialukset, konttialukset ja muut kuivalastialukset.

Kuljetussuorite

Kuljetussuorite (tonnikilometri) kuvaa kuljetustyön määrää, joka saadaan kuljetetun tavaramäärän (tonnia) ja kuljetusmatkan pituuden (kilometriä) tulona.

Matkustaja-alus

Kauppalaivastoon kuuluvat matkustaja-alukset sekä ro-ro-matkustaja-alukset.

Muu alus

Kauppalaivastoon kuuluvat muut alukset kuin matkustaja-, kuivalasti- ja säiliöalukset eli mm. hinaajat, jäänmurtajat, työntöproomut, kalastusalukset sekä hallinnolliset alukset.

Ro-ro-alus

Sellaiset alukset, joissa lastaus ja purku tapahtuvat siirtämällä lasti pyörien päällä alukseen ja aluksesta perä- ja keularamppien tai sivuporttien kautta (roll on/roll off). Jos ro-ro-alus voi kuljettaa lastin lisäksi vähintään 120 matkustajaa, se on luokiteltu ro-ro-matkustaja-alukseksi.

Säiliöalus

Kauppalaivastoon kuuluvat öljy-, kaasu- ja kemikaalisäiliöalukset.

Tonnikilometri

Tavaratonnin kilometrin pituinen kuljetusmatka.

Transitoliikenne

Transitoliikenne on kauttakulkuliikennettä, jossa lähtö- ja määräpaikka ovat toisessa maassa tai maissa, liikenne kulkee transitomaan alueen kautta ilman lastauksia tai purkamisia.

Tarkkuus, luotettavuus ja oikea-aikaisuus

Tarkkuus ja luotettavuus yleisesti

Ulkomaan meriliikennetilastoja voidaan pitää kattavina ja luotettavina. Tilastot perustuvat jokaisesta aluskäynnistä kerättyihin yksityiskohtaisiin tietoihin.

Tavaraluokituksen osalta ulkomaan meriliikennetilastoissa on puutteita. Kaikkea konteissa, perävaunuissa, kuorma-autoissa, junavaunuissa ym. kuljetusvälineissä kuljetettua lastia tiedonantajat eivät pysty erittelemään tavaralajeittain. Sellaiset lastit tilastoidaan tavaralajina ”kappaletavara”. Tämän vuoksi esim. paperin ja sahatun puutavarantilastossa olevat luvut eivät sisällä ao. tavaralajin koko kuljetettua määrää, vaan osa sisältyy kappaletavaraan.

Oikea-aikaisuus

Ulkomaan meriliikenteen kuukausitilasto julkaistaan noin viisi viikkoa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Ulkomaan meriliikenteen vuositilasto julkaistaan tilastovuoden päättymisen jälkeen elokuun lopussa.

Täsmällisyys

Julkaisukalenterin ja varsinaisen julkaisupäivän välillä ei esiinny viiveitä.

Vertailukelpoisuus

Maantieteellinen vertailukelpoisuus

Eri EU -maiden käyttämät erilaiset käsitteet ja määritelmät ovat vaikeuttaneet meriliikennetilastojen kansainvälistä vertailtavuutta. Tilannetta on pyritty parantamaan EU:n direktiivillä tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista (2009/42/EY), jolla yhtenäistetään eri jäsenvaltioiden meriliikennetilastoissa käyttämiä luokituksia ja määritelmiä. Vuodesta 1997 alkaen Eurostat on kerännyt meriliikennetilastoja ja julkaisee niitä mm. verkkosivuillaan.

Ajallinen vertailukelpoisuus

Vuonna 1981 mm. tavaraluokituksessa tehtiin huomattavia muutoksia, jotka vaikeuttavat vanhempien tilastojen vertailtavuutta.

Lähdeaineistot ja tiedonkeruut

Lähdeaineistot

Tilastokeskus saa kaikki Ulkomaan meriliikennetilaston tuottamista tarvitsemansa tiedot Portnet-järjestelmästä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kautta. Ulkomaanliikenteessä olevien sekä suomalaisten että ulkomaalaisten alusten saavuttua suomalaiseen satamaan tai lähdettyä suomalaisesta satamasta aluksen varustamo tai useimmiten sen edustaja syöttää tiedot aluksesta, sen lastista ja lastaus -ja purkaussatamasta valtakunnalliseen Portnet-järjestelmään tai toimittaa vastaavat tiedot paperilomakkeella tullitoimipaikkaan, jossa tiedot tallennetaan Portnet-järjestelmään. Tiedot tarkastetaan ja niitä täydennetään satamaviranomaisten lähettämistä kuukausiraporteista Traficomissa.

Tiedonkeruumenetelmä

Tiedot poimitaan Tilastokeskukseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestelmästä kuukausittain kuun viimeisenä päivänä linjasiirtona. Tietojen toimitus perustuu keskinäiseen aineistosopimukseen.

Tiedonkeruun tiheys

Tiedot poimitaan Tilastokeskukseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestelmästä kuukausittain kuun viimeisenä päivänä.

Menetelmät

Tiedon käsittely

Tilasto perustuu rekisteriaineistoon, joten siihen ei tehdä editointeja tilastotuotantoprosessissa. Aineistosta johdetaan kuitenkin uusia tietomuuttujia.

Aineiston/datan validointi

Varustamojen tai sen edustajan syöttämät tiedot tarkastetaan ja täydennetään satamaviranomaisten lähettämistä kuukausiraporteista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa.

Periaatteet ja linjaukset

Organisaatio

Tilastokeskus

Organisaatioyksikkö

Yhteiskuntatilastot

Lainsäädäntö ja muut sopimukset

Tilastojen laadintaa ohjaa tilastolaki. Tilastolaissa säädetään muun muassa tiedonkeruusta, tietojen käsittelystä ja tiedonantovelvollisuudesta. Tietojen käsittelyyn tilastoja tuotettaessa sovelletaan tilastolain lisäksi tietosuojalakia sekä lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Tilastokeskus soveltaa tilastoja laatiessaan EU:n tilastosäädöksiä, jotka ohjaavat kaikkien EU-maiden tilastovirastoja.

Lisätietoja: Tilastolainsäädäntö

Tietosuojaperiaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyn tiedon tietosuoja taataan tilastolain (280/2004), viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) annetun lain, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja tietosuojalain (1050/2018) vaatimusten mukaisesti. Tietoaineistot on suojattu käsittelyn kaikissa vaiheissa tarvittavin fyysisin ja teknisin ratkaisuin. Tilastokeskus on laatinut yksityiskohtaiset määräykset ja ohjeet tietojen luottamukselliseen käsittelyyn. Henkilökunnalla on pääsy vain työtehtävien kannalta välttämättömiin tietoihin. Tiloihin, joissa yksikkötason aineistoa käsitellään, ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Henkilökunnan jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen palvelukseen tullessaan. Tietosuojan rikkomisesta seuraa rangaistus.

Lisätietoja: Tietosuoja | Tilastokeskus (stat.fi)

Tietosuoja ja -turva tietoja käsiteltäessä

Tilaston tiedot suojataan huolellisella taulukkosuunnittelulla.

Julkistamispolitiikka

Tilastokeskus julkistaa uutta tilastotietoa arkipäivisin kello 8:00 verkkopalvelussaan. Tilastojen julkaisuajankohdat kerrotaan ennakkoon verkkopalvelusta löytyvässä julkistamiskalenterissa. Tiedot ovat julkisia sen jälkeen, kun ne ovat päivittyneet verkkopalveluun.

Lisätietoja: Tilastojen julkistamisperiaatteet Tilastokeskuksessa

Tietojen jakaminen

Tilastot ulkomaan meriliikenteen ennakollisista tiedoista ovat nähtävillä Tilastokeskuksen verkkosivuilla kuukausittain uusimman julkaisun ilmestyttyä ja vuosittain vuosijulkaisun ilmestyttyä elokuussa. Samaan aikaan julkaistaan ja päivitetään ulkomaan meriliikenteen aikasarjat Tilastokeskuksen StatFin-tietokannassa.

Ulkomaan meriliikenteen tiedoista voidaan tehdä toimeksiantona tilastoja asiakkaan toivomuksen mukaisesti. Aineistoja voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön tai tilastollisia erityisselvityksiä varten ilman tunnistetietoja käyttölupamenettelyn kautta.

Saatavuus ja selkeys

Tilastotiedot julkaistaan tietokantataulukoina StatFin-tietokannassa. Tietokanta on tietojen ensisijainen julkaisupaikka, ja uudet tiedot päivitetään ensimmäisenä tietokantaan. Tilastotietojen julkistuksessa voidaan päivittää olemassa olevia tietokantataulukoita uusilla tiedoilla tai julkaista kokonaan uusia tietokantataulukoita.  

StatFin-tietokannassa julkaistavien tilastotietojen rinnalla verkkopalvelussa julkaistaan yleensä tiedote keskeisimmistä tiedoista. Jos julkistus sisältää useamman viiteajankohdan tietoja (esim. kuukausi- ja vuositietoja), julkistetaan verkkopalvelussa näiden tiedot yhteen kokoava katsaus. Sekä tiedotteeseen että katsaukseen listataan julkaisuhetkellä päivittyneet tietokantataulukot. Tilastotietoja voidaan julkaista joissain tapauksissa myös pelkkinä tietokantajulkistuksina StatFin-tietokannassa. Näiden niin kutsuttujen tietokantajulkistusten yhteydessä ei julkaista tiedotetta tai katsausta.

Tiedotteet ja tietokantataulukot julkaistaan kolmella kielellä, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tiedotteiden kieliversiot voivat olla suomenkielistä suppeampia. 

Julkistuksiin ja tietokantataulukoihin liittyvistä aikataulumuutoksista ja korjauksista viestitään muutostiedotteilla verkkopalvelussa.

Tietojen revisioitumislinjaukset

Jo julkistettujen tilastotietojen tarkentuminen eli revisio on osa normaalia tilastotuotantoa ja merkitsee laadun parantumista. Periaatteena on, että tilastotiedot perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan aineistoon ja tietoon tilastoitavasta ilmiöstä. Toisaalta tarkentumisesta pyritään tiedottamaan mahdollisimman läpinäkyvästi ennakkoon. Ennakkoviestinnällä varmistetaan, että käyttäjät pystyvät varautumaan tietojen tarkentumiseen.

Tilastojulkistusten tietojen tarkentumisen taustalla on useimmiten aineiston täydentyminen. Tällöin uusi, revisioitu tilastoluku perustuu laajempaa tietopohjaan ja kuvaa ilmiötä entistä tarkemmin.

Tilaston tietojen tarkentuminen voi liittyä myös käytettävään laskentamenetelmään, kuten lukujen vuosittaiseen täsmäytykseen tai painorakenteen päivitykseen. Myös perusvuoden ja käytettyjen luokitusten muutoksesta aiheutuu tietojen tarkentumista.

Laadun arviointi

Portnet-järjestelmän tiedot tarkastetaan ja täydennetään satamaviranomaisten lähettämistä kuukausiraporteista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa.

Laadunvarmistus

Laadunhallinta edellyttää toiminnan kokonaisvaltaista ohjausta. Tilastoalan oma laadunhallinnan kehikko on Euroopan tilastojen käytännesäännöstö (CoP). Kehikot täydentävät toisiaan. Myös Suomen virallisen tilaston laatukriteerit ovat yhteensopivat Euroopan tilastojen käytännesääntöjen kanssa.

Lisätietoja: Laadunhallinta | Tilastokeskus (stat.fi)

Käyttäjien käyttöoikeudet

Tiedot julkistetaan kaikille käyttäjille samanaikaisesti. Tilaston tietoja saa Tilastokeskuksessa käsitellä ja niistä saa antaa tietoja ennen julkistamista vain henkilö, joka osallistuu kyseisen tilaston laadintaan tai tarvitsee ko. tilaston tietoja omassa työssään ennen tietojen julkistamista.

Lisätietoja: Tilastojen julkistamisperiaatteet

Tilastokeskus on aineistojen tuottaja ja tekijänoikeuden haltija, ellei tuotteen, tiedon tai palvelun yhteydessä erikseen toisin ilmoiteta. Tilastotietojen käyttöehdot.

Tilaston asiantuntijat

Olli Kajava
yliaktuaari
029 551 3531

Etsitkö aiemmin julkaistua dokumentaatiota?

Ennen 5.4.2022 julkaistu dokumentaatio löytyy tilaston arkistosivuilta.

Siirry arkistosivuille

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.